Predvianočné online aktivity na vyučovaní

Foto: Bigstock
Predvianočnú náladu je dôležité cítiť aj v online priestore. / Foto: Bigstock

Posledné dni pred Vianocami sú v školách plné vianočnej atmosféry a rozličných aktivít. Starší žiaci sa opäť ocitli v online priestore, a tak predvianočné aktivity môžeme so žiakmi robiť len vo virtuálnom svete. 

 

Pozrime sa na niekoľko jednoduchých aktivít, ktorými môžeme oživiť predvianočné online hodiny. 

 

Desaťminútovky

Učiteľ musí na hodine preberať to, čo predpisuje učebný plán, a preto je samozrejmé, že sa nemôže niekoľko dní v decembri venovať len Vianociam. Môžete to vyriešiť ale tak, že si z hodiny „ukradnete“ aspoň desať minúť a aby sa vaše učenie nieslo v predvianočnom duchu, tak so žiakmi môžete robiť niektoré z týchto  činností:

  • čítajte si krátke vianočné príbehy,
  • vysvetľujte si vianočné pranostiky,
  • počúvajte krátke vianočné rozprávky,
  • pozrite si krátku vianočnú rozprávku alebo rôzne motivačné videá,
  • vymýšľajte novoročné vinše,
  • skúste vymyslieť krátku vianočnú  básničku,
  • počúvajte vianočné piesne.

 

Toto sú veľmi jednoduché aktivity, ktoré aspoň trošku žiakom pripomínajú, že o chvíľu tu máme Vianoce. Ja tieto aktivity spájam s učivom tak, že žiakom poviem, aby v jednotlivých vetách, v hudbe, útvaroch hľadali napríklad podstatné mená, slovesá a podobne. Vždy niečo z toho, čo aktuálne na vyučovaní preberáme. Napríklad si vymyslia básničku, potom z nej vypíšu podstatné mená a určia gramatické kategórie. Toto je ten najjednoduchší spôsob, ako žiakom priblížiť Vianoce a zároveň sa venovať aj preberanému učivu.

 

Vianočný obrázok

Oživiť hodinu môžete napríklad aj jednoduchou zmenou pozadia videohovoru. Zvoľte tému Vianoce a  na základe tejto témy si žiaci môžu zvoliť ľubovoľný obrázok na pozadie svojej webkamery. Môže to byť čokoľvek, čo určitým spôsobom súvisí s Vianocami alebo zimou.

 

Hľadanie predmetov

Existujú aj aktivity, ktoré hodinu rozprúdia po fyzickej stránke. Zadajte žiakom úlohu, aby v časovom limite priniesli pred obrazovku  nejaký predmet, ktorý určitým spôsobom súvisí s Vianocami. Môžu ukázať stromček, niečo z výzdoby v byte, upečené koláčiky. Čokoľvek, čo chcú práve v určitej chvíli spolužiakom a učiteľke ukázať. Táto aktivita je v podstate typickým príkladom energizeru. Je rýchla, založená na fyzickej aktivite, dodá energiu a žiaci sa aj zabavia alebo odreagujú. 


 

Chcem potešiť spolužiaka/spolužiačku

Na túto aktivitu sa žiaci pripravia deň vopred. Pripravia si darček v podobe obrázka, básničky, pesničky pre niektorého spolužiaka alebo spolužiačku. Na ďalší deň na online hodine môžu recitovať, spievať a obrázok ukážu na kameru.

 

Učme sa navzájom

Začiatok alebo koniec hodiny venujte žiakom a ich kreativite. Dohodnite sa, že na každej hodine venujete pár minút tomu, aby jeden zo žiakov ostatných niečo naučil. Podmienkou je, aby to nejakým spôsobom súviselo s Vianocami.  Môže sa jednať o jednoduché veci, ako je napríklad recept na obľúbené vianočné jedlo, obľúbený koláč alebo ukážku výroby nejakého jednoduchého predmetu. Žiaci si týmto spôsobom posilnia sebavedomie a zároveň si vzájomne rozšírite obzory o nečakané inšpirácie.

 

Spoločný vianočný príbeh

Obľúbenou aktivitou je aj vytvorenie spoločného príbehu. Vyberte jedného žiaka, ktorému dáte za úlohu vymyslieť vetu, ktorou sa príbeh začne. Príbeh by mal súvisieť s obdobím Vianoc alebo zimy. Každý žiak dostane následne za úlohu pridať k príbehu nadväzujúcu vetu tak, aby príbeh stále dával zmysel. Dôležité je, aby ste dospeli spoločne k nejakému záveru. Ak ho nevedia vymyslieť žiaci, pomôže im učiteľ.

 

Vianočný príbeh (rozprávka)

Deň vopred poviete žiakom, aby vo svojej knižnici alebo na internete našli a prečítali si nejaký vianočný príbeh. V tomto príbehu potom podčiarknu nejaké posolstvo, citát, krásnu vetu a podobne. Na ďalší deň na online hodine túto podčiarknutú časť z príbehu prečítajú spolužiakom. Žiaci na základe vety rozhodnú, ktorý príbeh si vypočujú celý. Príbeh prečíta žiak, ktorý ho vybral.

 

Precvičovanie vďačnosti

Žiaci si do zošita nakreslia srdiečko. Do srdiečka napíšu komu a za čo sú vďační. Srdiečko buď ukážu na kameru, alebo každý žiak prečíta, čo napísal. Podobne môžu tiež do ďalšieho srdiečka napísať, na čo sa momentálne najviac tešia. Táto jednoduchá aktivita pomáha budovať na online hodine dobrú náladu.

 

Báseň inšpirovaná vianočným obrázkom

Žiaci sa pri písaní básne môžu inšpirovať vianočným obrázkom, ktorý premietnete napríklad v prezentácii. Stačí, keď báseň bude mať štyri verše, ktoré prečítajú na online hodine a potom môžu pokračovať v písaní doma.

 

Vianočná pieseň

Učiteľ pustí známu slovenskú vianočnú pieseň alebo koledu, ktorej text je bohatý na umelecké prostriedky (metafory, personifikácie, epitetá, prirovnania). Ten žiak, ktorý v texte piesne nájde najviac umeleckých prostriedkov, je víťazom hry.

 

Film bez zvuku

Žiakom pustite film s vianočnou tematikou bez zvuku. Niektorí žiaci sa snažia komentovať to, čo vidia vo filme. Žiaci sa môžu po určitej dobe striedať v rozprávaní. 

 

Akrostich o Vianociach

Akrostich (gr. akros = krajný; stichos = verš) je báseň, v ktorej začiatočné písmená (slabiky) veršov (strof) čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu. Najznámejšou a najpoužívanejšou podobou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom zhora nadol čítame meno (môže ísť o krstné meno, priezvisko). Žiaci môžu písať k menu pocity, charakter pomocou prídavných mien alebo tvoriť aj celé vety.  Podobne sa dá robiť akrostich aj o Vianociach.

 

Metodický postup:

1. Vysvetlíme žiakom pravidlá a uvedieme niekoľko príkladov.

2. Vypracujeme prvý akrostich spoločne. 

3. Žiaci pracujú samostatne.

4. Prezentujeme akrostich na online hodine.

 

Napríklad:

Žiaci môžu tvoriť vety na prvé písmená.

V oňavé Vianoce sú krásne.

I skrivá vločka na stromčeku svieti do tmy.

A by sme boli šťastní, mali by sme na Vianoce myslieť celý rok.

Na Vianoce sa nedá nikdy zabudnúť.

O tomto období snívajú mnohé deti.

Celý svet sa teší.

Emócie počas Vianoc sú plné radosti a šťastia.

 

Fotografie

Žiaci si pripravia vianočné  fotografie z detstva. Každý žiak ukáže fotografiu na kameru a povie aspoň tri vety o nej. Motivujte žiakov tak, aby si spomenuli aj na emócie, ktoré sa viažu k danej fotke.

Zdieľať na facebooku