Metódy, ktoré pomáhajú žiakom spolupracovať vo dvojiciach

Vďaka práci vo dvojici sa učia komunikovať, aktívne počúvať, vnímať názory toho druhého a hlavne viesť dialóg.
Vďaka práci vo dvojici sa učia komunikovať, aktívne počúvať, vnímať názory toho druhého a hlavne viesť dialóg. / Foto: Bigstock

Súčasťou vzdelávania je aj to, aby sa žiaci naučili spolupracovať. Ak sa učia navzájom si pomáhať, podporovať sa, vymieňať si informácie, vysvetľovať si problémy navzájom, diskutovať, vďaka týmto metódam sa dokážu aj podporovať v učení.

 

V súčasnosti žiaci veľmi často pracujú v skupinách. Okrem klasickej podoby skupinovej práce poznáme aj  špecifický typ skupinovej práce, a to je práca vo dvojiciach. Tento spôsob vyučovania učí žiakov a študentov vedieť sa dohodnúť, uzatvárať kompromisy, pomôcť tomu druhému, čo je veľmi podobné ako pri klasickej skupinovej práci. Vďaka práci vo dvojici sa učia komunikovať, aktívne počúvať, vnímať názory toho druhého a hlavne viesť dialóg.  Dialóg sa dá chápať nielen ako prostriedok aktivizácie žiakov na vyučovaní, ale aj ako cesta k hlbšiemu poznaniu, ako nachádzanie súladu v názoroch a postojoch, ako riešenie rozporov a hlavne ako spoločné hľadanie pravdy. Dialóg pomáha rozvíjať osobnosť žiakov, vedie ich k aktivite.  Je to metóda, ktorá  im pomáha  otvoriť sa, vzájomne sa obohacovať, objavovať spoločne nové riešenia a spoločne v triede zdieľať skúsenosti, vedomosti, poznatky, názory, zážitky a emócie. Tak ako pri všetkých organizačných formách aj práca vo dvojici musí byť riadená. Teda musia byť vopred a jasne stanovené ciele, priebeh spolupráce a musí byť vykonávaná priebežná kontrola tejto spolupráce. Ak chceme tento spôsob práce v škole rozvíjať, je dobré využívať viacej spôsobov, ktoré dokážu tieto postupy obohatiť. Pri práci vo dvojiciach si môžu žiaci rozvíjať aj sociálne zručnosti. Učia sa napríklad formulovať myšlienky a zdieľať ich vo dvojici, načúvať, dať rovnaký priestor obom členom, musia byť citliví k potrebám druhého, reagovať na názory (i nesúhlasne), ale neosočovat toho, ktorý ich hovorí. Musia sa striedať v používaní pomôcok a učia sa tiež  niesť zodpovednosť za výsledok  práce vo  dvojici. Možno si dávate otázku,  ako žiakov rozdeliť do dvojíc tak, aby to bolo pre nich atraktívne, zaujímavé a aby sa vo dvojiciach neobjavovali stále tí istí žiaci. Možností je viac. Sú to väčšinou delenia podľa určitých kritérií, farebných kartičiek, podľa typov úloh, podľa názoru na problém a podobne. V rámci práce vo dvojiciach môžete so žiakmi študentmi robiť nasledujúce aktivity:

 

Kreslenie vo dvojiciach

Jeden z dvojice nakreslí obrázok, popíše ho druhému, druhý žiak sa pokúsi nakresliť obrázok podľa spolužiakovho popisu. Žiaci môžu spolupracovať pri kreslení aj tak, že spoločne kreslia jeden obrázok, napríklad ilustráciu k nejakému prečítanému textu.

 

Párové čítanie

Túto metódu je vhodné používať pri obsahovo náročnejších ukážkach, v ktorých je zložitejší dej alebo je v ňom veľa nových pojmov. Dá sa využiť na ktoromkoľvek predmete. Dôležité je, že žiaci sami pracujú s textom. Je to dobrá študijná metóda, ktorá pomáha žiakom zvládnuť hlavne odborné texty. Jeden z postupov spočíva v tom, že  text  rozdelíme na dve časti. Každý z páru číta inú časť textu. Prvú časť číta žiak A, druhú časť žiak B. Po prečítaní žiak A referuje prvú časť textu žiakovi B. Žiak B mu kladie otázky. Potom žiak B referuje druhú časť textu žiakovi A a žiak A kladie otázky. Takto spoločnými silami zvládnu celý text. Existuje aj iný postup, ktorý obsahuje nasledujúce kroky.

 

Postup:

1.Žiaci sa zoznámia s textom, prediskutujú jeho nadpis, zaradia ho do druhu, žánru a podobne.

2.Potom si text rozdelia na menšie významové časti, prípadne odseky.

3.Spoločne čítajú text. Po prečítaní určitej časti vedú dialóg o prečítanej časti. Snažia sa odhaliť podstatu, hlavnú myšlienku alebo kľúčové slová.

4. Ak niečomu nerozumejú, pripravia si otázky pre učiteľa.

 

Párový dialóg

Párový dialóg predstavuje diskusiu vo dvojici na určenú tému. Pomocou párového dialógu sa žiaci pripravujú na vyjadrenie svojich názorov vo väčšej skupine alebo pred celou triedou.

 

Postup:

1.Učiteľ musí dať dvojici zrozumiteľné zadanie úlohy.

2.Dôležité je, aby presne vedeli, koľko času majú na splnenie úlohy.

3.Učiteľ sleduje prácu skupín, dáva im spätnú väzbu, prípadne povzbudzuje k aktivite.

4. Po ukončení aktivity sa odporúča urobiť krátku diskusiu o tom, ako sa jednotlivým dvojiciam pracovalo, aké majú dojmy a pocity.

 

Párové počúvanie

Túto metódu môžete využiť napríklad pri počúvaní nejakej nahrávky alebo sledovaní videonahrávky. Môžete využiť dva spôsoby práce. Prvý spočíva v tom, že žiaci pri počúvaní alebo sledovaní najprv pracujú samostatne na rovnakej úlohe a potom vo dvojici si porovnávajú svoje názory. Pri druhom spôsobe môžu pracovať nasledovne:

 

1.Jeden žiak z dvojice sa sústredí na zapamätanie vizuálneho obsahu nahrávky a druhý sa sústredí na to, čo počuje. Potom vedú dialóg o tom, čo zistili.

2.Ak v nahrávke vystupuje viac postáv, každý vo dvojici sa venuje len vybraným postavám.

3. Ak sa v nahrávke vyskytuje argumentácia vychádzajúca z protikladných stanovísk, vo dvojici si žiaci rozdelia úlohy tak, že jeden si všíma argumenty ZA a druhý argumenty PROTI.

4. Tiež si úlohy môžu rozdeliť tak, že jeden žiak sa zameria na obsah viet a druhý sa zameria na slovnú zásobu, kľúčové slová, odborné slová alebo umelecké prostriedky.

 

Párové písanie

Pri párovom písaní dvaja žiaci sú zodpovední za vznik nového diela. Tento postup pomáha rozvíjať spoluprácu a tiež kritické myslenie.

 

Postup:

1.Najprv prebieha proces plánovania. Ak dvojica nemá určenú od učiteľa tému na písanie, musí sa na nejakej zhodnúť. Potom si musia vytvoriť plán spoločného postupu.Rozdelia si úlohy pri zíssavaní informácií z jednotlivých zdrojov.

2.V druhej fáze prebieha proces tvorenia samotného textu.

3.V poslednej fáze dochádza k procesu kontroly napísaného textu. Dvojica sa zameriava hlavne na to, či splnili stanovené ciele a všíma si aj formálne nedostatky.

4.V prípade potreby požiadajú o pomoc učiteľa.

 

Hodnotenie vo dvojici

Každý žiak zhodnotí prácu svojho spolužiaka, s ktorým pracoval vo dvojici. Poukáže na dve úspešné veci, ktoré spolužiak zvládol a na jednu, ktorú treba ešte zlepšiť.

 


ZDROJE:
Z.Kolář, R.Šikulová: Vyučovaní jako dialóg
Petty, G.: Moderní vyučování
D. Sieglová: Didaktické metody pro 21. století
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Kritické myslenie
Zdieľať na facebooku