Poznáte Vysoko efektívne učenie? Aj vďaka nemu sa dnes na školách učí ľahšie

Vysokoefektívne učenie alebo koncepcia Integrovaného tematického vyučovania umožňuje učenie detí v bezpečnom a rešpektujúcom prostredí. Jej autorkou je Susan Kovalik.
Vysokoefektívne učenie alebo koncepcia Integrovaného tematického vyučovania umožňuje učenie detí v bezpečnom a rešpektujúcom prostredí. Jej autorkou je Susan Kovalik. / Foto: Bigstock

Krátko po páde komunizmu, keď sa Československo začalo uberať k režimu slobody, prišla na Slovensko charizmatická americká autorka koncepcie Vysoko efektívneho učenia Susan Kovalik, ktorá mala za cieľ zlepšiť aj naše školy. Svoj život zasvätila učeniu detí, hoci sa podľa jej slov učiteľkou stať nikdy nechcela. Od toho času je Vysoko efektívne učenie (VEU) na Slovensku vďaka nej jednou z metód, ktoré sa využívajú už niekoľko rokov, aby sa učiteľom lepšie učilo a deti učenie bavilo.

 

„Čokoľvek iné ako príprava na život je mrhanie času a úsilia tak žiakov ako aj učiteľov."

- Susan Kovalik

Pracovala s nadanými deťmi

V roku 2014 prišla Susan Kovalik na konferenciu Škola pre 21.storočie opäť do Bratislavy. Rozprávala o tom, že nielen ako učiteľka, ale aj ako matka 4 detí vedela porovnať, ako sa deti učia. Jej 3 deti boli nadané a jedno z jej detí malo slabšie výsledky. To ju naštartovalo zaujímať sa o túto problematiku učenia sa a fungovania ľudského mozgu ešte viac. Inšpiratívna Susan Kovalik má na konte viacero úspešných kníh. Vychádzala hlavne zo skúseností z práce s nadaným deťmi a z najnovších výskumov o činnosti ľudského mozgu. Jej alternatívna koncepcia sa zameriava na integrovanie učiva podľa určitých tém. Tejto jej koncepcii sa hovorí aj metóda Integrovaného tematického vyučovania (ITV). Jej víziou je vytvoriť v triedach a školách spolupracujúce spoločenstvo, kde sa uskutočňuje zmysluplné učenie s možnosťou výberu, pričom sa rozvíja celá osobnosť dieťaťa aj učiteľa.

 

Svet v súvislostiach

Kovalik navrhla zmeniť osnovy vyučovania pomocou rôznych metód a stratégií. Príprava celoročného učiva a sociálnych zručností je zahrnutá v tvorbe celoročnej témy. Celoročná téma má reálny obsah a umožňuje ucelené spoznávanie sveta v súvislostiach. Je primeraná veku, zmysluplná a s pútavým názvom. Predstavuje akýsi scenár hry, ktorý učitelia plánujú, pripravujú, riadia a uskutočňujú spolu s deťmi počas roka. Deti sa stavajú výskumníkmi, objaviteľmi, hľadačmi pokladov a pod. Jednou z predností vyučovania pomocou celoročnej témy je systematické vedenie detí k samostatnosti pri riešení problémov a úloh, k organizácii vlastnej práce a schopnosti použiť vedomosť či zručnosť v reálnej situácii. Takouto témou môže byť napríklad: Na ceste za priateľstvom (1. ročník), S Osmijankom cez zázračné krajiny (2. ročník), S čarovným slúchadlom do krajiny fantázia (3. ročník), Vesmírna detektívna kancelária (4. ročník).

Takémuto "bezpredmetovému učeniu" pripísali veľkú váhu aj Fíni, ktorí niečo podobné zaviedli do svojho kurikula v rámci poslednej reformy v roku 2016. Podobne v nej ide aj o prelínanie jednotlivých tém v každom predmete a vzájomnú kooperáciu učiteľov týchto predmetov.

 

Koncepcia vysoko efektívneho učenia je založená na troch princípoch:

  • Výskum ľudského mozgu – ponúka nám poznatky o učení pre zlepšenie výkonu žiakov a učiteľov.
  • Postupy učiteľa – pretože vedieť pracovať s 30 žiakmi s rozličnými potrebami, zázemím a motiváciou a súčasne ich vychovávať je vedou a umením zároveň.
  • Rozvoj kurikula – nesmie sa zveriť iba vydavateľovi učebníc, musí byť tvorivým činom učiteľa.

 

Čo všetko využíva VEU?

Jednou z metód koncepcie VEU je participácia – potreba každého človeka komunikovať s inými –  a to pomocou dialógu, diskusie. V situačných prípadoch ide o riešenie problémovej úlohy na základe konfrontácie vedomostí, názorov, postojov a zručností žiakov. Problémová situácia si vyžaduje viacpredmetový prístup a schopnosť správne sa rozhodnúť. V metóde brainstormingu ide o snahu vyprodukovať čo najviac myšlienok v minimálnom čase. Najprínosnejší je v začiatočných fázach preberania jednotlivých tém.

V koncepcii ITV sa používajú kognitívne metódy – rozumové spracovanie informácií, zážitkové metódy – pocit na vlastnej koži, ktorý často vedie k silným zážitkom a k dlhotrvajúcej stope informácie, a skúsenostné metódy – spájanie emócií a vedomého premýšľania.

Deti v takejto triede sú tvorivé, otvorené, učia sa kultivovane komunikovať, vedia zaujať stanovisko. Dokážu pracovať pre spoločný cieľ a sú motivované k celoživotnému učeniu. Strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach.  Pohybujú sa útulnom estetickom prostredí. Triedy sú dobre vybavené,  predmety z reálneho sveta a makety sú zorganizované.

 

Dobrá správa je, že veľa škôl sa dnes mení k lepšiemu,
zlá správa je, že svet sa mení rýchlejšie ako naše školy.
- Willard R. Daggett

 

Prečo je tematické integratívne vyučovanie lepšie ako tradičné?

V dnešnom rýchlo meniacom sa hektickom svete je dôležité, aby škola:

  • rozvíjala zmysluplné učenie a kritické myslenie,
  • umožňovala a rozvíjala otvorenú partnerskú komunikáciu,
  • podporovala výchovu k hodnotám,
  • viedla k spolupráci a akceptácii rôznorodostí.

 

Vysoko efektívne učenie v slovenských školách

Na Slovensku sa VUE začalo v roku 1992, kde na seminári ITV v Starej Lesnej Susan Kovalik presvedčivo prezentovala podstatu spôsobu vyučovania vhodného pre každé dieťa a zabezpečujúceho nielen vzdelanie, ale aj výchovu. V tom istom roku už bola otvorená prvá škola s programom VEU v ZŠ na Majerníkovej ulici 60 v Bratislave. Nastalo intenzívne vzdelávania učiteľov v nových metódach s dôrazom na vytváranie neohrozeného, podporujúceho a obohateného prostredia na to, aby boli deti v triednych kolektívoch šťastné a chodili do školy s radosťou.

Škôl, ktoré na Slovensku vyučujú deti pomocou tejto koncepcie, je odvtedy viacero. Medzi priekopníkov patrí aj Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského v bratislavskej Rači pod vedením Tatiany Kizivatovej.

 

 

Deti v takejto škole napr. nemajú vyučovacie hodiny tradične 45 minút, ale vyučuje sa v blokoch. Každý blok trvá 90 minút a obsahuje vtiahnutie, výklad učiva, individuálnu prácu na zadanej aplikačnej úlohe, prezentáciu individuálnej práce, skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe, prezentáciu skupinovej práce, hodnotenie či spätnú väzbu.

Pri VEU sa dôsledne dodržiava Kovalikovej myšlienka, že skutočný život je najlepším kurikulom, rovnako ako priama skúsenosť. Pri učení kladú dôraz na vytvorenie príležitosti pre získanie vlastnej skúsenosti, zážitku s témou učenia, najčastejšie formou učebných exkurzií, „byť tam“, simulácií, hrania rolí a pod.

Asociáciu Susan Kovalikovej zastupuje na Slovensku Tatiana Piovarčiová. V roku 2016 na konferencii Učíme s radosťou vysvetľovala, že VEU prináša učiteľom i deťom v praxi skutočne veľa. Uviedla, že 9 rokov pod vedením Štátneho pedagogického ústavu experimentálne VEU overovali a to sa im aj úspešne podarilo. Od tých čias je oficiálne program odporúčaný ako vzdelávacia inovácia. Napriek tomu je však podľa jej slov jeho rozširovanie a implementácia len záležitosťou malej skupinky odborníkov. Nástroje na implementáciu existujú, avšak kľúčom k reforme je učiteľ a riaditeľ školy. Práve vzdelávanie učiteľov a riaditeľov by školy mohlo zmeniť. „Školy sa nedokážu zmeniť samé tak, aby vytvorili prostredie, ktoré deti na efektívne učenie potrebujú,“ hovorí Piovarčiová. Učitelia a riaditelia robia maximum. Myslí si, že potrebujú nevyhnutne pomoc zvonka. Zavádzanie inovácií by nemalo by byť preto len na pleciach neziskových organizácií a pár zanietených odborníkov.

Dlhodobým podporovateľom tejto metódy na Slovensku je aj Nadácia pre deti Slovenska (NDS). Aneta Chlebničanová je bývalá učiteľka a už niekoľko rokov pôsobí v nadácii ako programová manažérka inovačného vzdelávacieho centra. Práve ona bola zodpovedná za školenia učiteľov a zavádzanie VEU do praxe.

„VEU je veľmi komplexný program, ktorý v praxi naozaj funguje. Zažila som to sama na vlastnej koži a je to veľmi motivačné pre všetkých – učiteľov i deti. Sama som videla, keď som sa k tejto metóde dostala, že učím lepšie a s radosťou. Predovšetkým to deti bavilo,“ hovorí Aneta Chlebničanová, aká bola jej vlastná skúsenosť ako učiteľky s VEU.

„Málokto si uvedomuje, aké výnimočné a kvalitné veci už na Slovensku máme. VEU zasahuje celý život školy. Nie je to len o zmene v jednej triede. Ide o rozvoj sociálnej klímy, životných zručností, kompetencií, tvorbu zmysluplného obsahu spolu s deťmi. Tento program je tiež vynikajúci v tom, že sa dá zavádzať postupne. V podmienkach slovenského školstva je výhodou aj to, že nepotrebujete navyše k nemu nejaké extra pomôcky ako napr. pri Montessori. Učitelia si to môžu zavádzať vlastným tempom s podporou konzultantov z VEU. Učiteľ môže osobnostne napredovať a tým tiež rozvíjať deti."

 


Zdroje: PaeDr. Alena Kuchárová: Integrované tematické vyučovanie v primárnom vzdelávaní
Zdieľať na facebooku