Precvičujeme čítanie s porozumením s piatakmi (pracovný list)

Precvičte si s piatakmi čítanie s porozumením.
Precvičte si s piatakmi čítanie s porozumením. / Foto: Bigstock

Precvičte si s piatakmi čítanie s porozumením. Pripravili sme pre vás úlohy so zameraním na túto problematiku.

 

Čítateľská gramotnosť sa v súčasnosti nechápe len ako shopnosť čítať, a to napríklad čítaťrýchlo a plynule. Keď dieťa textu rozumie, dostáva do jeho podstaty, odhaľuje obsah a tým sa dostáva k poznaniu. Text sa takto stáva kultúrnym nástrojom, ktorý dieťa rozvíja, posúva jeho horizont a obohacuje ho. Porozumenie textu má aj konštruktívny charakter. Znamená to, že dieťa získané informácie vie pretransformovať a v duchu si vytvára vlastnú verziu (interpretáciu textu). Ak si chcete so svojím dieťaťom precvičiť čítanie s porozumením, môžete na to využiť aj nasledujúci pracovný list. Niektoré úlohy v ňom sú zároveň zamerané aj na opakovanie určitých javov z gramatiky.

 

Celý pracovný list Čítanie s porozumením - 5. ročník - si môžete stiahnuť TU.

 

Pracovný list pre deti

 

Milan Rúfus:Modlitba za Slovensko

 

Viem jedno hniezdo.

Rád ho mám.

V ňom ako v Božej sieti

je mnoho otcov, mnoho mám

a mnoho, mnoho detí.

 

To hniezdo uvil Stvoriteľ.

A sám aj určil, komu,

koho tam pozve prebývať

do človečieho domu.

 

Viem jedno hniezdo.

Rád ho mám.

Hreje ma dňom i nocou,

vystlané mäkkou vravou mám

a mozoľami otcov.

 

Môj dobrý Bože,

zhliadni naň.

Stráž nám ho neustále.

A aspoň ty ho, Veľký________,

keď si ho stvoril malé.

 

 

1. Ktoré slovo sa najlepšie hodí  na vynechané miesto v poslednej strofe?_____________

 

2. Urči, ktoré slovo nie je synonymom k slovu dom.

    A. stavba

    B. katedrála

    C. budova

    D. príbytok

 

3. Ktoré gramatické kategórie  a vzor  zodpovedajú podčiarknutému podst. menu v básni?

    A.  ženský rod, plurál, inštrumentál, kosť

    B.  ženský rod, singulár, inštrumentál, kosť

    C.  ženský rod, plurál, inštrumentál, dlaň

    D.  ženský rod, singulár, inštrumentál, dlaň

 

 4. Uvedený text je prozaický. Správnu odpoveď zakrúžkuj.

                            

                                  A.  ÁNO             B.  NIE

 

 5. Vypíš z textu dve podstatné mená mužského rodu.

   __________________________________________________________________________

 

 6. V ktorej z možností je nesprávny pravopis?

      A.  husi

      B.  v mori

      C. o krvy

      D. pod palmami

 

7.  Básnik prosí Stvoriteľa o to, aby:

     A. zväčšil územie Slovenska

     B. ľudia viac pracovali

     C. ochraňoval našu rodnú vlasť pred všetkým zlým

     D. rodičia sa lepšie starali o svoje deti

 

8. Vymysli nový nadpis pre báseň.

 

 

9. Doplň správne i,í, y,ý.

    na zem__ , pod noham__, stop__, v step__, v hotel__, štyri motel__,  na  

    geometrickej   os__,  hubár__,  krajčírk__, o ujov__, na golier__, na reťaz__

 

10. Čo sa ti na Slovensku najviac páči?  Vo vetách podčiarkni podstatné mená a urči ich VZOR. Napíš aspoň 3 vety.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Báseň má 3 strofy. Správnu odpoveď zakrúžkuj.

                           

                                  A.  ÁNO             B.  NIE

 

12. Milan Rúfus v básni spomína:

A. otcov a mamy

B. otcov, mamy a deti

C. mamy a otcov

D. deti a starých rodičov

 

13. Po čom básnik v básni najviac túži?

__________________________________________________________________________

 

14. Vypíš slová alebo slovné spojenia, ktorým autor vyjadruje svoju lásku ku Slovensku.

___________________________________________________________________________

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku