Má charakter svoje miesto v školách?

Charakter a jeho podpora má mať svoje miesto v každej škole.
Charakter a jeho podpora má mať svoje miesto v každej škole. / Foto: Bigstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

V poslednom období badať zvýšený záujem o CHARAKTER v spoločnosti, školách, na pracovisku, pri človeku. Hovoria o ňom politici, zamestnávatelia a objavuje sa aj v súvislosti  s výchovou a vzdelávaním. Čo to ale presne charakter je a dá sa s ním vôbec niečo robiť v školách?

 

Slovo charakter pochádza z gréckeho slova charaktíras, znamenajúceho „rytinu, črtu, znak“.  Tematicky nemá pojem charakter svoje ustálené miesto, no prelína spoločenské vedy - filozofiu, psychológiu, ako aj sociológiu.

 

Charakter a psychológia

Z pohľadu psychológie sa charakter zaraďuje do oblasti psychológie osobnosti a je ním vyjadrené isté hodnotenie človeka. Charakter je akýmsi synonymom pre slovo povaha alebo osobnosť. Podľa psychologického slovníka je charakter označovaný za tzv. kostru osobnosti.

 

Psychológia nebola dlhé roky priateľská ku charakteru. Vytlačila ho zo svojho slovníka a predmetu záujmu a zaradila do oblasti filozofie. Až posledné roky zaznamenáva charakter svoje znovuzrodenie, vďaka pozitívnej psychológii. Tá mu dala výsostné postavenie a venuje mu obrovskú pozornosť. Za posledných 20 rokov bolo zrealizovaných tisíce výskumov na tému, charakter.

 

Moderné vnímanie charakteru spája psychológiu s filozofiou, ba dokonca čiastočne aj so sociológiou a pedagogikou. Nový charakter má troch „otcov“ – Martina Seligmana, Chrisa Petersona, súčasných významných psychológov a veľkého starovekého filozofa Aristotela. Jeho učenie a uvažovanie o charaktere sa stalo základným kameňom, vnímania moderného charakteru. „Nový charakter“ tak spája staré múdrosti a nové vedomosti.

 

Čo je charakter a silné stránky charakteru?

Pod pojmom charakter chápeme „skupinu morálnych a etických vlastností na základe ktorých rozmýšľame, rozhodujeme a konáme.“ Moderná psychológia vníma charakter ako kombináciu dedičnosti, vlastného úsilia a vplyvu prostredia. Každý z nás si nesie istý genetický kód, no obrovskú úlohu pri rozvoji charakteru človeka hrá výchova a vzdelávanie. Psychológovia Martin Seligman a Chris Peterson vydali v roku 2004 knihu Character Strenghts and Virtues, v ktorej skúmajú charakter a vymedzujú pojem -  silné stránky charakteru a cnosti.  Práve táto kniha sa stala základným pilierom rozvoja charakteru v dnešnej dobe.

 

Charakter na pôde školy

Seligman, Peterson ale aj Jubilee Centre for Character and Virtues v Birminghame vo Veľkej Británii, ktoré sa dlhodobo venuje problematike charakteru, hlavne z pohľadu morálky a etiky, hovoria o tom, že našim záujmom by malo byť formovanie dobrého charakteru človeka ale aj inštitúcie. Charakter môže mať tak človek ako aj inštitúcia, napríklad škola.

 

Seligman hovorí o škole ako o pozitívnej inštitúcii, teda o inštitúcii, ktorá má mať sama dobrý charakter a má mať za úlohu podporu rozvoja dobrého charakteru detí. Úlohou školy má byť, aby sa rovnocenne venovala klasickému vzdelávaniu – nadobúdanie vedomostí, ale aj formovanie dobrého charakteru človeka. To podnecuje otázky, či to má byť naozaj úloha školy a ak áno, ako by to mala škola robiť.

 

Ak hovoríme o podpore a rozvoji dobrého charakteru v školách musíme vidieť dve roviny. Explicitnú, tu si môžeme predstaviť „klasické“ učenie sa charakterovým silným stránkam. Diskusie, pracovné listy a podobne. Napríklad o vytrvalosti, kreativite alebo pokore. A implicitnú rovinu, teda bežný život v škole. Pod tým rozumieme kultúru a klímu v školách, triedach, formu a spôsob komunikácie učiteľa so žiakom, komunikáciu v zborovniach medzi učiteľmi, medzi vedením a učiteľmi, deťmi medzi sebou, ale aj komunikáciu školy s rodičmi. Taktiež tu vieme zaradiť hodnoty školy a ich skutočné žitie v školách, spôsoby riešenia konfliktov, záťažových situácií, vedenie porád, hodnotenie žiakov a množstvo maličkostí vžitých do života školy.

 

Aby učenie sa charakteru malo efekt, musí sa realizovať oboma spôsobmi – explicitne aj implicitne. Dovolím si dokonca tvrdiť, že implicitná časť je trochu dôležitejšia. Avšak treba si uvedomiť, že explicitná rovina dáva škole, učiteľom a deťom jazyk charakteru. Realita je totiž taká, že učitelia, ale aj deti nepoužívajú slová ako zvedavosť, odvaha, vytrvalosť, sebaovládanie, láska, empatia, pokora, vášeň a iné v kontexte vzdelávania a výchovy. Taktiež mnohým pojmom nerozumejú alebo ich chápu zle.

 

Charakter a jeho prínos do škôl

Má ale vôbec zmysel a je prínosom venovanie sa rozvoju dobrého charakteru v školách? Fakty hovoria, že jednoznačne áno.

 

Rozvoj dobrého charakteru človeka prostredníctvom jeho silných stránok prináša škole obrovské množstvo benefitov. Dokazujú to stovky výskumov z oblasti pozitívnej edukácie (aplikovaná disciplína pozitívnej psychológie vo vzdelávaní).

 

Medzi benefity napríklad patrí:

 1. zlepšenie prospechu,
 2. zlepšenie správania žiakov,
 3. vyššia angažovanosť žiakov,
 4. lepšie vzťahy v škole, triede,
 5. zníženie sociálno-patologických javov,
 6. zníženie prežívania stresu, úzkosti,
 7. lepší vzťah ku škole,
 8. prežívanie pozitívnych emócii

 

Charakter človeka a práca

Rozvoj dobrého charakteru človeka sa však netýka len obdobia školskej dochádzky. Ide o učenie sa životným hodnotám, postojom, životnému štýlu a prístupu k sebe, ľuďom okolo seba, spoločnosti. Ide aj o formovanie  životných zručností, ktoré ma vedia sprevádzať celý život.

 

V dnešnej dobe prebieha obrovské množstvo výskumov na tému charakter a jeho silné stránky a pracovné prostredie. Ak hovoríme o pracovnom prostredí, tak prínos poznania svojich silných stránok  a hlavne ich  využívanie má zásadný dopad na produktivitu práce, spokojnosť, medziľudské vzťahy, vnímanie zmyslu v práci, psychickú odolnosť, zvládanie stresu, riešenie konfliktov, angažovanosť a mnoho iných.

 

Zaujímavý výskum zrealizovala novozélandská psychologička Lucy Hone, ktorá na vzorke 10 000  zamestnancov z rôznych odvetví pozorovala, aký má dopad využívanie silných stránok charakteru na produktivitu práce. Zistila, že zamestnanci, ktorí svoje silné stránky poznali a hlavne využívali boli niekoľkonásobne väčším prínosom pre zamestnávateľa ako tí, ktorí so svojimi silnými stránkami nepracovali.

 

Pozitívny dopad využívania charakterových silných stránok na pracovisku dokumentuje množstvo výskumov.

 

Chcete poznať svoje silné stránky?

Ak chcete poznať svoje silné stránky charakteru a dozvedieť sa niečo viac o sebe môžete si urobiť bezplatný test na stránke VIA inštitútu charakteru.

Test má okolo 100 otázok takže si na neho vyčleňte trochu času. Slovenský preklad zatiaľ nie je, no dá sa čiastočne urobiť v češtine. Česká verzia je však verziou pre mládež. Aj keď máte viac ako 17 rokov, kľudne si ho ale urobte. Verzia pre dospelých sa zásadne nelíši od tej mládežníckej. Môžu tam byť malé odchýlky ale základný prehľad o sebe aj tak dostanete.

 

Na záver prikladám aj malú aktivitu pre školy na spoznávanie silných stránok spolužiakov. Táto jednoduchá aktivita dokáže veľkou mierou zmeniť atmosféru v kolektíve alebo medziľudských vzťahoch. V upravenej podobe to viete využiť aj v partnerskom vzťahu alebo na pracovisku.

 

 1. Oboznámte deti s niektorými silnými stránkami – predstavte im  ich (dajte im zoznam silných stránok) alebo si vyberte pár zo zoznamu a napíšte ich na tabuľu.
 2. Požiadajte deti aby si vybrali tri silné stránky svojho spolužiaka ( napr. spolusediaceho v lavici) a napísali ich na papier.
 3. Keď to majú,  nech si deti ich navzájom povedia ale zároveň nech povedia KEDY presne, v akej situácii tú silnú stránku dotyčný spolužiak využil.
 4. Následne, skúste vyzvať deti, aby povedali silné stránky svojho spolužiaka nahlas, aj situáciu. Môžete diskusiu rozvíjať a debatovať ako využitie tej-ktorej silnej stránky ovplyvňuje napríklad vzťahy v triede, aký pozitívny dopad  malo využitie silnej stránky charakteru na neho alebo okolie. Citlivo to komentujte.

 

Z diskusie si môžete urobiť aj malý prieskum, ktoré silné stránky deti najviac oceňujú na svojich spolužiakoch. Ako sa navzájom vnímajú, prípadne si urobiť z toho aj malú nástenku.

 

Zdieľať na facebooku