Čo je vzdelávací poukaz a dokedy ho odovzdať?

Vzdelávacie poukazy musia odovzdať školy do 10. septembra.
Vzdelávacie poukazy musia odovzdať školy do 10. septembra. / Foto: Bigstock

Vzdelávacie poukazy ste už všetci rodičia podľa zákona mali od škôl obdržať. Zostáva vám zopár dní, aby ste ich odovzdali poskytovateľom záujmového vzdelávania, ktorým to umožní zabezpečiť lepšie podmienky na túto činnosť.

 

Čo je vzdelávací poukaz?

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávania školskými zariadeniami v hodnote 32 eur (3,2 eur mesačne). Tieto poukazy sú vydávané každému žiakovi a využiť ich možno na akýkoľvek záujmový krúžok. Nezáleží či je zriaďovateľom štát alebo súkromná osoba. Celkovo ide najmenej o 80 hodín v rámci školského roka.

Škola je povinná poukazy každoročne odovzdať svojim žiakom do 10. septembra príslušného roka.

 

Kde a dokedy môžete poukazy použiť?

Poukaz je možné použiť u akéhokoľvek poskytovateľa záujmového vzdelávania, ktorý organizuje pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.

 

Preukaz je potrebné odovzdať najneskôr do 25. septembra.

 

Poukaz použiť nemusíte

Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Aj keď na to niektoré školy naliehajú, aby boli ich aktivity podporené. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Nevyčerpané finančné prostriedky sa potom presúvajú na iný účel v rozpočte ministerstva školstva.

 

Poukaz môžete uplatniť iba raz

Odovzdaný vzdelávací poukaz za bežných okolností nie je možné vziať a dať inému poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Takáto možnosť prichádza do úvahy jedine z vážnych objektívnych dôvodov ako sú presťahovanie rodiny žiaka do inej lokality, zánik záujmového vzdelávania, zmena zdravotného stavu dieťaťa a podobne. Po dohode s prijímateľom poukazu ho môže žiak použiť na zabezpečenie aj viacerých mimoškolských aktivít organizovaných v rámci toho istého prijímateľa poukazu.

 


Zdroj: iedu.sk

Zdieľať na facebooku