Čo ovplyvňuje naše rozhodovanie?

Rozhodovanie predstavuje súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať optimálny cieľ a vhodný spôsob konania v určitej situácii.
Rozhodovanie predstavuje súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať optimálny cieľ a vhodný spôsob konania v určitej situácii. / Foto: Unsplash

Rozhodovať sa musíme takmer každý deň. Niekedy je rozhodnúť sa jednoduché, inokedy však stoja pred nami vážne rozhodnutia. Čo robiť v situácii, kedy na našom rozhodnutí stojí niečo mimoriadne dôležité, napríklad to, ako bude v najbližších mesiacoch či rokoch vyzerať náš život a my sa nevieme rozhodnúť?

 

Rozhodovanie predstavuje súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať optimálny cieľ a vhodný spôsob konania v určitej situácii. Spočíva v uskutočňovaní určitých  krokov, ktoré vedú k vybratiu jednej možnosti z možných riešení daného problému. Rozhodovanie môže vyústiť do rozhodnutia. Každý deň musíme robiť  celý rad rozhodnutí. Výskum zatiaľ nenašiel žiadne presvedčivé dôkazy o existencii presných oblastí v mozgu, ktoré sú zodpovedné za úsudok a rozhodovanie. Pri niektorých rozhodnutiach mozog ani vedome nepracuje. Napríklad, keď odtrhneme od horúceho povrchu popálený prst, stane sa to okamžite a nazýva sa to reflexná reakcia. Rovnako je to aj pri dôležitých podvedomých rozhodnutiach, urobených napríklad v rámci prežitia. Ovplyvňujú rovnaké zmyslové dráhy  a určitým spôsobom aj naše emócie. To znamená, že spôsob nášho správania je zväčša diktovaný nepretržitým radom rozhodnutí, ktoré vyžadujú vedomé zvažovanie. Tieto druhy rozhodovaní sa veľmi líšia. Miera pozornosti, ktorú každému takému rozhodovaniu venujeme, sa bude tiež líšiť.

 

Prijímanie zodpovednosti

Nevyhnutnosť prijať rozhodnutie nastáva až vtedy, keď je taká potreba rozpoznaná.Takže, čím väčšia zodpovednosť, tým väčšie rozpory musíme riešiť. Múdre rozhodnutia sa snažia zabezpečiť, aby celkové výhody prevažovali nad nákladmi a aby viedli k rozumnému kompromisu. Už spôsob predloženia problému môže rozhodovať o spôsobe, akým bude rozhodnutie urobené. Ak má človek bystrú myseľ, ktorá dokáže predvídať, čo sa môže stať ešte skôr, než určitá situácia nastane, môže významne znižovať tlak, ktorým by pôsobilo neskoršie, oveľa významnejšie rozhodnutie. Najlepšie rozhodnutia nesmerujú k perfektnému výsledku v takej miere, ako k čo najlepšiemu využitu dostupných zdrojov.

 

Rozhodujúce faktory

Na naše rozhodnutia vplýva okrem našej racionality obrovské množstvo vedomých a nevedomých faktorov, medzi nimi napríklad naše emócie, predošlé skúsenosti, rôzne skreslenia a iné. Napríklad spomínané skreslenia sú mentálnymi skratkami, ktorými si uľahčujeme a urýchľujeme naše rozhodovanie. Okrem toho však tiež zvyšujú pravdepodobnosť, že v rozhodovaní dôjde k chybe. Rozhodovanie je však vo veľkej miere ovplyvnené hlavne osobnosťou človeka. Ak veríte svojím inštiktom i presvedčeniu a prijímate osobnú zodpovednosť, umožní vám to robiť omnoho rýchlejšie rozhodnutia. Nízka sebadôvera sa stáva problémom, pretože vám bráni zaujať akékoľvek stanovisko bez toho, aby ste si najskôr nevypočuli nejaké rady.  Pri všetkých každodenných rozhodnutiach hrá dôležitú úlohu aj intuícia. Neexistencia vedomého myslenia často znemožňuje presne vysvetliť, čo k danému rozhodnutiu vlastne viedlo. Skutočnosť, že určité rozhodnutia nedokážete plne obhájiť, však nemusí znamenať, že vaše rozhodnutie nebolo správne. Technologické a vedecké postupy postupy kladú čoraz väčší dôraz na presnú znalosť dôvodov, prečo ste sa rozhodli práve takto, ale v každodennom živote sú intuitívne rozhodnutia neoceniteľné a majú tú tajomnú vlastnosť, že sa nakoniec ukážu ako správne. Rozhodovanie ovplyvňuje aj kreativita. Ak bude vaše hľadisko úzke a nepríliš objasnené, je málo pravdepodobné, že rozhodnutie bude efektívne. Originálny pohľad so sebou obvykle prináša aj lepšie pochopenie problému, čo umožňuje urobiť vhodnejšie rozhodnutie. Ďalším významným vplyvom je stres, ktorý môže katastrofálne pôsobiť na kohokoľvek. Časový tlak, podráždenie prameniace z únavy, oslabujúce pôsobenie choroby – to všetko má za následok zhoršenú kvalitu usudzovania. Negatívne pocity, ktoré vychádzajú zo stresu, môžu zlé rozhodnutia ešte zhoršovať tým, že vám zatemňujú myslenie a znemožňujú prijímať správne rozhodnutia, keď chcete veci zlepšiť.

 

Tipy na správne rozhodovanie

Zistite, v čom spočíva základná príčina problému

Potreba urobiť rozhodnutie vychádza obvykle zo špecifického problému. Zistením základnej príčiny problému a určením, či skutočne existuje, zlepšíte svoje chápanie situácie, čo vám umožní prijať to najvhodnejšie rozhodnutie.

 

Zistite si čo najviac informácií o probléme, ktorý súvisí s vaším rozhodovaním

Dobré rozhodnutie väčšinou pramení z dobrej znalosti faktov. Nedôverujte zavádzajúcim štatistikám ani pseudoexpertom.

 

Presne si určte cieľ

Než rozhodnutie urobíte, presne si stanovte, čo od neho očakávate. Presná identifikácia cieľa vám pomôže zvážiť vhodné možnosti a dosiahnuť najlepší výsledok.

 

Všetko si poriadne premyslite

Ak je to možné, nenechajte sa dotlačiť k rýchlemu výberu možnosti, najmä vtedy, ak máte dojem, že by to váš úsudok mohlo nepriaznivo ovplyvniť. Oveľa vhodnejšie bývajú odpovede typu: „Môžem s tým za vami prísť neskôr? Teraz na to nie je vhodný čas. Ozvem sa neskôr.“ Nerobte rozhodnutia v zhone len preto, aby ste niekomu vyhoveli.

 

Napíšte si všetky ZA a PROTI

Ak ste skutočne nerozhodní, skúste si napísať všetky pre aj proti. Možno zistíte, že odôvodnenie akejkoľvek akcie by bolo chabé a že nakoniec nebude potrebné prijímať žiadne rozhodnutie.

 

Neuvažujte nad tým, ako by sa rozhodli iní

Obava z uvažovania, ako by sa rozhodli iní, môže obmedziť vaše vlastné rozhodovacie schopnosti. Kreatívny a originálny prístup k problému povzbudí nevšedné východiská, avšak za predpokladu, že to bude znamenať múdrejšie a informovanejšie rozhodnutia.

 

Nesústreďujte sa len na najľahší variant

Je lepšie mať otvorenú myseľ, ochotne skúmať podstatu a pôsobenie rozhodnutí zo všetkých uhlov. Sústrediť sa na rozhodnutie, ktoré bude najprijateľnejšie pre všetkých a nezvoliť najľahší súčasný variant, ktorý sa dlhodobo môže ukázať ako nevýhodný.

 

Vypočujte si aj názory iných ľudí

Nebojte sa vypočuť si aj mienku iných. Ale nezabuidnite, že konečné rozhodnutie spočíva na vás a vy zaň ponesiete aj zodpovednosť.

 

Použite brainstorming

Ak si nedokážete rozmyslieť, aké možnosti sú vám otvorené a nedokážete zvoliť ani jednu, môžete sa k prijateľnému riešeniu dopracovať pomocou brainstormingu. A načúvajte aj svojej intuícii a rešpektujte ju.

 

Aj zo zlého rozhodnutia sa dá vyťažiť to najepšie

Ak ste sa rozhodli zle, neodmietajte za toto rozhodnutie zodpovednosť a nedopusťte, aby to poškodilo vašu sebadôveru. Pozerať na zlý výsledok ako na stratenú investíciu je až príliš jednoduché. Stratil sa čas, duševná práca a finančné prostriedky. Ak to dokážete, pokúste sa zo situácie vyťažiť aspoň niečo. Nelipnite na niečom len preto, že ste na to vynaložili veľa energie. Prijmite zodpovednosť a urobte pre nápravu veci všetko, čo je vo vašich silách. Vždy sa dá začať odznovu a chyby nás posúvajú vpred, ak ich dokážeme vnímať správnym spôsobom.

 


ZDROJ: MENSA: Ako vyniknúť v testoch IQ
Čítajte viac o téme: Rozhodovanie, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku