Prídavné mená 5. ročník - vzory a pravopis

  Foto: Bigstock

V predchádzajúcich cvičeniach ste si mohli s deťmi precvičiť stupňovanie, druhy, rody a pád prídavných mien. Dnes sa pozrieme na vzory a pravopis. V piatom ročníku sa deti učia dva vzory, a to vzor pekný a cudzí. Prídavné mená vedia deti občas aj potrápiť, a to hlavne vzor PEKNÝ, pri ktorom je potrebné si neustále uvedomovať, že v nominatíve plurálu je potrebné dať mäkké í. Tento, ale aj ďalšie problémové javy, ktoré sa viažu k prídavným menám, sa dajú naučiť. Podstatné je, aby im dieťa hlavne porozumelo a potom tiež, aby malo dostatok možností na precvičovanie. A možno práve pri precvičovaní vám pomôžu nasledujúce úlohy.

 

Celý pracovný list Prídavné mená 5-. ročník - vzory si môžete stiahnuť TU.

 

Čo je potrebné dieťa naučiť o prídavných menách?

1. Skloňovanie podľa vzoru PEKNÝ

Podľa vzoru PEKNÝ sa skloňujú akostné vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred ohýbacou príponou tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.

 • spodstatnené prídavné mená: hlavný, poistné...
 • vlastné mená: Podolský...
 • miestne a zemepisné názvy: Zázrivá, Podbanské...
 • niektoré radové a násobné číslovky: druhý, piaty...
 • niektoré zámená: taký, tí istí...
 • niektoré slovesné tvary: spracovaný, pribitý...

 

POZOR! V nominatíve plurálu sa píše vždy mäkké  í !!!

Mäkké i sa píše aj v inštrumentáli v prípone – mi, -ami!!!

V ostatných prípadoch píšeme tvrdé y.

 

Jednotné číslo
  Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N Pekný Pekná Pekné
G Pekného Peknej Pekného
D Peknému  Peknej Peknému
A Pekného (živ.) Peknú Pekné
  Pekný (neživ.)    
L O peknom O peknej O peknom
I Pekným peknou pekným

 

 

Množné číslo
  Mužský životný rod Mužský neživotný, ženský, stredný rod
N Pekní Pekné
G Pekných Pekných
D Pekným Pekným
A Pekných Pekné
L Pekných Pekných
I Peknými Peknými

 

2. Skloňovanie podľa vzoru cudzí

Podľa vzoru CUDZÍ sa skloňujú akostné vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred ohýbacou príponou mäkkú spoluhlásku.

 • prídavné mená v 2. a 3. stupni: vtipnejší, najlepší...
 • prídavné mená utvorené príponou –ací od všeobecných podstatných mien a zvierat: husací...
 • spodstatnené prídavné mená: domáci...
 • priezviská: Starší...
 • zemepisné názvy: Revúca...
 • radové číslovky: tretí, tisíci
 • niektoré zámená: ničí, čí...
 • niektoré slovesné tvary: tancujúci...

 

POZOR!!! Vo vzore CUDZÍ píšeme v každom páde a čísle len mäkké i.!!!

 

Pád Jednotné číslo
Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N: Nominatív cudzí cudzia cudzie
G: Genitív cudzieho cudzej cudzieho
D: Datív cudziemu cudzej cudziemu
A: Akuzatív cudzieho (živ.) (chlapca) cudziu cudzie
  cudzí (neživ.) (oblek)    
L: Lokál (o) cudzom (o) cudzej (o) cudzom
I: Inštrumentál cudzím cudzou cudzí

 

  Množné číslo
Pád Mužský životný rod Mužský neživotný, ženský a stredný
  rod
N: Nominatív cudzí cudzie
G: Genitív cudzích cudzích
D: Datív cudzím cudzím
A: Akuzatív cudzích cudzie
L: Lokál (o) cudzích (o) cudzích
I: Inštrumentál cudzími cudzími

 

Dieťa jednoducho určí vzor tak, že si dá prídavné meno do nominatívu plurálu a všíma si, aká spoluhláska sa nachádza pred ohýbacou príponou.

 

Cvičenia pre deti

 

1. Doplň i,í,y,ý.

 

vesel___ syn,  vážn___ rodičia, unaven__m cyklistom,  s tich___ m dňom,

 

rozprávkov___ hrdinovia, bojazliv___m dievčatám, vlaňajš__ sneh, 

 

krajš__m dňom,  o dobr___ ch  futbalistoch, o modr__ch očiach, so sladk__mi

 

jahodami, nov___ hráči, sladš___m  koláčom, nedočkav___ priatelia

 

2. Doplň údaje do tabuľky.

 

Prídavné meno Rod Číslo Pád Vzor Druh
s malým psom          
dlhší tunel          
o červených farbách          
vyšším chlapcom          
od nových priateľov          
makové buchty           

 

3. Slovné spojenia napíš v určenom tvare.

 

    úspešný  kolega (N, pl.) .......................................................................

 

    netrpezlivý človek (I, sg.)  ....................................................................

 

    múdry syn  (L, pl.)   .............................................................................

 

   čierny oblek (G, sg.)   ...........................................................................

 

4. Vystupňuj prídavné mená.

 

prídavné meno 2.stupeň 3.stupeň
dobrý    
lakomý    
malý    
srdečný    

 

Prídavné mená v 1. stupni sa skloňujú podľa vzoru _______________________ .

 

Prídavné mená v 2 a v 3.stupni sa skloňujú podľa vzoru ___________________.

 

5. Prídavné mená v zátvorkách daj do správneho tvaru a vety napíš.

 

Všetko (zlý) je na niečo (dobrý).   

________________________________________________________________________

 

Čas je (dobrý) lekár.          

________________________________________________________________________

 

V  (zdravý) tele (zdravá) duch.

_________________________________________________________________________

 

( Dobrý) vrabec v hrsti ako holub na streche.

_________________________________________________________________________

 

6. Doplň správnu pádovú príponu príd. mien a svoju odpoveď odôvodni napísaním vzoru.

neznám _   (chlap )     vzor   _____________________________

silnejš_ (vietor)           vzor  _____________________________

s tmav _  m  (dňom)    vzor   _____________________________

vysok _  ( chlap  )        vzor   _____________________________ 

mal_  ( prváci)             vzor    _____________________________

poľovníck _ ( pes)        vzor   _____________________________

na biel _  ch ( stenách)  vzor  _____________________________

so sviež _ m  (dychom) vzor  _____________________________

 

7. Utvor nominatív plurálu.

štíhly športovec  ________________________________________________

bradatý muž        ________________________________________________

vysoký žiak         ________________________________________________

múdry spolužiak  ________________________________________________

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku