Nadané dieťa a jeho miesto v rodine

  

Približne jedno percento populácie má mimoriadne vysokú inteligenciu a často sa označuje pojmom nadané deti. Tieto deti za svoju výnimočnosť môžu vďačiť jednak dedičnosti, ale aj vhodnej stimulácii z okolia v podobe pomoci a podpory rodičov, ako aj možnosti skorého získavania vedomostí. Ich mozog z fyziologického hľadiska nevykazuje nijaké zvláštnosti, ktorými by sa odlišovali od iných, prejavuje sa však u nich skoré dozrievanie. Rady sa hrajú s hračkami rovnako ako iné deti, no pociťujú nie bežný záujem o to, čo sa okolo nich deje a reagujú nie bežným spôsobom. Sú aktívnejšie, ich reakcie sú rýchlejšie, začnú rozprávať skôr ako iné deti a obvykle sa skoro naučia aj čítať. Existuje veľa prejavov, na základe ktorých môžu rodičia zistiť, či majú nadané dieťa. Ktoré sú  teda najčastejšie prejavy?

 

Najčastejšie prejavy nadaných detí

 • dieťa má skoré  rečové prejavy a  bohatý slovník,
 • je zvedavé, kladie veľa otázok,
 • skoro začne rozpoznávať písmená abecedy,
 • je aktívne a neúnavné v rozumovej, intelektovej činnosti,
 • skoro sa uňho prejavia aj výnimočné matematické schopnosti,
 • má vynikajúcu pamäť,
 • rýchlo chápe a učí sa nové veci,
 • má dobrú orientáciu,
 • rado experimentuje, objavuje,
 • má vysoká hladinu aktivity až hyperaktivity,
 • má schopnosť dlhodobej pozornosti pre oblasť, ktorá ho zaujíma,
 • má urýchlený rečový vývin, širokú slovná zásoba (vzhľadom na vek), adekvátne používanie abstraktných pojmov,
 • má záujem o intelektuálne činnosti, má vysokú vnútorná motiváciu,
 • má živú predstavivosť,
 • má zanietenie pre niektorú oblasť poznania (napr. živočíchy, zemepis, astronómia) - vyhľadáva informácie, spracovávajú ich, pamätajú si mnohé podrobnosti presahujúce vedomosti bežného dospelého,
 • má výborné argumentačné schopnosti, kritické myslenie, zmysel pre zachytenie detailov v rečovej komunikácii,
 • má problematický postoj k autoritám (spochybňuje direktívne pravidlá a požiadavky),
 • hlavne dievčatá sú perfekcionistické.

 

Rodičia v spolupráci s učiteľmi musia vhodnými podnetmi a aktivitami pomôcť plne rozvinúť schopnosti nadaných detí. V opačnom prípade sa môžu doma aj na vyučovaní nudiť. Čo robiť, aby k tomu nedošlo?


1.  Dieťaťu postupne  budujte bohatú knižnicu. Zabezpečte mu prístup k internetu.

2.  Rešpektujte  individuálne tempo napredovania.

3. Majte trpezlivosť pri komunikácii. Dovoľte dieťaťu, nech sa pýta, argumentuje,

vyjadruje závery svojich úvah a nech využíva svoju predstavivosť.

4. Robte s dieťaťom veľa spoločných aktivít.

5. Cestujte, navštevujte výstavy a divadelné predstavenia.

6. Rozprávajte sa s ním ako s dospelým.

7. Menej prikazujte, viac usmerňujte.

8. Nechajte dieťaťu viac samostatnosti a možnosť rozhodovania.

9. Akceptujte jeho odlišnosti, chápte jeho myšlienkové pochody, odlišné názory, aktivity

a záujmy.

10. Vyzývajte dieťa k aktívnym činnostiam; rodič nadaného dieťaťa by mu mal klásť veľa otázok a chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z jeho úspechu, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí, podporovať ho; veľmi dôležitá je emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.

 

Najčastejšie rodičovské chyby pri výchove nadaného dieťaťa

1. Autoritatívnosť

Rozkazovanie bez zdôvodňovania a presadzovanie vlastných požiadaviek.

2. Zakazovanie/obmedzovanie činnosti, záujmov
3. Rodičovský perfekcionizmus
Snažiť sa, aby dieťa bolo vo všetkom perfektné (veď schopnosti na to má), nepripúšťať

chyby a zlyhania. Treba si uvedomiť, že nadané dieťa nemusí byť vo všetkých oblastiach

výborné.

4.Učenie v predstihu
V snahe uspokojiť zvedavosť dieťaťa učiť ho dopredu učivo, týka sa to najmä

matematiky a gramatiky. Vo vyučovaní sú nadané deti motivované k tomu, aby

zákonitosti a pravidlá objavovali, vyvodzovali sami (ak ho naučíte algoritmus

písomného násobenia, o túto radosť z objavovania ho pripravíte), venujte sa radšej

dieťaťu tak, že s ním objavujete veci, ktoré sa v škole nemá možnosť dozvedieť.

Ak sa vám zdá, že vaše dieťa má viaceré typické črty nadaných detí, je vhodný čas na návštevu poradenského zariadenia, ktoré intelektové nadanie dieťaťa identifikuje (bez tohto kroku nie je možné zaradiť dieťa do špeciálnej školy, triedy, či individuálne ho integrovať). Musí ísť o poradenské zariadenie, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení (teda figuruje na zozname oficiálne schválených subjektov MŠ VVŠ SR). Za „žiakov s nadaním“ totiž možno označiť iba takých, ktorých talent diagnostikovali v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).


Zdroje: nadanie.sk / nadanedieta.sk // Foto: Deviantart by Kristianna11
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Chválenie dieťaťa
Zdieľať na facebooku