Podľa čoho zistíte, že máte doma mimoriadne nadané dieťa ?

Mimoriadne nadaných detí je v Európe okolo 3 percent a geniálnych je len 0,1 percenta.
Mimoriadne nadaných detí je v Európe okolo 3 percent a geniálnych je len 0,1 percenta. / Foto: Shutterstock

imoriadne nadaných detí je v Európe okolo 3 percent a geniálnych je len 0,1 percenta. Pre každého rodiča je jeho dieťa jedinečné, výnimočné, úžasné. Aspoň do istého veku. Ako však zistiť, že je skutočne nadané viac ako iné deti? Na túto a mnoho ďalších otázok odpovedala v relácii Českého rozhlasu detská psychologička Veronika Büchler.

 

Na určenie nadania neexistujú žiadne tabuľky

Každá krajina a dokonca aj jednotlivé súkromné školy pre nadaných alebo nadpriemerne inteligentných môžu mať iné kritéria a definície, či požiadavky na takzvané nadané dieťa. Nadanie je v každom prípade však viac ako len hodnota IQ. Podľa mnohých svetových organizácií sú za nadané deti považované tie, ktoré majú výnimočnú schopnosť premýšľať a učiť sa. Zvyčajne vynikajú v jednej konkrétnej oblasti, napríklad v matematike, hudbe, v jazykoch, maľovaní, tanci, v športe a majú aj veľkú kapacitu priestorového uvažovania. Majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku. Neustále potrebujú nové informácie a vytvárajú si svoj vlastný systém poznatkov. Okolo piateho roku vedia čítať, písať, počítať. Stále sa pýtajú a experimentujú. Zaujíma ich zemepis, slnečná sústava, svet zvierat, ľudské telo... Zároveň sa zaujímajú o veci, ktoré ostané deti nezaujímajú.

Nadané deti sú väčšinou veľmi živé, o všetko sa zaujímajú, spontánne a rýchlo sa učia, majú vynikajúcu pamäť. Dokážu byť však aj veľmi uzavreté do seba, precitlivené a len ťažko nadväzujú priateľstvá a získavajú si rovesníkov. Cítením sú síce deti, no rozumovo niekedy prevyšujú aj dospelých. Ťažko sa podriaďujú, stavajú sa na odpor, majú vlastné názory na veci, chcú sa presadiť a neuznávajú autority.

 

Znaky nadaného dieťaťa

I keď je niekedy veľmi ťažké posúdiť, či je dieťa nadané alebo nie a kritéria vyhodnocovania nadpriemerného nadania sa líšia, predsa len existuje niekoľko spoločných čŕt nadaných detí. Aké sú signály nadaného dieťaťa vo veku dvoch až štyroch rokov?

  • Má zvláštny talent, umelecké schopnosti alebo dobre pracuje s číslami. Výnimočnými môžu byť napríklad deti, ktoré dokážu v tomto veku z hlavy manipulovať s číslami alebo vytvárať realistické obrázky.
  • Vývojové míľniky dosahuje ďaleko pred svojimi vrstovníkmi.
  • Je pokročilé vo vývoji jazyka, má rozsiahlu slovnú zásobu, vie tvoriť vety a hovoriť vo vetách omnoho skôr ako ostatné deti v rovnakom veku.
  • Je veľmi zvedavé  a neustále kladie otázky.
  • Je nezvyčajne aktívne, stále chce niečo robiť. Nezamieňajte si to však s hyperaktivitou. Tieto deti majú zvyčajne veľmi dobrú schopnosť sústrediť sa na to, čo práve robia.
  • Do oblasti svojich záľub vie dieťa vložiť veľa energie. Uprednostňuje svoje záľuby pred všetkým ostatným a často ho môžeme objaviť v stave zasnenia alebo akoby bol vo vlastnom svete.
  • Má veľmi živú predstavivosť. Nadané deti si často vytvárajú rozsiahlu a zložitú sieť vymyslených priateľov. Sú schopné ľahko si zapamätať fakty a disponujú mnohými informáciami, ktoré zachytili z televízie, filmov a kníh.

 

„Najdôležitejšie  je sledovať nadšenie dieťaťa pre určitú oblasť a  vnútornú motiváciu k zvolenému odboru. Keď tam to nadšenie je, potom mu musíte pomôcť a hľadať, ako nadanie ďalej rozvíjať,“ upozorňuje Veronika Büchler.

 

Nadané dieťa potrebuje v škole náročnejšie výzvy

V bežnej škole sa učitelia väčšinou nemajú čas venovať mimoriadne nadaným deťom. Na nadané deti sa zameriavajú školy na to špeciálne určené alebo sa im venujú niektoré súkromné školy, kde je v triede menej žiakov. Ku každému nadanému dieťaťu by mal učiteľ pristupovať citlivo a pripraviť mu individuálny vzdelávací program. Prečo nadané deti potrebujú špeciálny prístup? Pretože im nestačia bežné detské hry a činnosti, aké robia ostatné deti ich veku, neuspokojujú ich aktivity, aké ponúka napríklad materská škôlka. Potrebujú odborné postupy a systematické vedenie pri rozvíjaní svojho nadania.

Potrebujú výrazne podnetné prostredie, ktoré by uspokojilo ich prirodzené záujmy a nadviazalo na ich vedomostnú úroveň. Preto je pre ne potrebná škola, ktorá rozvíja ich schopnosti a nadanie, pretože rodičia samotní nedokážu naplniť ich vzdelávacie potreby a rozsah ich záujmov.

Nadané deti sú viac citlivé a zraniteľnejšie. Sú veľmi kritické aj sebakritické, niekedy neprístupné, uzavreté, menej komunikatívne. Vyhľadávajú skôr kontakty so staršími deťmi alebo s dospelými osobami. Preto treba s nimi pracovať inak.

 

Čo má robiť rodič, ak má nadané dieťa?

V každom prípade je potrebné konzultovať postupy s odborníkmi – psychológmi. Treba požiadať o stretnutie, odbornú konzultáciu alebo psychologické vyšetrenie dieťaťa. Výsledky testov pomôžu aj rodičom správne postupovať pri ich výchove a zorientovať sa pri výbere školy. Čo najskorší kontakt s odborníkmi a odborná konzultácia mnohokrát pomôžu pri výchovných problémoch s nadanými deťmi. Rodičia totiž často samotní nevedia ako správne výchovne postupovať a usmerňovať vývin svojho dieťaťa.

Ako odlíšiť bystré dieťa od nadaného?

Bystré dieťaNadané dieťa
Je vnímavé.Je oduševnené pre nejakú vec.
Pozná odpovede.Samo formuluje otázky.
Má dobré nápady.Má neobvykle zaujímavé nápady.
Odpovedá na otázky.Venuje sa aj detailom a rozoberá ich.
Je vodcom skupiny.Často pracuje samostatne.
Pravidelne sa učí.Veľa vecí vie aj bez učenia.
Je najlepšie v triede.Stojí akoby nad triedou.
Pochopí zmysel.Robí závery.
Kopíruje zadané riešenia.Vytvára vlastné riešenia.
Dobre sa cíti v škole.Dobre sa cíti, keď vytvára niečo nové.
Prijíma informácie.Využíva informácie.
Je spokojné s tým, čo sa naučilo.Je sebakritické.

 

Zdroj: www.cpppap.svsbb.sk
Čítajte viac o téme: Nadané deti
Zdieľať na facebooku