Je vaše dieťa auditívny, vizuálny alebo kinestetický typ? Ako mu môžete pomôcť pri učení?

Foto: Bigstock
Existujú 4 učebné štýly, ktoré pomáhajú deťom v efektívnejšom učení: vizuálno-neverbálny (zrakovo-obrazový) učebný štýl, auditívny (sluchový) učebný štýl ,vizuálno-verbálny (zrakovo-slovný) učebný štýl, kinestetický (pohybový) učebný štýl. / Foto: Bigstock

Deti sa od seba odlišujú okrem iného i tým, ktoré zmysly prednostne uplatňujú pri prijímaní informácií a pri učení sa. Niekto sa lepšie učí počúvaním iných, iný čítaním, ďalší prezeraním obrázkov, grafov, schém a ďalší manipulovaním s predmetmi.

 

Jedna z klasifikácií učebných štýlov podľa zmyslových preferencií sa označuje akronymom VARK, čo je skratka pozostávajúca z prvých písmen anglických slov  Visual (vizuálny - zrakový),  Aural (auditívny - sluchový), Read / write (čítať / písať - verbálny, slovný), Kinestetic (kinestetický - pohybový). Podľa tejto klasifikácie existujú 4 učebné štýly:

 

  • vizuálno-neverbálny (zrakovo-obrazový) učebný štýl,
  • auditívny (sluchový) učebný štýl,
  • vizuálno-verbálny (zrakovo-slovný) učebný štýl,
  • kinestetický (pohybový) učebný štýl.
     

Vizuálno-neverbálny učebný štýl

Deti, u ktorých dominuje tento učebný štýl, sa najradšej a najlepšie učia, ak informácie vidia v obrazovej podobe (obrázky, schémy, grafy, mapy, fotografie, symboly, znaky v texte - šípky, farebné vyznačenie). Radšej sa učia štúdiom ilustrovaných učebných textov, ako počúvaním. Preferujú pozorovanie pred fyzickou činnosťou.

 

Auditívny učebný štýl

Deti, u ktorých dominuje tento učebný štýl, sa najradšej a najlepšie učia, ak informácie počujú. Radšej počúvajú a hovoria, ako čítajú a píšu. Chápať a pamätať si písané slovo im robí problémy. Ale to, čo počujú, si dobre zapamätajú. Dokážu si zapamätať počuté mená, texty, piesne dokonca po jednom vypočutí. Najlepšie sa učia vypočutím prednášok, nahrávok a rozprávaním sa s inými ľuďmi. Vo svojej pamäti si vybavujú hlas rozprávajúceho a aj rozhovor. Dobre si pamätajú zaujímavé príbehy, žarty, ktoré počuli. Pri výklade učiva si zvyknú robiť málo poznámok, lebo dávajú prednosť počúvaniu.

 

Vizuálno-verbálny učebný štýl

Deti s týmto učebným štýlom sa najradšej a najlepšie učia čítaním učebných textov. Preferujú pozorovanie pred počúvaním a fyzickou činnosťou. Najlepšie si pamätajú učivo vtedy, keď môžu používať pri učení zrak. Dobre si pamätajú napísané slová a čísla. Dokážu si predstaviť celý text strany. Majú ťažkosti so zapamätávaním, keď počúvajú. Preto si radšej počuté zapisujú. Majú dobre rozvinuté abstraktné myslenie a dokážu sa učiť samostatne.

 

Kinestetický učebný štýl

Deti, u ktorých dominuje tento učebný štýl, sa najradšej a najlepšie učia, ak sa s informáciami môže niečo robiť, dotýkať sa učebných pomôcok, manipulovať s nimi, ak sa môžu pri učení pohybovať, teda ak sa učia činnosťou. Rady pracujú rukami, učia sa pomocou skúseností, často metódou pokus - omyl. Dobre si pamätajú pohyb, motoriku a udalosti, ktoré sa skutočne odohrali, v ktorých aktívne samyť účinkovali. Majú dobrú motorickú koordináciu a ľahko si osvojujú psychomotorické zručnosti.

 

Ako deťom pomôcť pri učení?

Existuje niekoľko jednoduchých aktivít, vďaka ktorým môžete deťom pomôcť pri učení. Pozrime sa na ne.

 

ČÍTANIE A PÍSANIE

Vizuálny typ

Ak je dieťa vizuálny typ, povedzte mu, aby slová odpisovalo, poriadne sa na ne pozrelo a potom nech si predstavuje toto slovo napísané na papieri. Môže si tiež vybrať, akú farbu bude slovo mať. Pripojenie farby pomôže prepojiť napísané slovo s jeho obrazom. Pri čítaní venujte pozornosť vzhľadu slova. Skvelé hry, ktoré posilňujú vizuálnu pamäť dieťaťa v súvislosti s pravopisom, je pexeso alebo  bingo.

 

Pexeso

Hracie karty môžu mať ľubovolné symboly. Vyberte si také karty, na ktorých sú napísané napríklad vybrané slová, ale môžu byť aj nevybrané, v ktorých sa nachádza obojaká spoluhláska. Každé slovo je  je spárované, teda vždy existujú dve karty s rovnakým slovom. Pri hre sú karty obrátené slovami dolu. Keď dieťa nájde pár slov, môže si ich zapísať do zošita a napríklad aj vytvoriť vetu s použitím slova z karty.

 

Bingo

Dieťa si vyberie 10 kartičiek, ktoré si položí pred seba. Rodič losuje vybrané  a odvodené slová. Ak má dieťa pred sebou kartičku s vylosovaným slovom, otočí ju na druhú stranu. Takto pokračuje, kým nenazbiera 5 otočených kartičkek. Keď ich má, povie to rodičovi. Slová si potom napíše do zošita.

 

Kimova hra

Položte na stôl 24 drobných predmetov: ceruzky, kamienok, klinec, špendlík, strúhadlo, štetec atď. Stôl zakryte šatkou. Dieťa si má zapamätať čo najviac vyložených vecí. Po minúte šatku vráťte na miesto a dieťa zapíše všetky predmety, ktoré na stole videlo a ktoré si zapamätalo. Takto sa môže učiť napríklad slovíčka z anglického jazyka, ale aj vybrané slová alebo pravopis cudzích slov.

 

Auditívny typ

Nechajte znieť písmená alebo rôzne kombinácie písmen nahlas. Hláskujte zreteľne a pomaly, aby si dieťa prepojilo zvuk s písmenom. Pomáha to pri učení písania slov, ktoré sa ináč vyslovujú a ináč píšu. Pomôcť môže aj čítanie nahlas, keď si dieťa prepája zvuk slova s napísaným slovom. Ak je vaše dieťa auditívny typ, učí sa tým, že sa veľa pýta, počúva odpovede a pamätá si ich. Takéto dieťa väčšinou radšej rozpráva, ako píše. Tiež rado diskutuje a presviedča iných o svojej pravde. Môžete vykúšať aj tieto hry.

 

Išla babička do mestečka

Rodič povie napríklad vetu: „Išla babička do mestečka, kúpila tam banán a pomaranč.“ Dieťa povie vetu a doplní ju o ďalšiu vec. Potom zase povie vetu rovnakým spôsobom rodič a doplní zase ďalšiu vec. Potom opäť pokračuje dieťa. Môžete sa takto učiť slovíčka z cudzieho jazyka, ale aj vybrané slová.

 

Máš dobrú pamäť?

Rodič prečíta pomaly asi 20 slov, potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. Na pokyn dieťa začne písať slová, ktoré si zapamätalo.

 

Kinestetický typ

Vaše dieťa sa najlepšie naučí pravopis tak, že bude písať slová stále a stále dokola a tiež takto by si malo precvičovať aj čítanie. Malým deťom môžete kúpiť písmená a dovoľte im, aby si tieto písmená mohli držať často v ruke. Tieto písmená bývajú vyrobené z peny, z umelej hmoty, z papiera. Existujú aj také, ktoré sa dajú pripevniť na magnetickú tabuľu. Takto vníma ich tvar. Môže si z nich skladať slová a vety.  Kinestetickému dieťaťu pomáha aj spoločné čítanie, pretože je pri ňom viac aktívne a súčasne je aj fyzicky s vami. Môžete vyskúšať napríklad aj tieto aktivity.

 

Diktát v pohybe

Rodič prepíše diktát na lístočky, ktoré ukryje v celom  byte. Dieťaťu povie, koľko lístkov musí nájsť. Postupne hľadá lístky. Keď ich nájde, vety zapíše do zošita. Vety môžete zapísať aj tak, že do nich nenapíšete i,y, musí ho dopísať dieťa.

 

Stojím –sedím

Vo vrecúšku sú kartičky so slovami, v ktorých chýba i/í alebo y/ý. Dieťa si postupne vyberá kartičky. Ak je v slove y/ý, zostane stáť, ak je v slove i/í,  sadne si.

 

MATEMATIKA

Vizuálny typ

Povedzte dieťaťu, aby napísalo číslo a predstavilo si, ako vyzerá. Napríklad vyberte číslo 3 a k tomu priložte tri kocky alebo malé autíčka. Ideálne by bolo, keby mali rovnakú farbu. Takto si ľahko dieťa vie vizualizovať číslo v spojení s určitou farbou.

 

Auditívny typ

Existujú pesničky a riekanky zamerané na matematické operácie, ktoré deťom s auditívnym vnímaním pomôžu naučiť sa čísla a matematické operácie. Môžete si vymyslieť aj vlastné riekanky či pesničky a spolu si ich spievajte alebo recitujte.

 

Kinestetický typ

Kinestetické dieťa sa najlepšie učí v praxi. Môžete mu pomôcť tak, že sa budete spolu hrať s farebnými guličkami, paličkami, ktoré môžete spočítať alebo odčítať. Môžete vážiť strukoviny alebo sa môžete hrať na obchod.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
KOLÁŘ, Z. a A. VALIŠOVÁ: Analýza vyučování
FENSTERMACHER, G. D. a J. F. SOLTIS: Vyučovací styly učitelu
MAREŠ, J. :  Styly učení žáků a studentů
ROVŇANOVÁ, L. :  Učebné štýly žiakov
JUDY BARTKOWIAK: Buďte šťastnějším rodičem s NLP
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku