Chcete so žiakmi opakovať učivo? Vyskúšajte metódu generátor otázok

Základ metódy generátor otázok spočíva v povzbudzovaní žiakov k tomu, aby si spomenuli na čo najväčšie množstvo javov, definícii a pojmov, ktoré súvisia s prebraným učivom.
Základ metódy generátor otázok spočíva v povzbudzovaní žiakov k tomu, aby si spomenuli na čo najväčšie množstvo javov, definícii a pojmov, ktoré súvisia s prebraným učivom. / Foto: Bigstock

Prebrali ste tematický celok, čaká vás zhrnutie učiva a písomná  práca? Musíte teda so žiakmi zopakovať všetky pojmy, fakty a postupy, s ktorými sa  stretli. Ak chcete, aby vaši žiaci boli počas opakovania aktívni, vyskúšajte metódu generátor otázok.

 

Základ metódy generátor otázok spočíva v povzbudzovaní žiakov k tomu, aby si spomenuli na čo najväčšie množstvo javov, definícii a pojmov, ktoré súvisia s prebraným učivom.

 

Postup:

1.Učiteľ zoznámi žiakov s témou. Môže ju aj napísať na tabuľu. 

 

2.Vymedzí časové rozpätie a povie žiakom, aby si napísali čo najväčší počet otázok, ktoré súvisia s témou. Môžu pracovať individálne, vo svojiciach alebo v skupinách. Ak pracujú v skupine, upozornite ich, aby  dodržiavali pravidlo nehodnotenia, to znamená, že  každá myšlienka, ktorá sa objaví, je dobrá a treba ju zaznamenať bez hodnotenia. Žiaci si zapíšu otázky na samostatné papieriky. Po uplynutí vymedzeného času postupne čítajú otázky a papieriky lepia na tabuľu alebo veľký papier. Vytvárajú skupiny rovnakých otázok a na záver určia jedného zástupcu, ktorý povie otázky ich skupiny pred triedou. Môžete sa tiež dohodnúť so žiakmi, že aj počas tohto čítania ešte povedia ďalšie otázky, ktoré im napadnú.

 

3. Zástupcovia skupín prídu pred tabuľu, povedia svoje otázky.Učiteľ ich môže napísať na tabuľu. Môže ich aj roztriediť na rôzne kategórie. Môžu to byť dôležité  otázky, nelogické otázky, otvorené a uzavreté otázky, otázky, na ktoré vieme hneď odpovedať a otázky, na ktoré nevieme hneď odpovedať.

 

4.Počas prezentovania otázok sa učiteľ snaží udržať atmosféru dôvery a vedie žiakov k rešpektu a aby sa nesmiali v prípade zle položenej otázky. Mali by sa vyhnúť aj kritike.

 

5. Záver tejto aktivity patrí odpovediam na sformulované otázky. Otázky môžete žiakom rozdeliť, môžu si ich vybrať sami podľa toho, čo ich zaujíma alebo pracujú samostatne. Najvhodnejšie však je, aby pracovali v skupinách a aby mali k dispozícii rôzne zdroje, z ktorých môžu pri vypracovávaní odpovedí čerpať. K otázkam, na ktoré sa hneď nedalo odpovedať, sa učiteľ vráti na konci aktivity a podrobne ich vysvetlí. Nemusí odpovede hľadať len on, žiaci si môžu problematiku samostatne naštudovať i doma v rámci samostatnej práce. Hotové odpovede je dobré napísať na papiere  a zverejniť v triede na nástenke. Tam sa môžu nachádzať dovtedy, kým žiaci nenapíšu písomnú prácu.

 

6. Metódu môžete využiť aj ako hru, v ktorej skupiny súťažia medzi sebou v počte správne zodpovedných otázok.

 

Výhodou tejto metódy je, že žiakov  motivuje vidieť  prebraté učivo z viacerých uhlov. V rámci tejto aktivity si spomenú na množstvo vecí z preberanej látky. Už pri práci s otázkami podvedome hľadajú riešenia a pri vypracovávaní odpovedí si zopakujú všetko, čo potrebujete, aby si zopakovali. Aktivita je aj veľmi dobrou reflexiou pre učiteľa. Ten vidí, ktoré otázky žiaci kládli často a ktoré skoro vôbec. Vníma tiež, na ktoré vedia odpovede hneď a pri ktorých odpovede nenachádzajú.

 

Generátor otázok je aj vhodnou metódou, ktorá podporuje analytické myslenie. Hlavne pri starších študentoch pomáha otvárať témy vhodné pre analýzu do prípadovej štúdie, podporuje nachádzať príčiny a následky. Vedie tiež ku kultivácii hovoreného prejavu,  a to predovšetkým formou nácviku správneho kladenia otázok. Je tiež dobrou prípravou na písanie kritických postrehov, ktoré sú súčasťou recenzií alebo úvah.

Je dobré, keď učiteľ motivuje žiakov k tomu, aby sa nebáli klásť otázky a aby informácie neprijímali pasívne. Pomáhajte im orientovať sa v zdrojoch, učte ich vyhodnocovať ich dôveryhodnosť, rozpoznávať správne od nesprávneho, pravdu od klamstva a podobne. Učte ich informácie správne triediť a zaraďovať do kontextu. Aby sa dali takýmto spôsobom hodiny odučiť, je potrebné, aby žiaci vedeli, čo je to vzájomný rešpekt a že nemajú nič a nikoho zosmiešňovať. Okrem metódy generátor otázok môžete pri opakovaní vyskúšať aj nasledujúce tvorivé aktivity.

 


Zdroje:
R. Čapek: Moderní didaktika
D. Sieglová: Didaktické metody pro 21. století
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku