Aktivity podporujúce tvorivé písanie - 3. časť

Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiaka odhaľovať vlastnú tvorivosť tým, že vyžaduje zapojiť do aktivity celú osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu predstavivosť i obrazotvornosť.
Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiaka odhaľovať vlastnú tvorivosť tým, že vyžaduje zapojiť do aktivity celú osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu predstavivosť i obrazotvornosť. / Foto: Bigstock

Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiakov využívať vlastnú tvorivosť, pomáha zapojiť do aktivity celú ich osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu, pozornosť, predstavivosť i obrazotvornosť.

 

Tvorivé písanie predstavuje súbor aktivít, ktoré motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom tvorivým spôsobom. Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiaka odhaľovať vlastnú tvorivosť tým, že vyžaduje zapojiť do aktivity celú osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu predstavivosť i obrazotvornosť. Zahŕňa v sebe celú škálu stratégií, techník, postupov a metód, ktoré usmerňovaním a stimulovaním pisateľskej skúsenosti privádzajú žiaka nielen k sebareflexii, ale aj k tvorivému vyjadreniu vlastných názorov a postojov. V predchádzajúcich článkoch ste sa mohli zoznámiť s niektorými technikami tvorivého písania. V dnešnom článku sa pozrieme na ďalšie techniky a metódy.

 

Príbeh môjho mena

Túto aktivitu môžete  použiť pri vyučovaní vlastných mien. Žiaci veľmi radi hovoria o sebe a intenzívne sa zaujímajú o svoje krstné mená. Najprv vymyslia krátky príbeh o svojom krstnom mene. Potom si v slovníku alebo v nejakej odbornej knihe  prečítajú etymologický výklad svojho mena.

 

Charakteristika pomocou umeleckých prostriedkov

Keď žiaci zvládnu vonkajšiu a vnútornú charakteristiku, tak môžete s nimi vyskúšať napísať krátku nepriamu charakteristiku rodinných príslušníkov pomocou umeleckých prostriedkov. Môžete na to využiť rôzne metafory, personifikácie, prirovnania a podobne. Môžete ich motivovať použiť napríklad takéto a podobné spojenia:

  • mama je činná sopka,
  • stará mama je pokojný prístav na brehu búrlivého mora,
  • sestra je žiariace svetlo v tme,
  • brat je silná víchrica, ale ja mám sneh rád,
  • dedo je večne nepokojný vulkán, o ktorom nikto nevie, kedy vybuchne.

 

Oživovanie fotografií

Žiaci si prinesú fotografiu z obdobia, keď mali približne jeden rok. Skúsia si predstaviť, čo asi robili vo chvíli, keď vznikla pred rokmi fotografia, na ktorú sa práve pozerajú. Potom napíšu krátky príbeh o sebe  inšpirovaný fotografiou.

 

Písanie inšpirované hudbou

Učiteľ pustí pokojnú, relaxačnú hudbu, ktorá žiakov najprv upokojí. V  ďalšej fáze vyučovania sa hlbšie započúvajú do tónov a v priebehu približne 10 minút si zapisujú slová, ktoré im napadajú v súvislosti s hudbou. Tieto slová sa potom môžu stať súčasťou príbehu, ktorý môžu vymyslieť.

 

Hudba – obrázok – príbeh

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Pustí im pokojnú hudbu, počas ktorej kreslia v skupine nejaký obrázok. Nerozprávajú sa, len voľne kreslia na výkres to, čo im napadne. Po určitej dobe ich učiteľ zastaví a povie im, aby podľa obrázka spoločne napísali príbeh.

 

Som kamera

Žiaci sa dívajú na jedno miesto desať  minút. Podrobne opisujú, čo sa deje na tom istom mieste po dobu desiatich minút.

 

Som diktafón

Žiaci si zavrú oči, ideálne je, keď majú šálom alebo šatkou oči zakryté. Nikto v triede nerozpráva. Desať minút počúvajú a zapisujú zvuky, ktoré v „tichu triedy“ počujú. Môžu to byť aj zvuky, ktoré počujú na chodbe, vonku a podobne.

 

Príbeh iného

Žiaci pracujú vo dvojiciach. Navzájom si vyrozprávajú príbehy, ktoré zažili. Potom si vymenia úlohy a spolužiakov príbeh napíšu ako svoj.

 

Prejav

Povieme žiakom, že na chvíľku budú niekým iným, ako v skutočnosti sú. Majú si predstaviť, že sú napríklad:

  • kráľovnou krásy,
  • politikom,
  • nositeľom Nobelovej ceny,
  • superstar.

Úlohou žiakov je potom napísať prejav v role vybranej osoby.

 

Báseň na kamienkoch

Učiteľ povie žiakom, aby v lese našli a priniesli do školy ploské väčšie kamene, na ktoré sa dá písať napríklad čiernou fixou. Žiaci si najprv vymyslia vlastné krátke básne napríklad o prírode a potom ich prepíšu na kamene. Môžu si urobiť výstavku týchto básní, ktoré si napísali na kamene.

 

Príslovia dnešnej doby

Najprv si každý žiak premyslí a vysvetlí nejaké príslovie, ktoré vzniklo v minulosti. Potom sa pokúsi vymyslieť nejaké vlastné, ktoré súvisí s dnešnou dobou.

 

Štafeta

Každý rad dostane papier  a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. Po napísaní dá  papier žiakovi vedľa seba, ten po napísaní ho dá žiakovi za sebou... Vyhráva rad, ktorý prvý skončil. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov.

 

Tvorenie viet zo slov s rovnakými začiatočnými písmenami

Pri hre používame Príručku slovenského jazyka  alebo Krátky slovník slovenského jazyka. Žiaci môžu tvoriť vety vo dvojiciach. Jeden slová hľadá, druhý zapisuje. Začiatočné písmená môžu nasledovať podľa abecedy alebo učiteľ určí, na ktoré hlásky  sa majú vety tvoriť.

 

Napríklad:

Andrej a Adam aktívne asistovali atletickému amatérovi.

Bystrý Bystričan bežal baliť biele blúzky.

 

Tvorenie viet zo slov s rovnakými samohláskami v slabikách

Učiteľ stanoví samohlásku, ktorá sa musí nachádzať vo všetkých slabikách slov utvorených viet. Na vykonanie úlohy určí vymedzený čas a po jeho uplynutí žiaci odovzdajú papiere s utvorenými vetami. Poradie súťažiacich sa stanoví podľa počtu utvorených viet. Môžu to byť vety so samohláskami a-á, e-é, i-í, o-ó -ô, u-ú a podobne.

 

Napríklad:

Okolo podvozkov kolotočov bolo mnoho osôb.

 

Tvorba básničky

Žiakov rozdelíme na tri skupiny. Každá skupina vymyslí jedno slovo. Prvá skupina vymyslí podstatné meno, druhá prídavné meno a tretia sloveso alebo príslovku. Slová napíše učiteľ na tabuľu, aby ich všetci mali pred očami. Každá skupina vytvára vlastnú báseň tak, že použijú v nej aj slová, ktoré sú napísané na tabuli. Pri písaní môžu meniť tvar slov.

 

Poprehadzované verše

Učiteľ rozdá žiakom papiere s napísanými veršami z básne. Slová sú však poprehadzované. Žiaci nemajú k dispozícii pôvodný text. Slová v básni majú správne usporiadať. Druhou verziou tejto hry je taká, pri ktorej chýbajú niektoré slová z básne a žiaci podľa vlastnej intuície a fantázie doplnia chýbajúce verše v básni.

 


Zdroje:
V. ELIÁŠOVÁ: Na stope slovám
Z. FIŠER: Tvurčí psaní
M. KLIMOVIČ: Tvorivé písanie v primárnej škole
Čítajte viac o téme: Kreativita, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku