Chcete vedieť, či žiaci učivu porozumeli? Vyskúšajte nasledujúce aktivity

Existuje niekoľko jednoduchých a časovo nenáročných aktivít, vďaka ktorým môže učiteľ rýchlo zistiť, či žiaci učivu rozumeli.
Existuje niekoľko jednoduchých a časovo nenáročných aktivít, vďaka ktorým môže učiteľ rýchlo zistiť, či žiaci učivu rozumeli. / Foto: Shutterstock

Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Existuje niekoľko jednoduchých a časovo nenáročných aktivít, vďaka ktorým môže učiteľ rýchlo zistiť, či žiaci učivu rozumeli.

 

Každý učiteľ túži  zistiť, či mu žiaci porozumeli a či ich niečo naučil.  Pomôcť mu v tom môžu rôzne metódy a aktivity, ktoré môže použiť v závere hodiny.

 

Metóda 3-2-1 

Podstata tejto metódy spočíva v tom, že žiak má napísať tri veci, ktoré si zapamätal z hodiny. Potom má napísať dve otázky, ktoré vytvorí z učiva pre spolužiakov a jednu otázku pre učiteľa, ktorú zameria na tú oblasť, ktorá ho najviac zaujala. Učiteľ vyvolá aspoň 2-3 žiakov na konci hodiny. Každý deň sa snaží vyvolať niekoho iného, aby sa žiaci striedali.

 

Zhrnutie informácií v skupine

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Každá skupina napíše na papier všetko, čo si zapamätali z hodiny. Po uplynutí časového limitu svoje poznámky prečítajú pred triedou. Takto učiteľ veľmi rýchlo zistí, čo si žiaci zapamätali a tým, že poznámky z učiva sú niekoľkokrát za sebou čítané, si to ešte viac zopakujú.

 

Jedno slovo, jedna veta

Učiteľ rozdá žiakom malý papierik, na ktorý napíšu jedno slovo alebo vetu, ktorá ich najviac z učiva zaujala. Po napísaní učiteľ na základe časových možností vyvolá niekoľko žiakov, vyzve ich, aby prečítali, čo napísali a aby to zároveň vysvetlili. Druhá možnosť spočíva v tom, že žiaci napíšu, čomu nerozumeli. Takto učiteľ získa rýchlo spätnú väzbu o tom, k čomu sa má na ďalšej hodine ešte vrátiť.

 

Voľné písanie

Povedzte žiakom, aby za určitý čas napísali do zošita všetko, čo si zapamätali z hodiny. Občas si môžete zošity pozbierať a prečítať, čo napísali. Ak máte menej času, povedzte aspoň niekoľkým žiakom, aby svoje vety prečítali nahlas. Takto si žiaci tiež veľmi rýchlo môžu zopakovať to, čo sa naučili.

 

10 slov

Žiaci majú napísať 10 slov, ktoré súvisia s učivom preberaným na hodine. Majú na to približne 3 minúty. Po napísaní niektorí žiaci slová čítajú. Učiteľ má tak veľmi rýchlu spätnú väzbu o tom, čo si zapamätali. Táto aktivita sa môže robiť aj na začiatku hodiny, keď žiaci napíšu, čo si zapamätali z predchádzajúcej hodiny.

 

Čo? Kto? Kedy? Prečo? Ako? Kde?

Tieto otázky napíše učiteľ na tabuľu. Žiaci majú 5 minút na to, aby napísali stručné odpovede. Učiteľ potom niektorých žiakov vyvolá a prečítajú svoje odpovede. Táto aktivita pomáha systematizovať poznatky  z hodiny do jedného celku. Učivo tak môže dať žiakovi väčší zmysel a väčšiu šancu, že si toho viac zapamätá.

 

Výroky

Pri tejto aktivite hovorí učiteľ výroky, ktoré vychádzajú z  témy hodiny. Žiaci majú vo dvojiciach papieriky s nápismi ÁNO a  NIE a  podľa toho, či s  daným výrokom súhlasia alebo nie, zdvihnú papier. Papieriky ÁNO / NIE sa dajú nahradiť aj gestom – napríklad palcom hore a dole, vtedy žiaci pracujú individuálne. 

 

Bingo

Učiteľ na tabuľu napíše alebo premietne pojmy z hodiny. Žiaci si 9 z nich vyberú a zapíšu do zošita do štvorca 3x3. Potom hovorí učiteľ definície daných pojmov. Žiak, ktorý spozná, že učiteľ číta definíciu pojmu, ktorý má v zošite, si ho vyfarbí. Žiak, ktorý má takto vyfarbené tri pojmy v riadku, stĺpci alebo diagonálne, zakričí bingo. Učiteľ ho potom vyzve, nech povie svoje pojmy aj s  definíciami a môže pokračovať ďalej. Vhodný je aj taký spôsob, kedy žiak zakričí bingo až vtedy, keď má vyfarbených všetkých 9 pojmov.

 

Kolotoč

Žiaci stoja pri tejto aktivite v  dvoch kruhoch – vo vonkajšom a  vnútornom, a to otočení k  sebe. Úlohou žiakov vo vnútornom kruhu je klásť otázky na zopakovanie témy a  úlohou žiakov vo vonkajšom kruhu je vždy na danú otázku odpovedať. Žiaci v jednom z kruhov sa posúvajú vždy o jedného ďalej. Takto si nielen zopakujú tému, ale naučia sa aj klásť otázky a vyberať z témy či tematického celku to podstatné.

 

Tvorenie tajničky

Úlohou žiakov je vytvoriť tajničku na preopakovanie určitej témy či tematického celku. Tajničku píšu aj s  nápovedami. Môžete potom vybrať pár tajničiek, ktoré nakopírujete a dáte žiakom vyplniť, či urobíte aspoň jednu spoločne s celou triedou.

 

Anketa

Učiteľ vyberie jedného žiaka a povie mu, že bude robiť „anketára“, ktorý chodí po triede a dáva spolužiakom otázky z učiva, ktoré sa preberalo na hodine. Niekedy je potrebné, aby si žiak pripravil otázky písomne, ale niekedy sú v triede aj takí žiaci, ktorí vedia spontánne, bez prípravy položiť aj viac otázok za sebou. Každú hodinu robí „anketára“ iný žiak.

 

Bubliny

Učiteľ nakreslí na tabuľu podľa potreby niekoľko bublín. Do bubliny v strede napíše názov učiva. Potom povie žiakom, aby do ďalších bublín napísali slovo, dátum alebo vetu, ktorá súvisí s učivom. Myšlienky sa nesmú opakovať. K tabuli chodia žiaci postupne dovtedy, kým nevyplnia všetky bubliny.

 

Kto som?

Táto aktivita je vhodná na opakovanie mien osobností napríklad z dejepisu alebo z literárnej výchovy. Jeden žiak si vyberie osobnosť, o  ktorej sa učili a ostatní žiaci mu kladú otázky, pomocou ktorých sa snažia prísť na to, ktorá osobnosť to je. Žiak môže odpovedať len ÁNO/NIE. Príklady na otázky:

Žil si v 19. storočí? ÁNO

Bol si teológ? NIE.

Bol si redaktor? ÁNO

Pracoval si vo Viedni?NIE.

Pracoval si v Bratislave? ÁNO.

Bol si prozaik? NIE.

Bol si básnik? ÁNO.

Kodifikoval si spisovný jazyk? ÁNO.

Si Ľudovít Štúr? ÁNO.

 


Zdroje: 
Petty, G.: Moderní vyučování
Lokšová, I., Lokša, J.: Tvořivé vyučování
S.Beermann,M.Schubach:Hry na semináře a workshopy
Lukáš Havlíček: Příručka pro začínajíci učitele

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku