Opakovanie učiva pomocou tvorenia otázok

Na zopakovanie učiva so žiakmi môžete využiť aj zábavnejšie metódy skúšania ako bežne využívate a zapojiť do skúšania žiakov.
Na zopakovanie učiva so žiakmi môžete využiť aj zábavnejšie metódy skúšania ako bežne využívate a zapojiť do skúšania žiakov. / Foto: Shutterstock

Na zopakovanie učiva so žiakmi môžete využiť aj zábavnejšie metódy skúšania ako bežne využívate. Tie atmosféru v triede uvoľňujú a to, či si žiaci učivo osvojili, uvidíte rovnako dobre.

 

Po prebratí tematického celku je potrebné zopakovať pojmy, fakty a postupy, s ktorými sa žiaci stretli. Opakovanie môžete robiť rôznym spôsobom. Záleží len od učiteľa, či dá len žiakom učivo doma zopakovať a na ďalšej hodine ich vyskúša alebo im dá kontrolnú prácu, alebo využije aj zábavnejšie a tvorivejšie metódy.

Zábavnejšie metódy skúšania atmosféru v triede uvoľňujú, a tak hlavne tí žiaci, ktorí majú zo skúšania stres, sú nervózni a neistí, sa dokážu skôr uvoľniť a zapájajú sa do procesu v triede. Pri opakovaní nemusí tvoriť otázky len učiteľ. Do tohto procesu môže zapojiť aj svojich žiakov. Pozrime sa teraz na tie aktivity, ktoré žiakov motivujú k tomu, aby oni tvorili otázky k prebratému učivu.

 

Skupiny tvoria pracovné listy

Túto aktivitu majú žiaci veľmi radi. Rozdeľte žiakov do skupín a povedzte im, aby vytvorili pracovný list pre žiakov z inej skupiny. Na jednej z vyučovacích vytvoria rôzne úlohy na opakovanie. Na ďalšej hodine si žiaci pracovné listy vymenia a odpovedajú písomne na otázky. Môžete žiakom povedať, že nemusia do pracovných listov písať len bežné otázky, ale môžu zaradiť aj tvorivejšie úlohy. Napríklad rôzne krížovky, doplňovačky, osemsmerovky a podobne. Úlohy v tvorivých cvičeniach sa však musia viazať k preberanému učivu. Vypracované pracovné listy opraví učiteľ alebo žiaci z tej skupiny, ktorá pracovný list pripravila.

 

Reťazové skúšanie

Ďalšou aktivitou môže byť reťazové skúšanie. Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako sú žiaci pripravení na vyučovanie a ako zvládli preberanú tému.

 

Vzájomné skúšanie skupín

Ďalšou metódou môže byť napríklad vzájomné skúšanie jednotlivých skupín. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pre inú skupinu pripraví niekoľko otázok z  opakovania. Otázky napíšu na papier a potom si ich navzájom odovzdajú. Členovia skupín si za určitý časový limit pripravia odpovede. Potom ich ústne prezentujú pred triedou.

 

Trieda skúša žiaka

Pri ďalšej aktivite trieda skúša žiaka. Toto skúšanie prebieha tak, že jeden žiak príde pred tabuľu a ostatní žiaci mu dávajú otázky z učiva. Ak odpovedá dobre, učiteľ ho môže oznámkovať.

 

Žiak skúša triedu

Opačnou aktivitou je tá, pri ktorej žiak skúša triedu. Keď vie žiak položiť vhodné otázky  a opraviť žiakov pri ich odpovediach, to je jasný signál pre učiteľa, že učivo ovláda.

 

Otázky na papierikoch a ústne odpovede

Rozdeľte žiakov do skupín. Každá skupina dostane za úlohu napísať čo najviac otázok, ktoré sa týkajú prebratého tematického celku. Žiaci zapisujú otázky na papieriky. Po uplynutí vymedzeného času postupne čítajú otázky a papieriky lepia na tabuľu alebo veľký papier. Už pri tomto čítaní si žiaci dokážu spomenúť na množstvo vecí, ktoré v uplynulom období k danej téme prebrali. Po skončení môžete vyhodnotiť najoriginálnejšiu otázku alebo najmenej sa vyskytujúcu otázku. Môžete sa dohodnúť so žiakmi, že aj počas čítania otázok môžu ešte pridávať ďalšie otázky, ktoré im napadnú.

V ďalšej časti tejto  aktivity  žiaci odpovedajú na otázky. Môžete žiakom vy rozdeliť otázky alebo si ich môžu vybrať sami podľa toho, čo ich zaujíma. Môžu pracovať samostatne, v skupinách  alebo vo dvojiciach. Dovoľte im používať aj rôzne zdroje (knihy, encyklopédie, internet, časopisy, slovníky), v ktorých môžu čerpať odpovede. Niekedy učitelia otázky roztriedia na ľahké, náročnejšie a ťažké. Dovolia žiakom vybrať si otázku z tej skupiny, ktorú v ten deň pre seba považujú prijateľnú vzhľadom na stav svojich vedomostí. Samozrejme, žiaci, ktorí pracujú s najťažšími otázkami, môžu byť motivovaní dobrou známkou.

V tejto  spoločnej brainstormingovej aktivite si žiaci vždy  spomenú na množstvo vecí z preberanej látky. Už pri práci s otázkami podvedome hľadajú riešenia a pri vypracovávaní odpovedí si zopakujú všetko, čo potrebujú vedieť napríklad na písomnej práci. Aktivita je veľmi dobrou reflexiou aj pre  učiteľov. Môžu premýšľať napríklad nad tým, ktoré otázky boli vyslovené najčastejšie, ktoré otázky žiaci nespomenuli vôbec, na ktoré otázky žiaci reagovali najlepšie. Učiteľ takto zistí, ktorej probelmatike sa na ďalšej hodine musí ešte venovať a čo jeho žiaci pochopili dobre.

Zdieľať na facebooku