Environmentálna výchova inak: Projekt Misia modrá planéta mal na základných školách úspech

Misia modrá planéta zaujala tisíce detí po celom Slovensku. Podľa učiteľov je pri vyučovaní environmentálnej výchovy zatiaľ najkomplexnejším dostupným materiálom.
Misia modrá planéta zaujala tisíce detí po celom Slovensku. Podľa učiteľov je pri vyučovaní environmentálnej výchovy zatiaľ najkomplexnejším dostupným materiálom. / Foto: Edulab

Aj problematiku životného prostredia možno deťom na základných školách priblížiť atraktívne. Misia modrá planéta je inovatívny vzdelávací projekt, ktorý sa tejto úlohy zhostil veľmi dobre, a tisíce detí na základných školách učil, ako byť k svojmu okoliu ohľaduplný a vážiť si ho.

 

Od októbra minulého roku sa na základných školách vyučovala environmentálna výchova netradičným spôsobom. Projekt Misia modrá planéta, z dielne neziskovej organizácie EDULAB, umožnil inovatívne vyučovanie takmer 6 500 žiakom v 3. a 4. ročníku 350 základných škôl na celom Slovensku.

Deti sa v rámci projektu učili, ako správne triediť odpad, recyklovať, šetriť energiou, ale aj o ekologickejšej doprave a mnohých ďalších témach. Vďaka kvalitne navrhnutým a spracovaným vzdelávacím materiálom mali deti možnosť s učiteľmi hlbšie preniknúť do dôležitej témy životného prostredia, ktorá sa doteraz vyučovala len veľmi okrajovo. Práve nedostatok kvalitných materiálov učitelia často označovali ako problematické, prečo sa niektorým témam nedokážu venovať do hĺbky. Komplexná sada vzdelávacích materiálov na výučbu environmentálnej výchovy dala učiteľovi do rúk kvalitné materiály, s ktorými mohol na hodine ihneď pracovať.

"Máme vynikajúcich učiteľov, ale bez dostatočnej podpory je pre nich náročné adekvátne sa pripraviť na prierezové témy, ktoré nepokrývajú obsahom bežné učebnice," vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie, ktorá projekt pripravovala.

Environmentálna výchova je na základných školách jedna z medzipredmetových tém. Znamená to, že učitelia ju musia zaradiť do vyučovania v rámci iných predmetov ako je napr. prírodoveda, anglický jazyk alebo matematika.

 

Bez frontálneho vyučovania

Celý projekt bol realizovaný hravou formou a nadväzoval na príbeh malého mimozemšťana Kozmixa, ktorý stroskotal na Zemi a učí sa spolu s deťmi o našej planéte. Kozmix je deťom dobre známy aj z predchádzajúceho projektu zameraného na finančnú gramotnosť Malá finančná akadémia a vzdelávacieho portálu Kozmix.sk.

V projekte sa kládol dôraz na inovatívne formy výučby a žiaci si takouto formou osvojovali všetky základné témy environmentálnej výchovy prislúchajúce prvému stupňu základnej školy. Deti pri výučbe využívali digitálne technológie i kreatívnu hru. Vo veľkej miere bolo pred frontálnym vyučovaním v triede uprednostňované zážitkové, terénne a problémové vyučovanie. V projekte sa podporoval vzdelávací efekt aj pomocou gamifikácie, teda využívania herných prvkov pri učení. Tie boli využité pri online úlohách na vzdelávacom portáli Kozmix.sk, stavbe základne na novej planéte či špeciálnej enviro verzii hry Minecraft: Education Edition.

„Hra dokáže žiaka vtiahnuť do procesu poznávania viac. Je jedno, či je to digitálna alebo papierová hra, no dokáže vytvoriť vynikajúci motivačný model,“ vysvetlil Ján Machaj.

 

Viac si o zapojení hry Minecraft v projekte Misia modrá planéta môžete pozrieť tu:


 

Žiaci si okrem vedomostí hravou formou rozvíjali aj ďalšie zručnosti ako spoluprácu, komunikačné zručnosti, manažment či prezentáciu. „Deti v projekte samy postupne prichádzali na to, že ak chceme zachrániť našu planétu, musíme vedieť spolupracovať,“ hovorí učiteľka Marcela Bajtošová zo Základnej školy na Benkovej ulici v Nitre o pozitívach takéhoto učenia.

Ján Machaj je presvedčený, že aj dnes možno v neustále kritizovanom školstve prinášať a implementovať efektívne riešenia. „Projekt je jednou z odpovedí na aktuálne problémy nášho školstva a ukážkou toho, ako možno úspešne implementovať teóriu do praxe. Učiteľom a žiakom základných škôl sprostredkoval výučbu prierezovej témy, kde prevažovali aktivity smerujúce k tímovej práci, inklúzii, a to všetko so zohľadnením individuálnych schopností žiakov,“ doplnil.

 

Deti potrebujú poznať zmysel

Viaceré výskumy i odborníci zdôrazňujú, že medzi najdôležitejšie predpoklady, kedy sa človek dokáže učiť, patrí schopnosť porozumieť zmyslu toho, čo sa má učiť. Preto sa v projekte Misia modrá planéta snažia interaktívne cvičenia deťom v každej jednej aktivite prepájať s reálnym životom.

Jednou z úloh, ktoré v rámci projektu deti realizovali, bola hra, v ktorej dostali zadanie postaviť základňu na novej planéte. Hre sa venovali v rámci projektu deti najdlhšie a priniesla so sebou najviac otázok i hľadaní odpovedí. Cieľom hry bolo postaviť nový svet tak, aby bol šetrnejší voči životnému prostrediu. V každej škole bol plný kreativity a zaujímavých nápadov.

 

 

Viac kvalitných materiálov pre učiteľov

Učitelia, ktorí sa do projektu zapojili, vyzdvihli ako silné stránky projektu atraktívnosť výučby pre žiakov, pretože kombinovala zaujímavý obsah so zábavnou formou. To sa následne premietalo do silnej motivácie žiakov získavať nové poznatky. Učitelia tiež pozitívne ohodnotili kvalitne spracované vzdelávacie materiály a ich prepojenie na interaktívne učivo, čo bolo ďalším z inovatívnych prvkov uvedeného projektu.

Učiteľka Monika Kolinská, zo Základnej školy Karloveskej v Bratislave, ocenila, že má učiteľ príležitosť zlepšovať svoje vyučovanie a dostal pri tom kvalitnú komplexnú podporu. „Ak je učiteľ tvorivý, inovatívny a chce byť efektívnejší a priniesť do školstva niečo nové, toto bola skvelá príležitosť,“ opísala Kolinská.

Učiteľka Marcela Bajtošová zo Základnej školy na Benkovej ulici v Nitre taktiež vyzdivhla ako veľké pozitívum, že mohli s modernými a inšpiratívnymi materiálmi na hodinách ihneď pracovať a venovať svoj čas a energiu iba deťom.

 

Foto: Edulab

Zdieľať na facebooku