Čo robí asistent učiteľa? Skúsenosti asistentky s dlhoročnou praxou

Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.
Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. / Foto: Shutterstock

S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie aj záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu asistenta na vyučovaní. Z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v roku 2015 vyplynulo, že učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa vzdelávať v hlavnom prúde vzdelávacieho procesu. Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

Renata Hromasová pracuje ako asistentka učiteľa už niekoľko rokov. O tom, čo by mal konkrétne asistent učiteľa robiť, porozprávala v jednej z relácií Českého rozhlasu.

Renata Hromasová upozornila hlavne na to, že práca asistenta učiteľa je špecifická v tom, že každé dieťa je iné a a každé potrebuje inú pomoc. Niektoré deti potrebujú, aby im asistent pomáhal viac, iné potrebujú pomôcť menej.Všetko záleží od problémov, ktoré dieťa má. „ Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom,“ zdôrazňuje Renata Hromasová.

 

Celkove by sme povinnosti asistenta mohli zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1.Asistent učiteľa vchádza do triedy skôr ako žiak, s ktorým pracuje. Privíta ho v škole a pomôže mu pripraviť si pomôcky na vyučovanie.

2. Na matematike asistent pomáha žiakovi pochopiť znenie slovnej úlohy. Snaží sa mu text zjednodušiť tak, aby mu porozumel. Na geometrii mu pomáha pracovať s kružidlom, pravítkami alebo inými potrebnými pomôckami.

3. Na materinskom alebo cudzom  jazyku asistent vysvetľuje ešte raz javy a poučky, ktorým dieťa nerozumie. Ak žiak nestíha pracovať s triedou, asistent s ním pracuje jeho vlastným tempom.

4. Na dejepise, geografii, fyzike, biológii, chémii asistent diktuje žiakovi poznámky, ak ich nestíha prečítať z tabule, pomáha mu robiť poznámky z učebnice.

5. Pri písaní písomnej práce asistent zjednodušuje zadania úloh a viackrát sa ich snaží žiakovi vysvetliť, aby otázku pochopil a dokázal na ňu odpovedať.

6. Keď učiteľka v rámci hodiny ide niečo vysvetliť žiakovi, s ktorým pracuje asistent, ten preberá jej úlohu a pracuje s triedou, väčšinou kontoluje plnenie úloh, ktoré učiteľka žiakom zadala.

7. Asistent učiteľa pomáha deťom aj  v reálnych situáciách v škole, napríklad na dvore školy cez veľkú prestávku alebo v jedálni počas obeda.

 

Príprava asistenta pred vyučovaním

Asistent, podobne ako učiteľ, sa tiež pripravuje na vyučovanie. S učiteľom sa porozprávajú o tom, čo sa bude na vyučovaní preberať. Učiteľ povie, do akej miery má integrovaný žiak nové učivo ovládať, čo je pre neho podstatné. Učiteľ s asistentom pripravujú vhodnú písomku, ktorá je odlišná od bežnej písomky v triede.

Medzi žiakom a asistentom sa skôr či neskôr vytvára určitý druh dôvery, akýsi hlbší vzťah. Renata Hromasová na základe svojich skúseností zistila, že väčšinou takýto žiak u nej hľadá psychickú podporu, a to nielen pri písaní písomiek, keď ho musí často povzbudzovať, ale aj vtedy, keď ide napríklad k tabuli. Keď je pred tabuľou, často s ňou nadväzuje zrakový kontakt, vďaka ktorému nadobúda istotu. Renata Hromasová je presvedčená, že integrácia žiakov do bežného kolektívu pomáha integrovaným žiakom vo viacerých oblastiach:

  • žiak je viac motivovaný, pretože vidí, čo všetko musia spolužiaci vedieť, a to ho poháňa vpred,
  • má snahu sa aktívne zapájať do vyučovania,
  • je komunikatívny,
  • ak je kolektív dobrý, má chuť chodiť do školy,
  • vďaka tomu, že mu je zo strany asistenta venovaná dostatočná pozornosť, napreduje v získavaní poznatkov.

 

Aby si asistent získal rešpekt a dôveru aj ďalších detí v triede, potrebuje podporu učiteľa, jeho plnú dôveru a priestor na svoju prácu. Ak deti vidia, že asistent je pre učiteľa kolega a autorita, preberú tento model tiež. Otvorený, tvorivý asistent s rýchlym odhadom situácie a dôsledným správaním je pomocníkom pre učiteľa a tvorcom dobrej atmosféry v triede.

 

Prečítajte si tiež článok: Čo obnáša práca asistenta učiteľa?

Zdieľať na facebooku