Najčastejšie chyby pri písaní čiarok. Robíte ich aj vy?

Písanie čiarok v slovenčine je nielen pre cudzincov, ale aj pre Slovákov často záhadou.
Písanie čiarok v slovenčine je nielen pre cudzincov, ale aj pre Slovákov často záhadou. / Foto: Bigstock

Máte problémy s písaním čiarok? Zopakujte si pravidlá ich písania spolu s nami.

 

V predchádzajúcich článkoch sme si povedali  o najčastejších gramatických chybách, ktoré sa vyskytujú v slovenčine a tiež o pravopise rovnako alebo podobne znejúcich slov. Dnes sa pozrieme na najčastejšie chyby pri písaní čiarok. Načo vlastne existujú čiarky? Slúžia nám na členenie textu, čím ho zjednodušujú a robia prehľadnejším. Veľmi podobným prostriedkom, ktorý taktiež delí text na menšie celky, je bodkočiarka. Azda najväčší problém máme s písaním čiarky pred spojkou A. Väčšinou sa pred spojku A čiarka nepíše, ale  existuje niekoľko prípadov, keď to neplatí. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Písanie čiarky pred spojkou A

Spojkami A TEDA,  A PRETO,  A TAK vyjadrujeme dôsledkový vzťah, preto pred ne čiarku vždy píšeme.

 

Napríklad:

Mal veľa povinností, a preto neprišiel na stretnutie.

Spojky A PREDSA, A JEDNAKO, A PRITOM vo vedľajšej vete vyjadrujú odporovací vzťah, preto čiarku tiež píšeme.

 

Napríkad:

Nemusel, a predsa jej pomohol.  Učila sa, a jednako to nevedela. Pochopila to, a pritom ani nevedela ako.

Pred spojkovým výrazom A TO, ktorý bližšie vysvetľuje alebo uvádza dôvod výpovede, čiarku píšeme.

 

Napríklad:

V lese rastú rôzne stromy, a to smrek, jedľa, borovica a buk.

A TO však môže plniť iba jednoduché spojenie A so zámenom TO a vtedy čiarku nepíšeme.

 

Napríklad:

V škole ju učiteľka  pochválila a to ju potešilo.

 

Čiarku  pred A píšeme aj vtedy, keď nasleduje vo vete za prístavkom. Prístavok bližšie rozvíja iné vetné členy vo vete a môže vyzerať napríklad takto:

Leto, obdobie dovoleniek, vytiahlo ľudí na kúpaliská. Bratislava, hlavné mesto Slovenska, privítala zahraničných turistov.

 

Príklad aj so spojou A:

Do cieľa pribehol prvý Janko Novák, najmladší žiak školy, a Peter Starý, najstarší žiak.

 

Čiarka pred spojkou A sa píše ešte v nasledujúcich prípadoch. Napríklad:

  • Ak za vsunutou vedľajšou vetou nasleduje spojka A pripájajúca ďalšiu hlavnú alebo nadradenú vetu, alebo viacnásobný vetný člen, napr. Spýtal sa, či prídem, a položil mobil.  Do miestnosti vstúpil Ján, ktorého sme všetci poznali, a neznáma žena.
  • Ak je vedľajšia veta vložená za spojku A: Pôjdeme tam v sobotu, a ak nebude pršať, zostaneme tam celý týždeň.
  • Ak spojka A pripája časť viacnásobného vetného člena alebo rovnocenné vety so zreteľne iným významovým vzťahom ako zlučovacím (napr. stupňovacím, odporovacím alebo vylučovacím), v takýchto prípadoch sa však čiarka pred A písať nemusí, ale môže.
    Napríklad: Koniec zimy je tu, a on sa ešte neukázal./ Koniec zimy je tu a on sa ešte neukázal.

 

Písanie čiarok pred podraďovacími spojkami

V podraďovacom súvetí je hlavná veta od vedľajšej vždy oddelená čiarkou. Najčastejšie  používané v podraďovacom súvetí  sú spojky: keď, preto, lebo, pretože, že, aby taktiež a zámená ktorý, aký.

 

Napríklad:

Povedal, že nepríde do školy. Nechcela, aby som plakal. Tí, ktorí súťažili, neprišli do školy.

Pred porovnávacími podraďovacími spojkami ako, než, sťa, ani čiarku nepíšeme:

Bol vysoký ako jedľa. Je to lepšie než minule. Chodí sťa mechom udretý.

Ak tieto spojky spájajú vety v podraďovacom súvetí, píšeme pred nimi čiarku:

Je to lepšie, ako/než som to čakal.

 

POZOR!

Ak stoja na začiatku vedľajšej vety až dve podraďovacie spojky - že keď, že ak, pretože keď, lebo kedy, ktorý ak, pretože keby, pred druhou spojkou sa už čiarka nepíše.

 

Napríklad:

Bol ticho, pretože keby niečo povedal, všetci by sa nahnevali.

 

Písanie čiarok pred priraďovacími spojkami

Čiarku nepíšeme pred priraďovacími spojkami a, i, aj , ani, alebo, či:

Ak sa však spojky  i, aj , ani, alebo, či opakujú, pred každou ďalšou píšeme čiarku.

Aj ju ľúbil, aj ju občas neznášal, aj mu niekedy bola protivná. Nebolo to ani mastné, ani slané. Alebo sa poponáhľaš, alebo zostaneš doma.

 

Čiarku píšeme aj pred ostatnými priraďovacími a podraďovacími spojkami:

Prekvapil ju kvetmi, no nepotešila sa. Sľúbil, ale neprišiel. Dostal pochvalu, ba aj darčekom ho obdarovali. Pôjdem do tábora, lebo sa tam budem učiť cudzí jazyk. Ak ma príjmu do školy, budem sa učiť.

 

Ako je to so spojkou ČI?

Ak sa spojka či zameniť za spojku alebo, ide o vylučovacie súvetie a je to priraďovacia spojka. Píše sa bez čiarky: Jesť či nejesť? Ozve sa či sa neozve.

Ak sa spojka či nedá zameniť za spojku alebo, ide o podraďovaciu spojku. Píše sa s čiarkou: Povedz, či budeš jesť.

 

ČIARKA V JEDNODUCHEJ VETE

1. Oslovenia

Pripravili sme vám, milí starí rodičia, prekvapenie.

Janka, dlho na mňa čakáš?

 

2. Pozdravy

Ahoj, ako sa máš?

Dobrý deň, ako sa vám darí?

 

3. Citoslovcia (ak nenahrádzajú vo vete vetný člen)

Bŕŕ, to je ale zima.

Aha, lietadlo!

 

4. Viacnásobný vetný člen

Nezbierali sme maliny, ale jahody.

Tu žijú skromní, obetaví, pracovití ľudia.

POZOR! Čiarka sa nepíše, ak sú členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či (Zbierali ste maliny alebo jahody?)

 

5. Prístavok

Trnava, kedysi kráľovské mesto, má aj dnes svoje čaro.

 

6. Hodnotiace častice (ak sa týkajú významu celej vety)

Naši herci, prirodzene, opäť nesklamali.

To  by sa vám, pravda,  veľmi páčilo, keby ste si nemuseli napísať domácu úlohu.

 

7. Vytýčený vetný člen

František, ten má vždy dobrý nápad.

 

8. Vsuvky

Vsuvka (slovo alebo veta) nie je s vetou viazaná gramaticky, no významovo s ňou súvisí. Obsahuje informáciu (najmä subjektívne hodnotenie), ktorá na porozumenie vety nie je nevyhnutná:

Zatiaľ sme to, poviem pravdu, nestihli oznámiť.

 

Kedy ešte píšeme čiarky?

Ak píšeme adresu do jedného riadka, medzi jednotlivé údaje dávame čiarku:

Napríklad:

Ing. Pavol Novák, Ulica osloboditeľov č. 17, Banská Bystrica

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa, Nitra

 

Kontaktové výrazy

Kontaktové výrazy umožňujú nadviazať a udržať kontakt s adresátom prejavu. Sú to najmä slovesá, napr. vieš, rozumieš, chápeš, pochop, predstav si, povedz/nepovedz, počkaj, ako vidíš, ale aj iné slovné druhy; najčastejšie častice, napr. však (že), pravda, pravdaže, naozaj:

Pravdaže, uhádli ste. Viete, to nie je dobrý nápad. No, veď ja som to vravela. Prosím ťa, pomôž jej, je to pre ňu ťažké.

 

Oddeľovanie slovies

Pomocou čiarok oddeľujeme aj slovesá vo vete.

Napríklad:

Pozerala pred seba, vnímala čaro prírody.

Utekal, letel, ponáhľal sa.

 


Zdroje:
Pravidlá slovenského pravopisu
www. jazykovaporadna.sme.sk
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku