Úspech žiakov môže ovplyvniť aj správna spätná väzby od učiteľov. Ako ju robiť čo najlepšie?

Je zaujímavé, že jednou z najsilnejších stratégií, ktorú majú učitelia  k dispozícii pri budovaní nezávislosti žiakov pri učení, je práve ich prístup k spätnej väzbe.
Je zaujímavé, že jednou z najsilnejších stratégií, ktorú majú učitelia k dispozícii pri budovaní nezávislosti žiakov pri učení, je práve ich prístup k spätnej väzbe. / Foto: Bigstock

Keď žiaci dostanú správnu spätnú väzbu v správnom čase, môžu sa skôr priblížiť k tomu, aby sa stali nezávislými a mali energiu a motiváciu na to, aby oni sami mohli regulovať svoje učenie. Ako im v tom učiteľ môže pomôcť?

 

Nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu je preverovanie vedomostí, ktoré by mali poskytnúť každému pedagógovi a žiakovi spätnú väzbu, vďaka ktorej môžu správne nasmerovať ďalší proces svojej práce. Spätná väzba (feedback) je konštatovanie, čo sa podarilo a kde sa urobili chyby. Je zaujímavé, že jednou z najsilnejších stratégií, ktorú majú učitelia  k dispozícii pri budovaní nezávislosti žiakov pri učení, je práve ich prístup k spätnej väzbe.

 

Prečo je spätná väzba dôležitá?

  • Je hnacím motorom pre usmernenie do budúcna.
  • Je ústredným motivátorom, ktorý má priaznivý vplyv na celkový výsledok.
  • Poskytuje spätné informácie o priebehu, kvalite a výkone činnosti.
  • Môže sa stať aj akousi bodkou za celou prácou, výkonom, či snahou niečo sa naučiť.

Žiaci spätnú väzbu o  svojich vedomostiach dostávajú väčšinou prostredníctvom ústnych odpovedí, písomných prác a testov. Známka, percentá alebo body často nepredstavujú úplne hodnotnú spätnú väzbu, lebo žiak niekedy nevie, ktorej problematike by sa mal ešte hlbšie venovať. Niekomu nestačí len číselné vyhodnotenie a potreboval by o svojich nedostatkoch viac komunikovať. Kvalitná spätná väzba má potenciál zdvojnásobiť rýchlosť učenia. Kritickým aspektom spätnej väzby je kvalita jej poskytovania a praktického používania. Kvalita spätnej väzby sa zvyšuje, keď majú žiaci jasno v očakávaniach, keď učitelia zohrávajú úlohu kouča a keď sa žiakom poskytuje spätná väzba priamo v triede v procese učenia sa nových informácií. 

Každý učiteľ túži po tom, aby sa žiaci časom stali svojimi vlastnými učiteľmi, aby si dokázali sami riadiť svoje učenie, aby dokázali zistiť, ktorému učivu sa potrebujú venovať viac a ktorému menej. Ako však tento sen premeniť na realitu?  Ako môže učiteľ vo svojich žiakoch rozvíjať nezávislosť, sebariadenie a sebadisciplínu? V tomto procese mu môžu pomôcť nasledujúce kroky:

 

1. Povedzte jasné a presné  požiadavky

Dobrá spätná väzba je čo najpresnejšia. Nepovieme  len, že niečo bolo zlé. Je potrebné povedať, čo presne treba zlepšiť. Nehovoriť prázdne frázy, ale konkrétne veci. Uistite sa, či žiaci majú jasno v tom, akú úroveň poznatkov musia dosiahnuť, aby sa nachádzali v určitom leveli so svojimi vedomosťami. Žiaci musia poznať rozdiel medzi levelom A a levelom B. Totiž, určité učivo môžeme ovládať na rôznych úrovniach. Niekto určitú tému potrebuje poznať do hĺbky, niekomu stačia aj menej podrobné informácie, ak sa napríklad nejakej problematike nechcú v budúcnosti profesionálne venovať. Týka sa to hlavne študentov stredných škôl.  Okrem toho musia vedieť, aké sú kľúčové kritériá, vďaka ktorým si môžu určité poznatky dokonale osvojiť.  

 

Dávajte vhodné príklady

Poskytnite žiakom ukážky prác, ktoré zahŕňajú niekoľko úrovní výkonu. Požiadajte ich, aby zoradili ukážkové  práce od najlepšej po najhoršiu a povedali svoje dôvody, prečo práve týmto spôsobom práce zoradili. Potom svoj názor povie učiteľ, zdôvodní svoje tvrdenie a diskutuje o podobnostiach a rozdieloch medzi jeho myslením a myslením žiakov.

 

Spoločné vytváranie cieľov a kritérií úspechu

Používajte protokoly, ktoré umožňujú žiakom uvažovať o svojom raste v priebehu času. Môžete si s nimi zaviesť denníky, do ktorých si zapisujú svoje vlastné názory na to, ako pokračujú v učení, v čom sa im darí a v čom nie.

 

2. Používajte otázky zamerané na spätnú väzbu

Keď učiteľ chodí po triede, prechádza sa  medzi lavicami a sleduje prácu svojich žiakov, môže ich za ich výkon chváliť, povzbudzovať, kritizovať alebo im môže dávať otázky zamerané na spätnú väzbu. Otázky zamerané na spätnú väzbu im pomáhajú zamyslieť sa nad tým, kde sa v procese učenia nachádzajú. Toto uvedomenie je veľmi dôležité, pretože vďaka nemu si môžu nastaviť ďalší proces vzdelávania sa.

 

Môžete použiť niektoré z týchto 3 otázok:

1. Otázka na porozumenie: Kde by ste sa mali ďalej posunúť vo svojom učení?

2. Strategická otázka: Ako sa dostanete na vyšší level vo svojom učení?

3. Učebná otázka: Ako budete vedieť, či vaše činy smerovali k vášmu cieľu?

 

3. Citlivo vnímajte, kedy je potrebné uskutočniť spätnú väzbu

Spätná väzba je najefektívnejšia, keď je poskytovaná vtedy, keď ju žiaci skutočne potrebujú, a to v triede v procese učenia s učiteľom a rovesníkmi. Ak chcete maximalizovať vplyv spätnej väzby, môžete ju začleniť do týchto bežných činností v triede:

 

Zistite na začiatku hodiny, čo žiaci vedia a nevedia

Namiesto toho, aby ste sa trápili s tým, čo žiaci nevedia počas hodiny, získajte tieto informácie na začiatku a v priebehu hodiny budete môcť lepšie prispôsobiť učenie reálnemu stavu vedomostí. Môžete použiť napríklad metódu 3 - 2 -1.

Metóda 3-2-1 

Podstata tejto metódy spočíva v tom, že žiak má napísať tri veci, ktoré si zapamätal z predchádzajúcej hodiny. Potom má napísať dve otázky, ktoré vytvorí z učiva pre spolužiakov a jednu otázku pre učiteľa, ktorú zameria na tú oblasť, ktorá ho najviac zaujala alebo jej nerozumie. Učiteľ vyvolá aspoň 2-3 žiakov. Každý deň sa snaží vyvolať niekoho iného, aby sa žiaci striedali.

 

Otázky dáva žiak

V priebehu vysvetľovania nového učiva, môžete urobiť malú pauzu, v rámci ktorej jeden žiak dáva otázky z toho, čo učiteľ zatiaľ povedal alebo čo sa spoločne do určitej chvíle naučili. Niekedy je potrebné, aby si žiak pripravil otázky písomne, ale niekedy sú v triede aj takí žiaci, ktorí vedia spontánne, bez prípravy položiť aj viac otázok za sebou. Každú hodinu dáva otázky iný žiak.

 

V závere hodiny zistite, či žiaci učivu porozumeli

Namiesto toho, aby ste ukončili vyučovanie bez toho, aby ste vedeli, čo sa žiaci naučili, získajte tieto informácie pomocou jednoduchých metód. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali a do akej miery učivu porozumeli. Po jednoduchej spätnej väzbe si môžu do zošitov napísať, čomu ešte nerozumejú a na čo sa na ďalších hodinách majú učiteľa opýtať a na čo sa majú sústrediť.

 

Dôležité sú aj určité pravidlá

Poskytovanie alebo prijímanie spätnej väzby nie je však jednoduchá záležitosť. Nikto nemá rád, keď je upozorňovaný na chyby, môže ho to mrzieť, môže mu to byť trápne, vyvolať obranu alebo zapríčiniť nové ťažkosti. Feedback situácia je často háklivá, preto je dôležité, aby prijímatelia a poskytovatelia spätnej väzby dodržiavali určité pravidlá:

  • Zamerajte sa na informácie, ktoré sú podstatné a súvisia s preberanou problematikou..
  • Nikoho nezaujímajú bezpredmetné informácie, ale priame poznatky, ktoré umožňujú a pomáhajú situáciu zefektívniť.
  • Podávajte svoje spätné informácie tak, aby žiakom skutočne pomohli.
  • Hovorte jasne, stručne, výstižne.
  • Snažte sa predísť subjektívnej a skresľujúcej kritike, do ktorej vnesiete svoje pocity. Buďte vždy objektívni a  profesionálni.

Využívanie spätnej väzby vedie žiakov k väčšiemu pocitu nezávislosti samostatnosti a zodpovednosti . Budovanie týchto vlastností pri učení je v súčasnosti veľmi dôležité, pretože celoživotné vzdelávanie nás sprevádza na každom kroku a dôležité je aj z dôvodu, že čoraz častejšie žiaci využívajú aj dištančné vzdelávanie, pri ktorom  práve tieto vlastnosti sú veľmi dôležité.

 


ZDROJE:
Promoting self direction through better feedback
12 five ways to make peer feedback effective in your classroom

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku