Nadané deti profitujú z toho, ak sa spájajú či preskakujú ročníky

Výsledky rozsiahlej Northwestern University štúdie odporúčajú, že školy by mali využívať združovanie žiakov na podobnej úrovni a takisto aj preskakovanie ročníkov, aby mohli dosahovať lepšie výsledky.
Výsledky rozsiahlej Northwestern University štúdie odporúčajú, že školy by mali využívať združovanie žiakov na podobnej úrovni a takisto aj preskakovanie ročníkov, aby mohli dosahovať lepšie výsledky. / Foto: Bigstock

Predmetom rozsiahlej Northwestern University štúdie What One Hundred Years of Research Says About the Effects of Ability Grouping and Acceleration on K–12 Students’ Academic Achievement bolo zmapovanie prieskumov talentovaných detí za posledných 100 rokov. Konkrétne sa zoberali dvoma stratégiami používanými na pomoc nadaným deťom v ich napredovaní – vytváranie skupín žiakov s rovnakou úrovňou vedomostí a schopností a preskakovanie ročníkov. Výsledky prieskumu odporúčajú, že školy by mali využívať združovanie žiakov na podobnej úrovni a takisto aj preskakovanie ročníkov.


Akcelerované vzdelávanie známejšie ako „preskakovanie ročníkov“ znamená skorší nástup do škôlky, školy, či na univerzitu alebo vynechávanie niektorých ročníkov v rámci štúdia na jednej škole. Menej známe sú už iné prístupy podpory nadaných detí. Akcelerované vzdelávanie dáva vo všeobecnosti žiakom šancu priblížiť sa k rôznym možnostiam skôr v porovnaní s ostatnými rovesníkmi. Ich napredovanie sa tak stáva rýchlejšie a deti sa neučia to, čo už dávno vedia.

Niektorí odborníci sa vyhýbajú pomenovaniu akcelerácia vzdelávania a považujú ho za nevhodné, pretože nejde o zrýchlené vzdelávanie, ale predovšetkým o poskytnuté možnosti študentom, ktoré toto ich vzdelávanie v skutočnosti zrýchľujú. Preferujú skôr pomenovanie „vhodné vývojové umiestnenie dieťaťa.“

 

Spájanie nadaných detí nie je o peniazoch

Podľa štúdie publikovanej v Review of Educational Research edukačná technika kombinácie preskakovania ročníkov a združovania detí efektívne zvyšuje akademický úspech a nie je ani finančne náročná. V USA z nej už profitujú milióny žiakov.

„Aj keď je preskakovanie ročníkov podporované mnohými výskumami ako typ efektívnej stratégie na uspokojenie potrieb pokročilého žiaka, stále nie je dostatočne rozšírená. Mnoho škôl systematicky nehľadá študentov, ktorí to potrebujú,“ povedala Paula Olszewsku-Kubilius, riaditeľka Centra pre rozvoj talentu na Northwesternskej škole vzdelávania a sociálnej politiky a spoluautorka štúdie.

V USA sa začali touto problematikou zaoberať aj z ekonomických dôvodov. Napriek tomu, že vláda investuje veľa do verejného školstva, zaujíma ju, či tieto zdroje pokrývajú aj vysoko talentovaných študentov. Krátka správa hovorí, že 20 až 40 percent žiakov základnej školy podáva v čítaní výkon hodný vyššieho ročníka a v matematike je to taktiež od 10 do 30 percent.

 

Správane zaradenie dieťaťa je preň motivujúce

Zástancovia združovania žiakov a preskakovania ročníkov poukazujú na výhody, ktoré táto edukačná stratégia poskytuje deťom, pre ktoré nie je súčasné učivo preberané v ich triede žiadnou výzvou. Pre učiteľov je tiež jednoduchšie pracovať vo vyrovnanom prostredí. Nemusia prispôsobovať ich inštrukcie na hodinách rôznym typom žiakov. V neposlednom rade je výhodou i to, že deti sa môžu naučiť viac pri spolupráci s porovnateľne nadanými resp. výkonnými spolužiakmi.

 

Ako sa deti môžu zaraďovať do skupín?

Žiaci sa môžu v škole zoskupovať rôznymi formami, aby podávali výkon, ktorý je pre nich prirodzený. Autori štúdie uvádzajú štyri hlavné typy spájania nadaných detí:

 

Vytváranie skupín v rámci ročníka

Ide o priradenie žiakov navštevujúcich určitý ročník k jednej z troch skupiniek, ktoré môžu byť vytvorené napríklad podľa podávaného akademického výkonu: vysoký, priemerný, nízky.

 

Vytváranie malých skupín v rámci triedy

Táto forma vytvárania skupín je najčastejšie využívaná na základných školách. Učiteľ roztriedi žiakov na menšie vyrovnané skupinky a to na základe akademického výkonu alebo schopnosti učiť sa.

 

Vytváranie predmetových skupín v rámci viacerých ročníkov

Tretí typ zoskupovania detí na školách sa týka žiakov rozličných ročníkov, ktorí sa spoločne učia určitý predmet, pričom sú tieto deti charakteristické rovnakým potenciálom učiť sa.

 

Špeciálne skupiny

Niektoré nadané a talentované deti majú možnosť byť zaradené do špeciálnych programov, ktoré sú zostavené priamo pre ne. Tento typ skupiny je ale veľmi zriedkavý a náročný na realizáciu.

 

Mnohí vytváranie elitných skupín nechcú

Edukačnú techniku akcelerácie a vytvárania skupín neobišli ani názory kritikov. Tvrdia, že spomínané rozdeľovanie študentov môže znamenať stratu lídra alebo vzoru triedy, takisto zväčšenie rozdielov medzi jednotlivými žiakmi a nižšie sebavedomie u menej nadaných žiakov.

Rodičia i učitelia často hovoria o obavách oddeľovania detí od ich rovesníkov a negatívnom dopade na ich sociálno-emocionálny vývin v skupinách starších detí. Viacero štúdií však zistilo, že k žiadnemu poškodeniu detí akcelerovaným vzdelávaním nedošlo a skôr hovoria o výnimkách ako o pravidle.

 

Učme deti len to, čo ešte nevedia

Autori štúdie What One Hundred Years of Research Says About the Effects of Ability Grouping and Acceleration on K–12 Students’ Academic Achievement preskúmali 172 výskumov zaoberajúcich sa efektívnosťou zoskupovania žiakov v praxi a 125 štúdií o preskakovaní ročníkov za posledných sto rokov. Závery ich prieskumu naznačujú, že žiaci skutočne čerpajú výhody zo zoskupovania, či už v rámci triedy alebo medzi ročníkmi, či prostredníctvom programov pre nadané a talentované deti. Podľa štúdií akcelerujúce deti podávali významne lepšie výkony ako deti z bežných tried a takisto aj v porovnaní so staršími deťmi.

„Pokúsme sa vyhnúť učeniu detí o tom, čo už dávno vedia,“ dodávajú autori na záver „údaje z výskumov za posledných sto rokov jasne ukazujú, že tento cieľ možno dosiahnuť práve zoskupovaním porovnateľne nadaných detí a akceleračným vzdelávaním.“

Čítajte viac o téme: Nadané deti
Zdieľať na facebooku