Lucia Kandráčová: Malá finančná akadémia pomôže učiť učiteľom o peniazoch tak, aby im deti lepšie rozumeli

Lucia Kandráčová z neziskovej organizácie EDULAB tvrdí, že dnešné deti si vedia vypočítať, koľko zaplatia v obchode, aký bude výdavok, ale nerozumejú základným pojmom a často ani hodnote peňazí ako takej.
Lucia Kandráčová z neziskovej organizácie EDULAB tvrdí, že dnešné deti si vedia vypočítať, koľko zaplatia v obchode, aký bude výdavok, ale nerozumejú základným pojmom a často ani hodnote peňazí ako takej. / Foto: Z. Gránska

Aká je skutočná hodnota peňazí? Čo všetko si za ne môžeme kúpiť? Prečo sa dokážu peniaze jednoducho minúť? Aj to sú otázky, na ktoré si hravou formou deti na základných školách v rámci projektu Malá finančná akadémia spolu s učiteľmi nájdu odpovede.

Rozprávali sme sa s LUCIOU KANDRÁČOVOU z neziskovej organizácie EDULAB, ktorá sa spolu so svojimi kolegami a učiteľmi z praxe podieľala na tvorbe nových edukačných materiálov pre učiteľov základných škôl so zameraním na finančnú gramotnosť pod názvom  – Malá finančná akadémia. Akou formou teda možno o peniazoch s deťmi hovoriť tak, aby im neskôr rozumeli?

 

Rozhodli ste sa priniesť na pôdu  základných škôl prostredníctvom Malej finančnej akadémie tému peňazí. Prečo? Vedia dnes deti o peniazoch toho na svoj vek málo?

V dnešnej dobe je interakcia detí a peňazí užšia ako tomu bolo v minulosti. Deti si vedia vypočítať, koľko zaplatia v obchode, aký bude výdavok, ale nerozumejú základným pojmom, nevedia aký význam majú slová sporenie, mena, príjem, ale často nerozumejú ani hodnote peňazí ako takej. Deti sa dnes v školách o finančnej gramotnosti učia, no my sme túto dôležitú tému chceli posilniť.  Naším cieľom je pripravovať materiály, ktoré sú pre učiteľov v praxi ešte efektívnejšie ako to, čo majú k dispozícii aktuálne.

 

V akej podobe sa dnes vyučuje na školách finančná gramotnosť?

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je jedným z vládnych strategických cieľov SR a realizuje sa na všetkých stupňoch vzdelávania na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti. V školách sa realizuje ako prierezová téma, prípadne sa vyučuje v rámci blokovej výučby. Existujú materiály, ale je na učiteľovi, čo z nich využije a čo si na hodiny finančnej gramotnosti pripraví. Nie je to však dostatočne pokryté, pričom ide o dôležitú tému, ktorej by sa mala venovať dostatočná pozornosť. Malá finančná akadémia je v porovnaní s dostupnými materiálmi  výnimočná najmä svojím komplexným spracovaním.

 

Kedy sa budujú u ľudí finančné návyky? Dá sa povedať, že je to už na základnej škole?

Približne v treťom roku života sú deti schopné uvedomiť si hodnotu peňazí. Samozrejme, ide len o základné koncepty ako napríklad: môžem si kúpiť len veci, na ktoré mám peniaze. Postupne sa pridávajú komplikovanejšie pojmy ako šetrenie, príjmy, výdavky a podobne. Je dôležité, aby poznanie pojmov pochádzalo predovšetkým z vlastnej skúsenosti nadobudnutej v bezpečnom prostredí.

 

V čom najčastejšie robíme chyby pri finančnom vzdelávaní detí?

Je dôležité si uvedomiť, že uvažovanie o financiách je napojené na matematické zručnosti. Rozvíjanie abstraktných konceptov musí ísť ruka v ruke s úrovňou  matematických schopností žiaka. Do témy finančnej gramotnosti však okrem čísiel patria aj iné oblasti. Pojmy ako chudoba, šťastie, potreby, hodnoty a zodpovednosť sú pre túto tému tiež dôležité a nemali by sme na ne zabúdať. V našom projekte sme sa snažili o rovnomerný pomer medzi číslami,  pojmami a čítaním s porozumením.

 

Čítanie s porozumením patrí do témy finančnej gramotnosti?

Samozrejme, je to základná gramotnosť pri práci s textom a nesúvislým textom. Ak sa chceme bezpečne pohybovať vo svete financií, musíme vedieť pochopiť reč čísiel a sem patria aj grafy, diagramy a iné formy vizualizácie často sprevádzané textom. Až keď žiaci chápu zmysel toho, čo čítajú, napríklad na letáku z banky, dokážu spraviť správne a zodpovedné rozhodnutie.

 

Čo všetko by mala byť v oblasti znalosti financií pre deti v dospelosti samozrejmosť?

Je toho veľmi veľa a náš projekt nemá ambíciu pokryť všetky oblasti. Predsa len, hovoríme o deťoch na prvom stupni, takže budujeme základy, na ktorých sa dá neskôr stavať. Ale určite by sme ich mohli zhrnúť do dvoch základných pojmov: zodpovednosť a sebaistota.

 

Čo konkrétne prináša projekt Malá finančná akadémia?

Projekt Malej finančnej akadémie prináša priblíženie 5 tém prostredníctvom ktorých sa deti naučia zodpovedať si otázky  ako:  na čo sú peniaze, ako s peniazmi hospodáriť, na čo je sporenie alebo čo znamenajú slová prímy a výdavky. Všetko hravou a veku primeranou formou. Učiteľovi je k dispozícii Metodika vytvorená učiteľmi z praxe, podrobný sprievodca hrou Naše mesto a vlastne všetok materiál, ktorý v rámci projektu bude potrebovať.

 

Na aké vekovo staré deti je Malá finančná akadémia zameraná?

Projekt je  cielene orientovaný na 3 a 4. ročník základných škôl. V budúcnosti však nevylučujeme rozšírenie projektu aj na 2. stupeň základných škôl.

 

Ako bude toto vzdelávanie prebiehať?

Učiteľ bude realizovať výučbu formou projektového vyučovania. V každom bloku sú navrhnuté viaceré vzdelávacie aktivity, ktoré vyučujúci realizuje počas projektu so svojimi žiakmi. Počas blokového vyučovania sú deti za aktivity odmeňované peniazmi. Tomu však predchádza tvorba triednej meny a dotvorenie peňazí, ktoré sú súčasťou dodaného materiálu. Za detské peniaze získané z aktivít si budú kupovať stavebný materiál.

 

Materiál na stavbu? Budú niečo budovať?

Súčasťou projektových materiálov je pracovná plocha, ktorá predstavuje plán mesta. Skladá sa zo 4 častí a centra. Každá skupina si vytvára vlastnú časť  mesta a následne pracuje celá trieda na výstavbe centra. Skupinová práca vyžaduje tímovosť, komunikáciu, spoluprácu a koordináciu. Úloha teda nie je ľahká.

 

Aké aktivity robia žiaci v skupinách?

Každý člen tímu má svoju špecifickú rolu, z ktorej vyplývajú jeho úlohy.  Niekto je architekt, iný novinár alebo bankár.  Učia sa urobiť si rozpočet, plánovať výstavbu či všetko zdokumentovať. Zároveň musia nájsť spôsob, ako sa vzájomne dohodnúť a spolupracovať, čo sú zručnosti, ktoré sú nad rámec finančnej gramotnosti, ale sú pre život nesmierne dôležité.

 

Vyzerá to na celkom rozsiahly projekt. Aké oblasti finančnej gramotnosti akadémia pokrýva?

Päť spomínaných tém sa venuje oblastiam ako Človek vo sfére peňazí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie základných životných potrieb, Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi a Sporenie a investovanie. Je dôležité zopakovať, že všetky témy sú súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je záväzný dokument. Pri tvorbe projektu sme sa však snažili témy spracovať tak, aby sme témy  priblížili v maximálnej možnej miere svetu detí.  Projekt je rozsiahly a komplexný a učiteľ ho bude realizovať počas 4 týždňov.

 

Pôjde opäť aj o prepojenie učiva aj s digitálnymi technológiami a vzdelávacím portálom Kozmix?

V rámci projektu sú k dispozícii aj interaktívne cvičenia na vzdelávacom portáli Kozmix. Ide o úplne nový digitálny obsah, na ktorom si dieťa môže precvičiť to, čo sa dozvedelo z daných tematických celkov. V dnešnej dobre je použitie digitálnych technológií vo vzdelávaní prirodzenou súčasťou.  Považujeme ho za jeden z nástrojov, ktorý učiteľ využije pri výučbe, tak ako učebnicu či zošit.

 

 

Materiály Malej finančnej akadémie budú dostupné na všetkých školách, alebo sa budú musieť školy prihlásiť?

Registrácia sa spúšťa od polovice februára. Zaregistrovať sa môžu učitelia na akademia.kozmix.sk. Počet miest je obmedzený, takže kto chce ísť do projektu Malá finančná akadémia, nemal by s registráciou váhať.

 

Prečo ste počet učiteľov obmedzili?

Každému učiteľovi zaregistrovanému do projektu Malá finančná akadémia, príde zásielka ktorej súčasťou sú Metodika, Hra Naše mesto ako aj všetky ďalšie materiály potrebné k realizácii. Ide o pomerne veľkú sadu materiálov. Radi by sme rozdistribuovali materiály neobmedzene, ale to momentálne nie je možné. Preto je potrebná registrácia.

 

Kedy s projektom začínate?

Projekt pre registrovaných účastníkov začína 13. marca súbežne na všetkých zaregistrovaných školách a bude trvať do apríla.

 

Mohli by aj rodičia systematicky pomôcť pri vzdelávaní detí o financiách?

Bolo by ideálne, ak by výuka v škole a aktivity s rodičmi v domácnosti boli prepojené. Ak by škola informovala rodiča o téme, či pojmoch, ktoré sa cez deň učili, tak by sa rodič mohol spýtať konkrétnejšiu otázku ako len: čo bolo v škole? Ak sa v škole robili aktivity zamerané, povedzme na príjmy a výdavky, tak sa môže rodič s dieťaťom porozprávať aj na túto tému a konkretizovať ju na žiakovi známych situáciách. Náš projekt je ale orientovaný na výučbu v školách. Aktivity sú prepojené na vzdelávanie v škole už len samotným projektovým zameraním. Nie je naším cieľom edukovať rodičov, ale skôr posilniť vzdelávanie v rámci finančnej gramotnosti v škole. Prostredníctvom učiteľa, rovesníkov a kvalitných materiálov, ktoré máme k dispozícii.

 

Foto: Z. GránskaMgr. LUCIA KANDRÁČOVÁ

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK so zameraním na elementárnu pedagogiku a logopédiu. Pôsobila 7 rokov ako učiteľka na základnej škole a aktuálne 5 rokov pracuje v neziskovej organizácii EDULAB. Ako lektorka zodpovedná za primárne vzdelávanie, prípravu projektov a ich koordináciu.

Čítajte viac o téme: Peniaze, Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku