Ako minimalizovať odpisovanie počas dištančného vzdelávania?

Keď sa žiaci učia doma, majú na učenie úplne iné podmienky, ako keby pracovali v škole pod priamym dozorom učiteľa. Samozrejme, odpisuje sa aj pri bežnom učení v škole, ale v domácich podmienkach na podvod existuje oveľa viac možností.
Keď sa žiaci učia doma, majú na učenie úplne iné podmienky, ako keby pracovali v škole pod priamym dozorom učiteľa. Samozrejme, odpisuje sa aj pri bežnom učení v škole, ale v domácich podmienkach na podvod existuje oveľa viac možností. / Foto: Pexels

Blíži sa polrok a učitelia budú pravdepodobne musieť svojich žiakov skúšať a hodnotiť v online priestore. Ako to však urobiť tak, aby žiaci nemohli odpisovať alebo iným spôsobom podvádzať?

 

Keď sa žiaci učia doma, majú na učenie  úplne iné podmienky, ako keby pracovali v škole pod priamym dozorom učiteľa. Samozrejme, odpisuje sa aj pri bežnom učení v škole, ale v domácich podmienkach na podvod existuje oveľa viac možností. Uveďme si najčastejšie možnosti. Žiaci môžu mať otvorený zošit alebo knihu, možu si nájsť odpovede na internete, často im pomáhajú rodičia a starší súrodenci, spolužiaci im posielajú  SMS správy s odpoveďou a podobne. Čo môže v takýchto situáciách robiť učiteľ? Existuje niekoľko možností, ktoré mu môžu pri skúšaní pomôcť. Pravdepodobne nefungujú na sto percent, lebo fantázia žiakov je nekonečná, ale uvedené stratégie môžu aspoň trochu sprísniť hodnotenie, a tak sa môžeme dopracovať k reálnejšiemu pohľadu na vedomosti našich žiakov. Pretože učím slovenský jazyk, príklady budem uvádzať na tento vyučovací predmet. Vy si však môžete vypracovať vlastné otázky súvisiace s učivom, ktoré učíte.

 

1. Otvorené otázky

Otázky s otvoreným koncom alebo rôzne eseje či úvahy sú jednou z metód hodnotenia v online priestore. Vyzývajú študentov, aby preskúmali svoje myšlienky, pocity a názory a zistili tak svoje celkové pochopenie témy. Tento typ otázok podporuje kritické myslenie a je vhodnejší pre starších žiakov a študentov stredných škôl. Otázky, ktoré sú zamerané na hlbšie zamyslenie sa nad témou, vyžadujú od študentov dlhší čas na premýšľanie, organizáciu a tvorbu odpovedí. Dôležité však je to, aby pri hodnotení tejto úlohy učiteľ nedal žiakom veľmi veľa času na vypracovanie. Napríklad niekoľko dní. V tomto prípade totiž hrozí, že im niekto bude pomáhať. Ak tento typ úlohy dávate na známku, na vypracovanie dajte len niekoľko hodín, nikdy nie dní.

 

2. Diferencované otázky

Odpisovanie je umožnené najmä vtedy, keď všetci žiaci majú rovnaké zadanie písomnej práce alebo testu. Preto je vhodné, aby si učiteľ vymyslel viac otázok. Otázky nemusia byť diametrálne odlišné, niekedy stačí zmeniť v nich len určitý podobný jav.

 

Napríklad:

 • Vyber si jedného štúrovského básnika, prečítaj si jednu jeho báseň. Napíš, aký sa v básni nachádza rým, nájdi 5 umeleckých prostriedkov a pomenuj ich. V tomto prípade je vhodné, aby žiaci vopred uviedli meno autora  a názov básne, aby viac žiakov neanalyzovalo tú istú báseň. Je to preto, aby mal učiteľ  istotu, že si dvaja žiaci nezvolia rovnakú tému. Môže si vytvoriť napríklad aj zdieľaný dokument, do ktorého žiaci vpisujú svoju voľbu, pričom každý žiak si musí kontrolovať, či jeho voľba už nie je obsadená. Samozrejme,  prednosť má ten žiak, ktorý svoj výber zapísal ako prvý.
 • Vyber si jednu poviedku z obdobia realizmu a napíš obsah.
 • Vyber si jeden zo slovných druhov a charakterizuj ho. Uveď príklady.
 • Napíš 5 viet a označ v nich všetky slovné druhy. Učiteľ musí sledovať, či žiaci nenapísali rovnaké vety.
 • Napíš tri vety a označ v nich všetky vetné členy. Daj vety do grafu.
 • Napíš opis svojej izby. (opisný slohový postup)
 • Napíš charakteristiku mamy. (opisný slohový postup)
 • Opíš jednu fotografiu z tvojho detstva. (opisný slohový postup)
 • Ktorý zážitok ťa najviac ovplyvnil a prečo?(rozprávací slohový postup)
 • Moje tohtoročné Vianoce. (rozprávací slohový postup)
 • Napíš krátke rozprávanie podľa fotografie z tvojho detstva. (rozprávací slohový postup)

3. Vymýšľajte otázky a úlohy, ktoré sú prispôsobené žiakovi

Mnoho žiakov sa vždy teší z toho, že môžu rozprávať o sebe. Ak dostanú takto osobne ladenú úlohu, vypracujú ju s väčším nadšením. Sú viac motivovaní ju splniť. Napríklad ak majú písať rozprávací slohový postup, tak im dovoľte písať o sebe a o tom, čo zažili. Taktiež môžu sami seba opisovať v rámci učiva opisný slohový postup. Alebo môžu opisovať svoju izbu, obľúbeného hrdinu z počítačovej hry alebo herca zo svojho obľúbeného seriálu. Dovoľte im vymýšľať vlastné návody, ako by riešili určité situácie, ako by vymysleli vlastné filmy, vlastné počítačové hry a podobne. Žiakov to väčšinou zaujme. A aj takto si precvičujú slovnú zásobu, pravopis, štylistiku a podobne. Učiteľ môže tieto úlohy hodnotiť na známku a väčšinou má istotu, že ju žiaci vypracovali samostatne.

 

4. Otázky, ktoré musí žiak hľadať v encyklopédiách alebo na internete

Ak učiteľ zistí, že jeho žiaci pri písomkách využívajú na odpisovanie hlavne internet, tak môže pre nich pripaviť otázky zamerané na túto činnosť. Vymyslite otázky, ktoré priamo vyžadujú, aby odpovede vyhľadávali na internete.

Napríklad:

 • Nájdi na internete 20 slovenských básní a zisti, kto ich napísal. Potom si vyber 1 báseň a urob rozbor.
 • Zisti a napíš 30 slov, ktoré ľudia často používajú v nespisovnom tvare.
 • Napíš mená 10 autorov, ktorí písali rozprávky v 20. storočí.
 • Nájdi a napíš mená 5 slovenských ilustrátorov, ktorí ilustrovali detské knihy.
 • Zisti a napíš, ktorí básnici písali aj texty populárnej hudby.
 • Napíš mená 5 autorov, ktorí sa narodili na Liptove.
 • V ktorých mestách a dedinách sa nachádzajú pamätné izby našich básnikov a spisovateľov?
 • Keby si mal(a) pripraviť plán literárnej exkurzie v Banskej Bystrici a v okolí. Ktoré pamätihodnosti by si spolužiakom odporučil(a)?
   

5. Počas písomnej práce by mali mať žiaci zapnutú kameru

Krátka písomná práca sa dá napísať aj počas online hodiny tak, že žiaci majú zapnutú kameru. Niekedy to nie je možné, lebo niektorí žiaci ešte stále nemajú kamery zabezpečené, ale ak ich majú, dohodnite sa s nimi, že počas písomky by ich mali mať určite zapnuté. Ideálne by bolo aj počas bežných online hodín.
 

6. Online krátke skúšanie

Rýchlu spätnú väzbu učiteľ získa aj tak, že žiakom položí jednu otázku a oni na ňu písomne odpovedajú. Potom zo zošita čítajú len to, čo tam napísali. Nemusíte vyvolať každého žiaka. Ja to robím tak, že niekoľko žiakov prečíta, čo napísali do zošita. Ja sa k odpovediam najprv nevyjadrujem. Správnu odpoveď poviem až vtedy, keď svoje odpovede dočítajú žiaci. Počas čítania si zapisujem odpovede žiakov a na záver ich detailne vyhodnotím. Môžete postupovať aj tak, že žiaci odpovede odfotia a hneď vám ich pošlú. Takto máte veľmi rýchlo spätnú väzbu a žiaci nemajú veľkú možnosť odpisovať, lebo proces skúšania prebieha rýchlo.

 

7. Individuálne skúšanie

Nie každý žiak sa rád vyjadruje verejne na online hodine. Niektorí sú menej aktívni, pretože im nemusí toto prostredie úplne vyhovovať alebo sa kvôli veľkému počtu žiakov nedostanú k slovu. Týmto žiakom môže učiteľ venovať pár minút pozornosti individálne v inom termíne alebo sa môžete o porozumení učiva porozprávať alebo ich skúšať aj písomnou formou prostredníctvom e-mailov alebo pri četovaní. Ak nemáte v triede veľa žiakov, môžete ich teda skúšať aj individálne v online priestore.

Zdieľať na facebooku