Aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia lepšie spoznať svojich žiakov

Dobré vzťahy v triede posilňujú dobrú atmosféru, pohodu a školské výsledky žiakov. Aby učiteľ pomáhal tieto dobré vzťahy formovať, musí dobre poznať svojich žiakov.
Dobré vzťahy v triede posilňujú dobrú atmosféru, pohodu a školské výsledky žiakov. Aby učiteľ pomáhal tieto dobré vzťahy formovať, musí dobre poznať svojich žiakov. / Foto: Bigstock

Dobré vzťahy v triede posilňujú dobrú atmosféru, pohodu a školské výsledky žiakov. O dobré vzťahy je potrebné sa neustále snažiť. Pomôcť v tom môže aj to, keď učiteľ dobre pozná svojich žiakov.

 

Učiteľ by sa nemal snažiť spoznávať svojich žiakov len v prvé týždne na začiatku školského roka, keď začína učiť novú triedu, ale počas celého školského roka. Deti sa totiž rýchlo menia, dozrievajú, a to, čo ich zaujímalo pred mesiacom, dnes už nemusí byť pravda. Učiteľ svojich žiakov najlepšie spoznáva mimo školy. Napríklad na výletoch, exkurziách, v škole v prírode, na kurzoch. Samozrejme, niekedy môže pomôcť aj dobre pripravená triednická hodina. V dnešnom článku sa však pozrieme na aktivity, hry, úlohy a cvičenia, ktoré môžu učiteľovi pomôcť lepšie spoznať svojich žiakov. Ideálne je, keď potom učiteľ dokáže reagovať na záujmy a ciele svojich žiakov a občas im pripraví úlohu šitú na mieru. Keď žiak vidí, že učiteľ má o neho a jeho svet skutočný záujem, viditeľne sa zlepšuje jeho prospech v škole. Lepšie spoznávať život žiakov sa naozaj oplatí.
 

Slohové práce o vlastnom živote

Ak ste učiteľ slovenského jazyka, máte tú výhodu, že veľmi veľa sa môžete dozvedieť zo slohových prác svojich žiakov. Vôbec nemusia písať len príbehy o iných ľuďoch, ale aj o sebe. Taktiež môžu opisovať sami seba. A úžasné na to sú aj úvahy. Keď má žiak možnosť napísať úprimne úvahu na nejakú tému, keď cíti, že sa môže slobodne vyjadrovať, učiteľ sa z tohto slohového útvaru naozaj veľa dozvie. Podstatné je, aby dokázal s vážnosťou a rešpektom vnímať každý názor, a to aj taký, ktorý nekorešponduje z jeho presvedčením. Keď žiaci cítia, že sú rešpektovaní, nie sú za svoj názor súdení, tak sa dokážu otvorene prejaviť. Snažte sa vyberať také témy na písanie úvah, ktoré odzrkadľujú hodnoty, princípy, názory, presvedčenia, zistenia žiakov. Dajte im priestor na zamyslenie nad svojou minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou. Nech skúmajú, ktoré okolnosti najviac ovplyvňujú ich život  Podobne môžete žiakov motivovať aj pri písaní diskusných príspevkov. Keď zvolíte vhodnú tému na diskusiu, žiaci majú dostatok času na napísanie svojho názoru a keď cítia slobodu vo svojom vyjadrovaní, väčšinou úprimne povedia, čo si naozaj myslia a vedia to aj odôvodniť. Niekedy dostatočný priestor na písanie vlastných názorov ponúkajú aj hodiny literárnej výchovy a čítanie niektorých ukážok z učebnice. K napísaniu vlastného názoru alebo informácií o sebe môže pomôcť napríklad nejaká báseň alebo zaujímavý úryvok. Žiaci môžu porovnať názor hlavného hrdinu s ich vlastným názorom.
 

Výtvarné spracovanie života žiakov

Aj učitelia výtvarnej výchovy cez výtvarnú tvorbu môžu o svojich žiakoch veľa zistiť. Vždy sa nájde nejaká príležitosť, ako pomocou rôznych výtvarných techník môžu čosi odhaliť zo svojho sveta a života. Keď je dostatok času, učiteľ môže žiakom poskytnúť priestor na to, aby rozprávali o svojom obrázku. Takto si precvičujú nielen výtvarnú tvorivosť, ale aj komunikáciu. Niekedy môžu podľa vlastnej kresby napísať príbeh, rozprávku, báseň a podobne.
 

Hrdinovia, osobnosti a žiaci

Počas štúdia dejín sa žiaci a študenti stretávajú s množstvom osobností. Niektoré s ich vnímaním sveta rezonujú viac, iné menej. Môžete teda so žiakmi vyskúšať aj aktivitu, v rámci ktorej sa pokúsia prirovnať svoj život k niektorej z postáv, s ktorou sa na vyučovaní zoznámili. A nemusia to byť len osobnosti z histórie. Motivujte žiakov aj k tomu, aby rozprávali alebo písali aj o iných vzoroch, ktoré majú. Môžu to byť speváci, herci, športovci, blogeri, režiséri, politici, ľudia z okolia  a podobne. Aj na základe týchto vzorov môže učiteľ zistiť veľa informácií o svojich žiakoch.
 

Básne a tvorivé písanie

Niekedy práve jednoduché básne pomôžu učiteľovi preniknúť do sveta žiakov. Ponúkame vám napríklad tieto námety:

 

Báseň o sebe

Žiaci radi píšu básne aj o sebe. Pomôcť im môžete aj tak, že im napíšete na tabuľu začiatky veršov, ktoré potom oni dopisujú. Básne sa môžu, ale aj nemusia rýmovať.

Volám sa ......................................................

Mojím domovom je .......................................

Rada rozprávam o ........................................

Nerada hovorím o..........................................

Často sa mi zdá, že .......................................

Teší ma..........................................................

Trápi ma........................................................

Prajem si........................................................

 

Báseň piatich zmyslov

V tejto technike zapájame do procesu tvorby textu zmyslové vnímanie, zámerne predkladáme žiakom istú štruktúru. Prvé slová vo veršoch vyvolávajú reakciu žiakov na doplnenie začatého verša pomocou konkretizácie svojho zmyslového vnemu.

1. riadok: Vyzerám ako ...

2. riadok: Zniem ako ...

3. riadok: Voniam ako ...

4. riadok: Chutím ako ...

5. riadok: A keď sa ma dotkneš ...

 

Cinquain (päťlístok, päťriadková báseň)

Metóda, pomocou ktorej môžeme dosiahnuť nielen syntézu vedomostí, ale pomocou ktorej sa môžete niečo dozvedieť aj svojich žiakoch. Pomenovanie pochádza z francúzštiny a je odvodené od slova cinq-päť. Ide vlastne o päťveršovú báseň, ktorá zhŕňa myšlienky a informácie v podobe stručných výrazov, ktoré opisujú jednu tému.

 

Pravidlá:

1.verš:   jednoslovné pomenovanie témy -podstatné meno.

2.verš:   dvojslovný opis témy-dve prídavné mená.

3.verš:   trojslovné vyjadrenie činnosti-tri slovesá.

4.verš:   štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme.

5.verš:   jednoslovné synonymum témy.

 

Napríklad:

MATEJ

veselý, priateľský

hrám hokej, lyžujem sa,, plávam

šport je zdrojom energie

športovec

 

 

LENKA

bojazlivá, tichá

milujem zvieratá, tancujem, spievam

príroda je moja radosť

umelkyňa

 

Akrostich

Akrostich (gr. akros = krajný; stichos = verš) je báseň, v ktorej začiatočné písmená (slabiky) veršov (strof) čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu. Najznámejšou a najpoužívanejšou podobou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom zhora nadol čítame meno (môže ísť o krstné meno, priezvisko). Žiaci môžu písať k menu pocity,charakter pomocou prídavných mien, vytvoriť príbeh na rozprávkovú postavu.

 

Metodický postup:
1. Vysvetlíme žiakom pravidlá a uvedieme niekoľko príkladov.
2. Vypracujeme prvý akrostich spoločne, napr. meno žiaka a dopĺňame prídavné mená – jeho vlastnosti.
3. Žiaci pracujú samostatne.
4. Prezentujeme akrostich pred celou triedou.

 

Napríklad:

T vorivý

       I  niciatívny

   B láznivý

  O chotný

    R ozumný

 

Mojich sedem tvárí

Cieľom techniky je napísať 6 obľúbených aktivít, záujmov tak, aby vyhovovali štruktúre v jednotlivých veršov.

V pondelok som ...

V utorok som ...

V stredu som ...

Vo štvrtok som ...

V piatok som ...

V sobotu som ...

A v nedeľu ...
 

Práca s denníkom

Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, teda si rozvíjajú svoje sebavnímanie. Pri čítaní z denníkov a pri počúvaní prezentovaných názorov sa zároveň učia venovať pozornosť aj svojim spolužiakom. Pri pozornom počúvaní sa učia tiež empatii. Je to aj metóda, pomocou ktorej sa učia nenásilne komunikovať. Najprv písomne sami so sebou, neskôr i ústne v rámci triedy. Cez vlastné poznávanie sa posúvajú k lepšiemu poznávaniu sveta a v konečnom dôsledku sa rýchlejšími krokmi približujú aj k samotnej prosociálnosti. A ak sú žiaci ochotní čítať zo svojho denníka, tak tieto zápsiky sú pre učiteľa zdrojom informácií o nich. Medzi učiteľom a žiakom však musí prevládať veľká dôvera. Žiaci môžu písať do denníkov na triednických hodinách, na slovenskom jazyku, tvorivom písaní, tvorivej dramatike, na etickej a občianskej výchove, v školských kluboch detí či v rámci rôznych krúžkov.
 

Blogy

Niektorí stredoškoláci si vytvárajú svoje blogy, webové stránky alebo si točia vlastné videá. Ak učiteľ sleduje túto tvorivú činnosť svojich žiakov, veľa sa takto o nich dozvie. Ideálne je, keď ich občas pochváli alebo poprosí o pomoc v oblasti, ktorej sa venujú. Aj takýto prístup motivuje žiakov k učeniu. Dôležité je prepájať svet ich záujmov so školou. Občas sa vždy vyskytne téma, ktorá sa dá spojiť s tým, čo vašich žiakov fascinuje. Práve v takejto chvíli dajte šancu žiakovi byť odborníkom na danú tému v triede. Stredoškoláci dokážu vytvoriť aj krátke filmy či fotopríbehy o svojom živote, o svojej rodine, o svojich záľubách. Skúste ich na hodinách informatiky motivovať aj týmto spôsobom. Veľa sa o nich dozviete.
 

Pomôcť môžu aj hry a zábavné aktivity

Mladší žiaci sa veľmi radi hrajú, a tak na triednických hodinách sa môžete spoločne hrať hry, ktoré vám pomôžu odhaliť určité skutočnosti z ich života. Môžete vyskúšať niektoré z týchto aktivít:

 

Príbeh o sebe

Žiaci napíšu na papier krátky príbeh zo svojho života. Učiteľ potom príbehy pozbiera, vloží ich do nejakej nádoby a postupne ich začne čítať. Úlohou žiakov je priradiť príbeh ku konkrétnemu žiakovi. So staršími žiakmi alebo stredoškolákmi môžete pracovať aj tak, že im poviete, aby opísali situáciu zo svojho života, ktorá bola pre nich určitým spôsobom prelomová, ktorá im pomohla prekonať nejaký problém alebo pomohla pochopiť dôležité veci.

 

Kreslenie pocitov

Učiteľ prinesie veľký výkres a povie deťom, aby nakreslili niečo, čo v nich za posledné obdobie vyvovalo smútok, hnev, strach alebo radosť. Keď výkres dokončia, učiteľ im povie, aby sa pokúsili vytvoriť podľa obrázkov vety alebo krátky príbeh. Ak máte v triede veľa žiakov, rozdeľte ich do skupín. Aktivita pomáha rozvíjať komunikáciu o pocitoch, ale tiež  ich rozpoznávať a pomenovať. Učiteľ sa takto nenásilne dozvedá nové informácie o žiakoch.

 

Loptička prianí

Žiaci sa posadia do kruhu. Navzájom si hádžu loptičku. Ten žiak, ktorý hodil loptičku svojmu spolužiakovi alebo spolužiačke, mu/jej povie, čo jej najviac praje. Potom žiak, ktorý loptičku chytil, si vyberie niekoho ďalšieho z triedy a povie mu, čo mu najviac praje. Aktivita pokračuje dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci žiaci. Aktivita pomáha vcíťovať sa do života spolužiakov a odhadovať, čo by im asi urobilo najväčšiu radosť.

 

Kto som?

Všetci žiaci dostanú list papiera a preložia ho na polovicu. Do jednej polovice napíšu čo najviac svojich povahových vlastností.  Učiteľ listy pozbiera, zamieša a nalepí ich na stenu v triede. Žiaci si potom čítajú vystavené charakteristiky. Do spodných častí píšu mená spolužiakov, ktorých podľa popísaných vlastností spoznali. Po ukončení tejto časti si žiaci  zo steny zoberú svoju charakteristiku a vytvoria malé skupinky (4 – 5 členov). Navzájom sa porozprávajú o tom, čo si myslia o dohadoch, či boli presné a podobne. Tiež  sa poinformujú o tom, čo sa o sebe dozvedeli a navzájom na svoje zistenia reagujú.  Môže nasledovať  diskusia v triede. Pri tejto aktivite si často žiaci uvedomujú, že ich videnie seba samého sa môže výrazne odlišovať od toho, ako ich vnímajú druhí. Učiteľ upozorní žiakov, aby nehovorili alebo nepísali veci, ktoré by mohli spolužiakov uraziť alebo raniť.

 

Ruky

Žiaci si obkreslia na papier obidve ruky. Na každý prst napíšu jednu zo svojich schopností alebo vlastností, ktoré si zaslúžia obdiv.

Pokyny pre učiteľa

Povedzte žiakom o tom, prečo je potrebné byť sám so sebou spokojný. Definujte, čo je sebaúcta. Povedzte im, že ľudia, ktorí sú spokojní sami so sebou, nemajú potrebu robiť zle iným, povyšovať sa, útočiť, ohovárať a biť sa. Keď deti schopnosti a vlastnosti napíšu do rúk, rozdeľte ich do skupín, v ktorých si navzájom čítajú to, čo napísali. Ak máte žiakov menej, môžu si urobiť komunikačný kruh. Na záver v rámci diskusie sa žiakov opýtajte, na čo pri tejto činnosti prišli a ako sa pri písaní cítili.

 

Mozaika

Žiaci si z výkresu vystrihnú deväť štvorčekov a nakreslia si na ne deväť najdôležitejších udalostí z vášho života. Potom si ich nalepia na výkres ako mozaiku.

Pokyny pre učiteľa

Povedzte deťom, aby sa poriadne zamysleli nad dôležitými udalosťami, ktoré prežili a aby z nich vybrali deväť najdôležitejších a nakreslili ich na vystrihnuté štvorce a vytvorili na výkres mozaiku. Potom deti rozdeľte do skupín a povedzte im, aby sa o svojich mozaikách porozprávali.

 

Dve strany mince

Pokyny pre učiteľov

Rozdajte deťom papierové taniere. Potom im povedzte, aby sa na obidve strany obkreslili ruku a očíslovali prsty od 1 do 5. Na každý prst napíšu odpoveď na jednu otázku. Žiakom  môžete dať napríklad tieto otázky:

1.Aká hudba sa ti páči?

2.Aké športy máš najradšej?

3.Aké máš domáce zvieratká?

4.Ako vyzerali tvoje najkrajšie prázdniny?

5.Čo sa ti najviac páči v škole?

Na druhú stranu taniera budú opäť písať odpovede, ale otázky sú už trochu náročnejšie na premýšľanie a sú zamerané na ich najvnútornejšie pocity.

 

Napríklad:

1.Čo ťa na svete hnevá?

2.Čo by si chcel(a) dobre ovládať?

3. Čo myslíš, aký bude tvoj život o päť rokov?

4.Čo myslíš, ako budeš žiť, keď budeš dospelý(á)?

5.Keby si mohol (mohla) vo svojom živote zmeniť jednu vec, ktorá by to bola?

Keď žiaci napíšu odpovede, rozdeľte ich do skupín, kde si navzájom prečítajú, čo napísali. Ak máte menej žiakov, môžete pracovať v kruhu. V závere sa ich opýtajte, ako sa cítili pri práci, s ktorou úlohou mali najväčší problém, aké mali pocity, keď čítali odpovede.

 

Odznak

Povedzte žiakom, aby si z výkresu vystrihli kruh, obdĺžnik, trojuholník, štvorec alebo iný tvar, ktorý si potom pripevnia špendlíkom na odev ako odznak. Potom na vystrihnutý útvar nakreslia to, v čom sú najlepší. Neskôr v skupinách alebo v rámci celej triedy sa porozprávajú o obrázku, ktorý majú pripevnení na odeve. Môžu pracovať aj vo dvojiciach a navzájom robiť interview. Dvojice tri alebo štyrikrát vymeňte.

Každá z týchto aktivít pomáha nielen žiakom spoznávať sa navzájom, ale pomáha tiež učiteľovi spoznať svojich žiakov.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
M. KARNSOVÁ: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
M. KLIMOVIČ: Tvorivé písanie v primárnej škole
V. ELIÁŠOVÁ: Na stope slovám
V. ELIAŠOVÁ: Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese
Z. FIŠER: Tvurčí psaní
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Vzťahy v triede
Zdieľať na facebooku