M. Ružeková: Deti si budú pamätať, že budúcnosť planéty je v rukách človeka, či je malý alebo veľký

Monika Ružeková z neziskovej organizácie Edulab sa podieľala na príprave vzdelávacieho projektu Misia modrá planéta.
Monika Ružeková z neziskovej organizácie Edulab sa podieľala na príprave vzdelávacieho projektu Misia modrá planéta. / Foto: Zuzana Gránska

Do základných škôl prichádza unikátny vzdelávací projekt environmentálnej výchovy Misia Modrá planéta. Využíva pri vzdelávaní množstvo pútavých materiálov a prístupov, aby deti náročná téma životného prostredia zaujala.

Rozprávali sme sa s MONIKOU RUŽEKOVOU z neziskovej organizácie EDULAB, ktorá sa so svojimi kolegami a učiteľmi z praxe podieľala na tvorbe týchto jedinečných materiálov pre prvý stupeň základných škôl.

 

Po úspechu Malej finančnej akadémie prinášate do základných škôl nový projekt environmentálnej výchovy Misia modrá planéta. Prečo ste sa rozhodli spracovať práve túto tému?

Prvým dôvodom bol záujem o túto tému zo strany pedagógov, ktorých sme po skončení projektu Malej finančnej akadémie oslovili dotazníkom. Z výsledkov tohto prieskumu vyplynulo, že pre učiteľov je environmentálna problematika favorit číslo 1. Druhým dôvodom bolo i vyjadrenie pedagógov, že k tejto téme nemajú dostatok komplexných materiálov. Tretím dôvodom bolo naše presvedčenie o dôležitosti tejto témy a o tom,  že práve v tomto veku si dieťa natrvalo buduje vzťah k životnému prostrediu.

 

Komu je projekt primárne určený?

Projekt je primárne určený žiakom 3. a 4. ročníka základných škôl.

 

Kto sa podieľal na jeho tvorbe?

Projekt Misia modrá planéta je autorský projekt z dielne EDULAB tímu a učiteľov z praxe. Takáto vzájomná spolupráca umožňuje vytvárať materiály v nadväznosti na ŠVP, reagovať priamo na potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je projekt určený a súčasne i reálne overiť návrhy priamo v praxi  skôr, ako sa dostanú k učiteľovi. Možno teda i pri tomto projekte tvrdiť, že je „od učiteľov a  pre učiteľov“. Na kvalitu  environmentálneho obsahu dohliadali aj odborníci z Prírodovedeckej Fakulty UK v Bratislave, ktorí sú súčasne i garantmi metodickej príručky a interaktívnych cvičení.

 

Bolo pre vás náročné spracovať takto rozsiahlu tému pre malé deti? Inšpirovali ste sa niekde?

Myslím, že za celý tím môžem skonštatovať, že áno, bolo to pomerne náročné. Jednak rozsahom environmentálnej výchovy, ktorá integruje poznatky z rôznych prírodovedných disciplín a predpokladá osvojenie a porozumenie mnohých javov a vzťahov, ktoré bolo potrebné vekuprimerane sprístupniť pre deti 3.- 4. ročníka. Ale i prípravou aktivít a nových prvkov projektu, pri ktorých sme sa snažili o to, aby sme túto náročnú problematiku žiakom sprístupnili ako „hru“, v ktorej budú mať zážitok z bádania a vlastného objavovania. Zamerali sme sa na environmentálne témy a problémy, pri ktorých majú aj žiaci 1. stupňa dôležitú úlohu a ich riešenie môžu ovplyvniť. Či už je to ochrana ovzdušia, prírodných zdrojov alebo prístup k odpadom.

 

V akej podobe dostanú učitelia tieto materiály?

Našou snahou bolo poskytnúť učiteľovi komplexnú podporu k implementácii prierezovej témy environmentálna výchova na 1. stupni a vytvoriť im materiály v printovej ako i interaktívnej podobe. Všetky materiály sú pre prvých 350 registrovaných učiteľov bezplatné. Učitelia dostávajú projekt v podobe projektového kufríka Misia modrá planéta.

Kufrík Misia modrá planéta obsahuje dva typy materiálov. Medzi materiálmi sa nachádzajú také, ktoré slúžia ako zdroj inšpirácií pre výučbu pre samotného učiteľa. K nim patrí knižná publikácia Misia modrá planéta, ktorá obsahuje viac ako 50 vzdelávacích environmentálnych  aktivít, ďalej Sprievodcu hrou, ktorý popisuje krok po kroku ako pristupovať k hre. Druhú skupinu tvoria materiály určené pre priamu spotrebu žiakov ako palubný denník, kredity, makety budov, plagáty Enviromisií a mnoho iných materiálov.

Samostatnú skupinu tvoria nové interaktívne cvičenia, ku ktorým sa učiteľ dostáva prostredníctvom kódov v publikácii Misia modrá planéta.

 

Foto: Zuzana Gránska

 

Dostanú ich všetky školy?

Pre zapojenie sa do projektu je potrebná registrácia na stránke misia.kozmix.sk, ktorá bola spustená 11.9.2017.

Vďaka podpore partnerov získalo 350 škôl tento projekt bezplatne. Ostatné si ho v prípade záujmu môžu zakúpiť v novom obchode na adrese shop.kozmix.sk.

 

Bude aj tento váš projekt prepojený s príbehom mimozemšťana Kozmixa?

Kozmix a jeho kamaráti sa u detí tešia veľkej obľube. Preto sme ich príbeh rozvíjali ďalej i v tejto téme. Základnou dejovou líniou je  osídľovanie novej planéty: Kozmixovi kamaráti objavia novú planétu a rozhodnú sa tam vycestovať a postaviť základňu. Snívajú o tom, aká bude krásna, zelená, ako na nej nebude žiadne znečistenie, ani žiadne odpady. Pri svojom snívaní sa však zarazia a kladú si otázku: „Zvládneme to?“. A práve v tejto chvíli vstupujú do deja deti, žiaci, ktorí na tejto ceste vybudovania základne na novej planéte majú Kozmixovi a jeho kamarátom pomôcť.

 

Aké aktivity deti v projekte napríklad čakajú?

Vzdelávacie aktivity sú zostavené ako pestrá mozaika rozličných metód a foriem výučby. Okrem „tradičných herných aktivít“, ktoré poznajú učitelia z predchádzajúcich metodík, by som rada upozornila na novinku, ktorú sme nazvali Bádateľské aktivity. Vnímame ich ako rôzne formy zážitkovej výučby, ktoré formujú postoje a názory žiakov. Predstavuje pokusy, aktivity v prírode, tvorivé a problémové aktivity. Žiaci napríklad zisťujú na základe pokusov, ako si možno vyrobiť dážď v triede, čo sa deje s našimi pľúcami, ak dýchame znečistený vzduch, čo sa stane s rastlinami, ak prehnojíme pôdu, čo sa stane s odhodenou plastovou fľašou v prírode a mnoho iných zaujímavých tém. Tieto činnosti nútia žiakov kriticky myslieť, skúmať a riešiť problémy životného prostredia.

Učiteľom odporúčame realizovať i takzvané TOP aktivity, ktoré majú priamy súvis s projektom Misia modrá planéta a žiaci počas nich nadobudnú vedomosti a zručnosti, ktoré následne využijú pri riešení hry a Enviromisií. Ako príklad môžeme uviesť aktivitu prepojenú priamo na Enviromisiu Doprava: Pešo, autom, na bicykli, kde si žiaci osvoja vplyv jednotlivých typov dopravy na životné prostredie a budú hľadať riešenie v podobe ekologickej dopravy.

Všetky aktivity tohto projektu smerujú k tomu, aby žiak porozumel, ako sa chovať na planéte tak, aby bola trvalo udržateľná pre budúce generácie. A vedú ich k osobnej zodpovednosti za budúcnosť planéty.

 

Čo bude podľa vašich skúseností z pripravených aktivít pre deti najlákavejšie?

Na základe predchádzajúcich skúseností predpokladáme, že to bude hra. Moment budovania a vytvárania, prijímanie rozhodnutí ako i tímová spolupráca sa ukazuje ako osvedčená cesta k aktívnemu učeniu, ktorá žiakov veľmi baví.

 

Bude aj tento projekt prepojený so vzdelávacím portálom Kozmix.sk?

Keďže ide opäť o rozvíjanie príbehu KOZMIXA a jeho kamarátov, projekt je prepojený i so vzdelávacím portálom prostredníctvom interaktívnych cvičení. Interaktívne cvičenia sú novovytvorené cvičenia s využitím niektorých animácií a videí portálu Kozmix, s doplnením nových zaujímavých úloh.

Ich cieľom je oživiť výučbu, ale môžu slúžiť i na samostatné precvičovanie v domácom prostredí. Je to spôsob, ako do environmentálnej výchovy zapojiť i rodičov.

 

Plánujete počas realizácie projektu pripravené aktivity aj nejako pribežne dopĺňať?

Na environmentálnu tému je zamerané aj nové číslo časopisu Kozmix. Obsahuje vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre žiakov prvého stupňa a tiež hracie karty k Veľkej súťaži s Kozmixom.

 

Budú mať deti počas projektu v triede nejaký spoločný cieľ?

Hra Misia modrá planéta má dve fázy. V prvej fáze pracujú žiaci v štyroch tímoch na svojich základniach. V okamihu, keď získajú ako celok (trieda) 400 kreditov, nastupuje druhá fáza, ktorá je nosným prvkom hry. Jednotlivé tímy začínajú budovať spoločne doposiaľ neobsadené centrum, v ktorom však musia zamerať na  Enviromisie. To znamená, musia nie len uplatniť svoje nadobudnuté environmentálne vedomosti, ale musia sa ešte aj dohodnúť a zosynchronizovať. Samozrejme, stále je tu naporúdzi pedagóg, ktorý môže žiakov usmerňovať.

 

Na rozvoj akých zručností sa ešte okrem tímovosti v projekte sústredíte?

Práca v tímoch umožňuje rozvíjať i ďalšie tzv. mäkké zručnosti. Ide predovšetkým o komunikačné, riadiace a prezentačné zručnosti. Okrem týchto zručností by som rada upozornila i na rozvoj postojov k životnému prostrediu, ktoré smerujú k tomu, aby sa žiak podieľal na jeho ochrane a správal sa šetrne k prírodným zdrojom.

 

Za aké obdobie by všetky materiály a aktivity mali učitelia s deťmi zvládnuť?

Riešenie projektu Misia modrá planéta je naplánované na 40 dní, ktoré si vyučujúci môže rozložiť do dvojmesačného obdobia od začiatku projektu 2.10. do jeho ukončenia 30.11. Osobné časové nastavenie je veľmi dôležité, preto odporúčame pedagógom, aby si pred začatím projektu dobre preštudovali všetky materiály. Na preštudovanie poskytuje projekt učiteľovi dostatočne dlhý čas - 10 dní. Projekt pozostáva z dvoch fáz.

Prvá fáza má orientačné trvanie 20 dní. Počas týchto dní riešia učitelia a žiaci environmentálne vzdelávacie aktivity z publikácie Misia Modrá planéta. Vzdelávacie aktivity sú rozdelené do 10 tém. Témy sú navrhované pre blokovú výučbu dvoch vyučovacích hodín. Množstvo aktivít je však viac, ako vyučujúci môže za tento čas stihnúť. Je to z toho dôvodu, aby si učiteľ mohol vybrať také aktivity, ktoré mu vyhovujú a na ktoré má podmienky. Samozrejme, bloková výučba môže trvať aj dlhšie. Dôležité je i spomenúť, že v prvej fáze začína aj hra, v ktorej žiaci získavajú kredity za vzdelávacie aktivity, tvoria budovy a budujú si svoje tímové základne.

Druhá fáza má odporúčané trvanie 5 dní. Ide o intenzívne budovanie centra a plnenie enviromisií, ktoré sú kľúčovým vzdelávacím momentom celej hry.

Na záver si učiteľ musí vyčleniť i dostatočný priestor (odporúčame 5 dní) pre prípravu prezentácie a samotnú prezentáciu činností jednotlivých tímov. Avšak všetky časové nastavenia majú odporúčací charakter. Dôležité je, aby vyučujúci a žiaci pociťovali z projektu radosť a necítili časový stres.

 

Čo by mali deti na záver projektu Misia modrá planéta o našej planéte určite vedieť?

Najdôležitejším posolstvom tohto projektu je uvedomenie si, že budúcnosť planéty je v rukách človeka a každý, „malý i veľký“, môže prispieť k jej trvalej udržateľnosti pre nasledujúce generácie.

 

Čítajte viac o téme: Rozhovory, Prierezové témy
Zdieľať na facebooku