Ako vytvoriť priateľské a emocionálne situácie na online hodinách?

Rozvíjať vzťahy v triede je dôležité aj pri dištančnom vzdelávaní.
Rozvíjať vzťahy v triede je dôležité aj pri dištančnom vzdelávaní. / Foto: Bigstock

Na rozvíjanie empatie a sociálnych zručností by učitelia nemali zabúdať ani pri online hodinách. Ale ako to urobiť čo najjednoduchšie?

 

Rozvíjať vzťahy v triede je dôležité aj pri dištančnom vzdelávaní. I keď je to, samozrejme, veľmi náročné. Niektorým žiakom nefunguje mikrofón, ďalším kamera. Niektorí majú doma špičkovú kvalitu, ale nie sú ochotní ani len zapnúť kameru a často veľmi neochotne odpovedajú na akúkoľvek otázku.Toto je bežná realita dnešných dní. Ako teda budovať vzťahy, prejavy láskavosti, empatiu a sociálne zručnosti v procese dištančného vzdelávania? Pozrime sa na niekoľko možností.

 

1. Povzbudivé komentáre

Občas povedzte žiakom, aby v priestore na četovanie zanechali spolužiakom nejaký milý, pekný alebo povzbudivý komentár. Niekedy si môžu niekoho zo spolužiakov vybrať, inokedy píše jeden žiak komentár každému žiakovi v triede. Môžu si navzájom niečo pekné popriať. V deň narodenín a menín sa píšu komentáre oslávencom. Niekedy si komentáre môžete aj nahlas na hodine čítať. Samozrejme, učiteľ tiež píše komentáre svojim žiakom. Ten ich môže vždy dopísať aj do opravenej písomky alebo domácej úlohy. Povzbudení a milých slov nikdy nie je dosť.

 

2. Aktivity na rozosmiatie

Mnoho žiakov počas online hodín pôsobí smutne, sú bez nálady a bez energie. Hlavne kvôli týmto žiakom je dobré občas do vyučovania zaradiť aj vtipné chvíľky. Niekedy môžete dať žiakom aj takú úlohu, ktorá iných rozosmeje. Môžu si ju pripraviť deň vopred alebo im vytvorte priestor na online hodine. Môžu si pripraviť nejaké vtipy, vtipné obrázky, vtipné príbehy, videá, fotografie, pesničky, básničky a podobne. Ak pracujú týmto spôsobom na vyučovaní, keď vyprší čas, žiaci by mali svoje výtvory ukázať na kameru, aby ich videli spolužiaci. Motivujte ich, aby napríklad o svojich kresbách diskutovali.

 

3. Skutky láskavosti

Je predvianočný čas a k tomuto času automaticky patria aj určité formy láskavosti, ktoré by sme si mali navzájom preukazovať. Láskavosť sa prejavuje hlavne skutkami, ale môžeme ju dávať najavo aj premyslenými a povzbudzujúcimi slovami. Naše láskavé slová môžu iných ľudí povzbudiť a tí sa potom môžu ľahšie vyrovnávať s problémami, ktoré zažívajú. Je veľmi ťažké vykonávať tieto skutky v online priestore, ale pokúste sa aspoň o tieto maličkosti. Žiaci môžu pre spolužiakov vytvoriť niečo vlastné. Dôležité je, aby to bolo myslené vážne a od srdca. Môže to byť virtuálna vianočná pohľadnica, blahoželanie, básničky, obrázok a podobne. Deti majú veľmi dobrú fantáziu a vždy vedia vymyslieť niečo vlastné a špecifické. Keď robia niečo pre iných, zlepšuje sa im nálada. Upevňuje sa v nich pocit spokojnosti, ktorý súvisí s uvoľnením endorfínov v tele, ktoré zlepšujú fyzické i emocionálne zdravie. Robením vecí pre ostatných sa cítime vždy dobre. Aj vďaka takejto hodine sa môžu žiaci cítiť viac prepojení a šťastnejší.

 

4. Hry a aktivity na rozvoj empatie a vzťahov v triede v online priestore

 

Rozhovor o emóciách

Táto aktivita sa dá použiť predovšetkým na začiatku alebo na konci týždňa. Žiaci postupne rozprávajú o svojich pocitoch. Vzájomné zdieľanie pocitov pomáha  žiakom si uvedomovať, že často určitý problém nemajú len oni sami, ale i ďalší spolužiaci. To, že dokážu rozprávať aj o svojich pocitoch, ich učí empatii a lepšiemu vzájomnému pochopeniu. Ideálne je, keď  sa aj učiteľ zapojí do aktivity a tiež povie o tom, ako prežíva súčasnú situáciu.

 

Kreslenie pocitov

Učiteľ povie žiakom, aby nakreslili niečo, čo v nich za posledné obdobie vyvovalo smútok, hnev, strach alebo radosť. Keď výkres dokončia, povie im, aby sa pokúsili vytvoriť podľa obrázkov vety alebo krátky príbeh. Obrázok potom ukážu na kameru a prečítajú príbeh. Aktivita pomáha rozvíjať komunikáciu o pocitoch, ale tiež  ich rozpoznávať a pomenovať.

 

Naše myšlienky a pocity

Môžete sa rozprávať napríklad na tieto témy:

V tejto triede  som rád, pretože ...

Som rád, že som taký, aký som, pretože ...

Nedávno sa mi podarilo ...

Janka, chcel by som mať tvoju vlastnosť, schopnosť ... ( žiaci môžu vymenovať pozitívne vlastnosti, schopnosti, zručnosti ), lebo...

Každý v triede má možnosť podeliť sa o myšlienky a pocity týkajúcej sa témy a potom odovzdá slovo ďalšiemu. Táto aktivita tiež zbližuje žiakov a vytvára emocionálne prepojenie.

 

Uhádni, na koho myslím?

Učiteľ na začiatku hry určí žiaka, ktorý myslí na niektorého zo spolužiakov/spolužiačok. Spolužiaci mu potom dávajú také otázky, na ktoré určený žiak odpovedá ÁNO/NIE. Napríklad:

  • Je to žiačka?
  • Je to žiak?
  • Má rád matematiku?
  • Neznáša slovenský jazyk?
  • Rada kreslí?
  • Rád spieva?
  • Má rada čiernu farbu?
  • Má rád zmrzlinu?

 

Na základe odpovedí ÁNO sa spolužiaci snažia odhaliť, na koho z triedy dotyčný žiak myslel. V hre potom pokračuje ten žiak, na ktorého myslel prvý žiak.

 

Ako sa dnes cítim?

Učiteľ ukáže žiakom na kartičkách tri tváre. Každá vyjadruje iný pocit. Môže to byť radosť, smútok a neutrálna nálada. Potom žiakom povie, aby  sa pokúsili vyjadriť svoju aktuálnu náladu a vybrali si jednu z kartičiek. Úlohou žiakov je odôvodniť, prečo si vybrali určitú kartičku.

 


Zdroje:
M. Karnsová: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
L. Lencz – O. Krížová: Metodický materiál k predmetu Etická výchova
Zdieľať na facebooku