Aktivity na rozvoj sluchového vnímania

Hry na rozvoj sluchu môžu byť bežnou súčasťou nášho dňa.
Hry na rozvoj sluchu môžu byť bežnou súčasťou nášho dňa. / Foto: Pexels

Sluch nám slúži nielen ako dôležitý prostriedok komunikácie, ovplyvňuje tiež rozvoj reči. Je dôležitý pri nácviku správneho čítania a písania. Ovplyvňuje našu priestorovú orientáciu a rozvíja abstraktné myslenie. 

 

Vývin sluchu u dieťaťa

Sluch sa dieťaťu vyvíja už v prenatálnom období. Rôzne zvuky vyvolávajú reakciu plodu. Po narodení dieťa reaguje na známy zvuk matky a vyľaká sa pri nečakaných hlasných sluchových podnetoch. Medzi 3 - 4. mesiacom dieťa začne reagovať na zvuk otočením. Vtedy sa začína u dieťaťa rozvíjať priestorové myslenie. Dieťa sa snaží lokalizovať zvuk. Detské džavotanie, ktoré napodobňuje okolité zvuky je medzi 6 - 8.mesiacom. Jeho prvé slová sa podobajú zvukom, ktoré počúva. Postupne reaguje na jednoduché otázky a odpovedá neverbálne, alebo prvými slovami. V predškolskom veku dieťa vníma, čo mu iný človek hovorí, ale nie je schopné diferencovať, z akých hlások je prehovor zložený. V piatich rokoch vie dieťa rozložiť hlásky na začiatku alebo konci slova. Preto je vhodné hrať sa s deťmi hry, ktoré podporujú sluchové vnímanie. 

 

Porucha sluchu

Porucha sluchu u dieťaťa môže byť spôsobená funkčnými poruchami. Odhalenie a včasná liečba je dôležitá. Nedostatok sluchových podnetov okrem reči ovplyvňuje aj mentálny vývoj dieťaťa. 

 

Za rôznymi problémami s pozornosťou, výslovnosťou, či pamäťou, sa skrýva práve oslabené sluchové vnímanie. Je dôležité vedieť, kedy zbystriť pozornosť a na čo sa zamerať. Chyba sluchu sa môže prejavovať častým neporozumením inštrukcie, nápadným otáčaním sa na hovoriaceho, odčítaním z pier, natáčaním jedného ucha k zdroju zvuku. Oslabenie sluchového vnímania v predškolskom veku môže významnou mierou ovplyvniť vývoj reči. Prejavuje sa často nesprávnou výslovnosťou, vynechávaním alebo zamieňaním hlások a slabík. Dôležitá je samozrejme aj obratnosť rečových orgánov. Väčšinou  sa pri nácviku kombinujú artikulačné aktivity s hrami na rozvoj sluchu. 

 

Prečítajte si tiež: Ako sa u detí prejavujú poruchy sluchu?

 

Aktivity na rozvoj sluchu

Aktivity sme rozdelili podľa toho, na čo sa hlavne zameriavajú. Je dôležité si ale uvedomiť, že jednotlivé oblasti sa prelínajú. Napríklad poznávanie predmetov podľa zvuku rozvíja nielen počúvanie, ale aj diferenciáciu - rozlišovanie.

 

Počúvanie  - zisťovanie sluchového vnímania

Odkiaľ prichádza zvuk? 

Táto aktivita je výborná pre prácu s viacerými deťmi sediacimi v kruhu. Do ruky dajme každému dieťaťu šuštiaci papier, prípadne inú pomôcku vydávajúcu zvuk. Jedno dieťa sedí v strede. Deti sediace okolo sa striedajú pri šušťaní. Vždy len jeden zašuští. Vzápätí deti čakajú, či vybraný jedinec v strede uhádne, odkiaľ počulo zvuk. Rukou ukáže hádaný smer. 

 

„Zatúlaný bubienok“ 

Oboznámite deti, že sa nám zatúlal bubienok (ukážeme im aký) a že ho chcete privolať späť. Dieťaťu zaviažeme oči a vzdialime sa od neho na 6 m. Udierame tíško na bubienok. Dieťa ide za zvukom. Silu zvuku striedame a všímame si reakciu dieťaťa.

 

Rozlíšenie figúry a pozadia 

Pri pri týchto aktivitách trénujeme sústredenie sa jeden konkrétny zvuk a ignorovanie ostatných. Pomáhame tak dieťaťu sústrediť sa. Výborná aktivita je čítanie textu a tlieskanie na dohodnuté slovo.  

 

Sluchové rozlišovanie (diferenciácia)

Rozlišovať počuté slová je dôležité pre správne písanie a čítanie. Väčšina porúch v čítaní (napr. dyslexia) a písaní je spôsobená práve nedostatočným sluchovým rozlišovaním. Správne rozlíšiť počutý zvuk ovplyvňuje tiež výslovnosť jednotlivých hlások.   Dyslália - zamieňanie si hlások v slove býva spôsobené práve ich nedostatočným počutím. Snažíme sa s dieťaťom rozlíšiť jednotlivé hlásky - koza / kosa. 

 

Dvojice obrázkov

Pripravíme si dvojice obrázkov, ktoré podobne znejú, ale majú iný význam. Spolu s dieťaťom ich pomenovávame a dôraz kladieme na odlišnú hlásku.  Napríklad: nos – noc, pes – pec, koza – kosa, mak – rak, koža – koza. Ak dieťa nesprávne pomenuje dvojicu slov, ktorú mu ukážeme, skúsme dvojicu vysloviť a dať dieťaťu zopakovať. 

 

Rýmovanie

Pri sluchovom rozlišovaní sa môžeme zamerať aj na zisťovanie rýmov. Rýmovanie majú deti veľmi rady. Stretávajú sa s ním v básničkách a baví ich hľadať, čo sa s čím rýmuje. Takto si scitlivujú sluch. 

 

Zaštipcujeme rýmujúce sa slovo. Zdroj: Danka Laciková

 

Sluchová analýza a syntéza

Pri týchto aktivitách pozornejšie rozoberáme, z čoho sa slovo skladá. Rozčleňujeme ho na jednotlivé časti. Pomenovávame hlásky na začiatku slova v strede, aj na konci. Určujeme, či sa v slove nachádza určitá hláska. Delíme slová na slabiky a určujeme počet slabík. Hráme sa hry na určenie dlhej a krátkej slabiky. Platí, že pre deti je vždy zaujímavejšie, keď do aktivít zaradíme nielen obrázky, ale aj predmety. Zapájame tak viacero zmyslov naraz. To, že si predmet vedia ohmatať, pomôže zanechať hlbšiu pamäťovú stopu. 

 

Košík s predmetmi - určujeme hlásky

Je viacero variant, ako si môžeme pripraviť košík s predmetmi. Všetky predmety v košíku sa môžu začínať na rovnakú hlásku. Koza, krava, klobúk, kameň, kvet. Môžeme do košíka schovať dvojice. Ku každej hláske patria vždy dva predmety. 

 

Košíky môžeme mať pripravené dopredu, alebo aktivitu môžeme robiť aj neplánovane spoločne s deťmi. Každé dieťa, ktoré chce, môže priniesť jeden predmet. Dospelý povie - “Myslím na niečo, čo sa začína na c” - úlohou dieťaťa je nájsť medzi rôznymi predmetmi predmet na C, napríklad ceruzku. 
 

Slabikovanie - motorická kocka

Aktivita, kde slabiky vytlieskavame, je známa. Okrem toho môžeme slabiky aj vydupávať, pri každej slabike buchnúť paličkami, a podobne. Vyrobiť si môžeme motorickú kocku. Hodíme ňou a kocka nám určí, čo budeme robiť. 

 

Motorická kocka na slabikovanie. Zdroj: www.montessorikids.sk

 

Slabikovacie stopy alebo slabikovací pás

Pri tejto aktivite si dieťa rozprestrie stopy a spraví taký počet krokov, koľko má daná slabika. Pes - jeden krok. Mačka - dva kroky. Keď si do košíka prichystáme viacero predmetov, deti sa snažia zistiť, ktoré z nich sa skladá z najviac slabík. Predmety v košíku odporúčame častejšie obmieňať. Aktivita je tak stále pre deti zaujímavá. 

 

Slabikujeme pomocou krokov. Zdroj: Danka Laciková

 

Alternatívou ku krokovacím stopám je slabikovací/krokovací pás. Je jednoduchší, čo sa týka hrubej motoriky. Pri krokoch deti majú zvyk ísť aj aj pravou aj ľavou nohou a brať to ako jeden krok. Na páse môžu ísť oboma nohami a majú na ňom aj nakreslené číslo. 

 

Krokovací pás - slabikovanie. Zdroj: www.montessorikids.sk

 

Hoci k viacerým aktivitám sa používajú miniatúry predmetov, prípadne obrázky, hrať sa vieme aj bez nich. Hovoriť si slová a hľadať, či sa v nich nachádza k, či c. Aktivity na trénovanie sluchu sú perfektné na cesty autom. Hrou si môžeme obohatiť čas strávený na dovolenke, či rozprávanie sa na prechádzke v lese. 

 


Zdroje: 
Bednářová J., Šmardová V., Diagnostika dieťaťa predškolského veku, 2015
Máčajová M.Grogčíková S., Zajacová Z.Fonologické uvedomovanie ako prekurzor vývinu gramotnosti, 2017
Srnková M., Hry a cvičenia zamerané na rozvíjanie komunikačných kompetencií u detí predškolského veku, 2014
https://montessorikids.sk/slabika/
Čítajte viac o téme: Rozvoj reči, Vývin sluchu
Zdieľať na facebooku