Marec - mesiac knihy (aktivity pre žiakov)

Ideálne je, keď deti vnímajú knihy ako svojich priateľov. Nie každý však čítanie obľubuje,  a preto je dobré robiť v triede také činnosti, ktoré žiakov povzbudzujú k tomu, aby mali knihy radi.
Ideálne je, keď deti vnímajú knihy ako svojich priateľov. Nie každý však čítanie obľubuje, a preto je dobré robiť v triede také činnosti, ktoré žiakov povzbudzujú k tomu, aby mali knihy radi. / Foto: Bigstock

Máme tu marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti učitelia pre žiakov pripravujú množstvo aktivít alebo projektov. Ich cieľom je vzbudiť u nich záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu.

 

Ideálne je, keď deti vnímajú knihy ako svojich priateľov. Nie každý však čítanie obľubuje,  a preto je dobré robiť v triede také činnosti, ktoré žiakov povzbudzujú k tomu, aby mali knihy radi. Marec je mesiac, keď sa o knihých veľa hovorí, a tak túto skutočnosť môžete využiť aj v triede. Pripravte pre žiakov niekoľko aktivít, pri ktorých budú pracovať s knihami alebo úryvkami z nich. Možno ich niektorá z nasledujúcich aktivít zaujme. Ideálne je, keď vďaka niektorej z aktivít spolužiaci niekoho motivujú tak, že si chce určitú knihu prečítať.

 

Moja obľúbená kniha

Žiaci sedia v kruhu. Každý si prinesie svoju obľúbenú knihu. Porozpráva stručný obsah a vysvetlí, prečo je to jeho obľúbená kniha. Starší žiaci si môžu pripraviť aj prezentáciu v PowerPointe. Vďaka tejto jednoduchej metóde sa žiaci zoznamujú s veľkým množstvom zaujímavých kníh. Vhodné je, aby ste si z kníh v triede urobili aspoň na pár dní aj výstavku, aby si ich žiaci mohli kedykoľvek zobrať do rúk, prelistovať a podobne.

 

Zaujímavý úryvok

Starší žiaci si dokážu v knihe nájsť zaujímavé myšlienky, posolstvá alebo vtipné časti. Na niektorej z hodín si môžete čítať práve tieto úryvky. Aj vďaka zaujímavým úryvkom si žiaci môžu všimnúť nejakú zaujímavú knihu, ktorú si potom prečítajú celú.

 

Rolové čítanie

Starší žiaci dokážu pri čítaní beletrie nájsť aj také úryvky, ktoré obsahujú zaujímavé dialógy. Takéto úryvky sa dajú vyžiť napríklad na rolové čítanie. Žiaci sa rozdelia do skupín, dohodnú sa, kto bude čítať ktorú repliku v dialógoch a nacvičia si rolové čítanie. Po určitej dobe sa skupiny prezentujú pred spolužiakmi. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako predstaviť zaujímavú knihu.

 

Dramatizácia textov a pantomíma

Mnohí žiaci veľmi radi dramatizujú texty. Ak máte v triede takýchto žiakov, môžete im navrhnúť, aby  si vybrali v rámci svojej skupiny jeden úryvok z knihy, ktorý je vhodný na dramatizáciu a môžu si ju začať nacvičovať. Ďalšou z možností môže byť aj  aj komentovaná pantomíma, pri ktorej jeden žiak rozpráva dej a ostatní mlčky spomínaný dej znázorňujú. Pantomímy sa môžu urobiť aj formou hádaniek, to znamená, že si ich žiaci pripravia z viacerých diel  a ostatní hádajú, z akých  literárnych diel pantomímy boli.

 

Plagáty, reklama, ilustrácie

Pri tejto aktivite tiež rozdelíme žiakov do skupín. Každá skupina si vymyslí svoj vlastný spôsob, ako spropaguje svoju obľúbenú knihu. Pri propagácii môžu využiť napríklad čítanie úryvkov z knihy, kreslenie plagátu, dramatizáciu, môžu si pripraviť reklamu na knihu.

 

Stretnutie postáv

Žiaci pracujú vo dvojiciach. Vyberú z knihy ukážku, ktorú spolužiakom najprv prečítajú. Potom si pripravia rozhovor tak, by predstavovali dve postavy z prečítanej ukážky. Žiaci po odznení dialógu hádajú, ktoré postavy z ukážky spolužiaci stvárňovali.

 

Stretnutie spisovateľov

Aj pri tejto úlohe žiaci pracujú vo dvojiciach. Najprv si na domácu úlohu preštudujú zaujímavosti zo životopisov dvoch autorov, ktorých žiaci poznajú z hodín literárnej výchovy. Títo „autori“ sa stretnú, rozprávajú sa o svojom živote a tvorbe. Žiaci majú uhádnuť, ktorí autori sa stretli. Ďalšou alternatívou je stretnutie redaktora so spisovateľom, ktorý robí s ním rozhovor.

 

Vrecúško s tajomstvom

Do papierových vrecúšok môžete napísať krátke úryvky z rozprávok alebo zo známych kníh, ktoré žiaci poznajú. K textu priložte obrázok, ktorý charakterizuje knihu, z ktorej je úryvok. Môžete napísať aj meno spisovateľa. Žiaci podľa týchto indícií majú povedať, z ktorej knihy je úryvok.

 

Komentáre na záložke

Povedzte žiakom, aby priniesli knihy, ktoré práve čítajú a nech vyberú úryvok, o ktorom sa domnievajú, že by mohol byť pre iných atraktívny. Na toto miesto si dajú záložku. Knihy sa rozložia po miestnosti na stoly. Deti si potom vyberú jednu z kníh a začnú čítať. Po dočítaní na záložku čitateľ napíše svoj komentár k ukážke. Potom ju  vráti ju na miesto, aby si ju mohol požičať niketo ďalší. Výmena môže prebehnúť 2 – 3 krát. Na záver si každý vezme naspäť svoju knihu a prečíta si komentáre napísané na záložke.

 

Hádanky vo forme krátkej ukážky

Učiteľ prečíta krátke ukážky z rozprávok, povestí  alebo príbehov a žiaci hádajú, v ktorej knihe sa ukážka nachádza.

 

Hádanky vo forme ilustrácií

Žiakov rozdeľte do skupín a povedzte im, aby nakreslili ilustrácie k prečítaným rozprávkam alebo povestiam. Ďalší žiaci potom hádajú, ktorú rozprávku alebo povesť členovia prezentujúcej skupiny ilustrovali.

 

Hádaj, na ktorú knihu myslíme

Jeden žiak ide za dvere, trieda sa dohodne, na ktoré literárne dielo alebo knihu  bude myslieť. Hráč, ktorý bol za dverami, dáva žiakom v triede otázky súvisiace s  charakteristikou hlavnej postavy, prostredím alebo otázky týkajúce sa deja. Žiaci  odpovedajú presne a pravdivo. Žiak sa na základe odpovedí snaží zistiť, na ktoré dielo alebo knihu trieda myslela.

 

Literárne postavy sa predstavujú

Pripravíme si kartičky, na ktorých budú postavy z jednotlivých ukážok z literárnej výchovy. Žiaci si potom ťahajú kartičky, z ktorých si pripravia monológy tak, aby vystihli čo najlepšie zobrazovanú postavu. Ostatní žiaci hádajú, z akej ukážky je postava a kto je autorom. Žiaci si môžu pripraviť aj oblečenie, ktoré by vystihovalo danú postavu.

 

Scénka

Žiaci si z prečítaného textu alebo knihy  pripravia scénku. Pretože tvorba scénky je časovo náročnejšia, je dobré, keď si ju žiaci pripravia aj o deň skôr a na vyučovaní ju priamo predvedú. Ostatní žiaci opäť hádajú, ktorým dielom sa nechali ich spolužiaci inšpirovať.

Zdieľať na facebooku