Hry a aktivity pre žiacke dvojice

Prácu vo dvojiciach využívajú hlavne tí učitelia, ktorí majú v triede malý počet žiakov. Tento spôsob vyučovania učí žiakov a študentov schopnosti vedieť sa dohodnúť, uzatvárať kompromisy, pomôcť tomu druhému.
Prácu vo dvojiciach využívajú hlavne tí učitelia, ktorí majú v triede malý počet žiakov. Tento spôsob vyučovania učí žiakov a študentov schopnosti vedieť sa dohodnúť, uzatvárať kompromisy, pomôcť tomu druhému. / Foto: Bigstock

Súčasťou vzdelávania je aj to, aby sa žiaci naučili spolupracovať. Kvôli tomu často pracujú v skupinách, ale pri menšom počte žiakov v triede môžeme využívať aj prácu vo dvojiciach. Niekedy je v škole dostatok času i na hry. Skúste so svojimi žiakmi vyskúšať aj niektoré hry určené pre dvojice.

 

V súčasnosti žiaci veľmi často pracujú v skupinách. Okrem klasickej podoby skupinovej práce poznáme aj  špecifický typ skupinovej práce, a to je práca vo dvojiciach.  Prácu vo dvojiciach využívajú hlavne tí učitelia, ktorí majú v triede malý počet žiakov. Tento spôsob vyučovania učí žiakov a študentov schopnosti vedieť sa dohodnúť, uzatvárať kompromisy, pomôcť tomu druhému, čo je veľmi podobné ako pri klasickej skupinovej práci. Vďaka práci vo dvojici sa učia komunikovať, aktívne počúvať, vnímať názory toho druhého a hlavne viesť dialóg. Na prácu vo dvojiciach môžete okrem iných aktivít  využiť aj rôzne hry, ktoré už spomínané atribúty rozvíjajú u žiakov. Hry môžete využiť na triednických hodinách, v školskom klube, na výletoch, v táboroch alebo na rôznych kurzoch.

 

Ako vytvoriť dvojice?

Najprv sa pozrieme na niekoľko jednoduchých spôsobov, pomocou ktorých môžeme rozdeliť triedu na dvojice. Toto sú tie najjednoduchšie a najrýchlejšie. Existuje však veľké množstvo ďalších.

 

1. Dvojice na obrázkoch

Pripravíme malé obrázky, ktoré predstavujú rôzne predmety. Tie musia vytvárať dvojice, napríklad:

  • more a loď,
  • okno a kvet v kvetináči,
  • chlapec a dievča,
  • mačka a myš...

Žiakom pripneme obrázok na šaty. Vtedy, keď potrebujeme kvôli použitiu určitej metódy vytvoriť dvojice, navrhneme, aby si každý našiel svojho „obrázkového" partnera.

 

2. Roztrhnutý obrázok

Rozdáme kartičky, ktoré obsahujú obrázky rozdelené na dve časti. Účastníci majú nájsť svojho partnera podľa polovice obrazu, ktorý chýba.

 

3. Pexeso

Každý žiak si vyberie z kôpky pexesa jeden obrázok, ktorý sa mu páči. Žiaci, ktorí si vyberú rovnaký obrázok, utvoria dvojicu.

 

4. Filmové dvojice

Na papieriky napíšeme známe rozprávkové alebo filmové dvojice. Napríklad:  Mach a Šebestová, Pat a Mat, Holmes a Dr. Watson, Dempsey a Makepeaceová, Janko a Marienka... Účastníci si vylosujú papieriky a hľadajú svoju dvojicu.

Hry a aktivity pre dvojice

Hra s fixou (perom)

Pomocou tejto zábavnej pohybovej aktivity  môžete v triede odbúrať napätie a poskytnúť protiváhu zväčša sedavým zamestnaniam. Hra vedie k spolupráci v dvojiciach, precvičuje spoluprácu a kooperáciu bez použitia verbálnej komunikácie. Učiteľ vyzve žiakov, aby sa žiaci dali do dvojíc. Potom každá dvojica dostane fixu. Hra je neverbálna, neumožňuje žiakom slovne komunikovať. Úlohou účastníkov je vložiť si fixu medzi ukazováky pravých rúk a držať ju oproti sebe tlakom tak, aby nespadla. Potom učiteľ dá pokyn na rôzne činnosti, pričom spoločným záujmom dvojice je dosiahnuť, aby fixa po celý čas nespadla.

Napríklad: Postavte sa iba na pravú nohu, zdvihnite ľavú ruku, ľavou rukou si tlesknite, kľaknite si, čupnite si a podobne. Ide o technicky nenáročnú aktivitu, ktorá sa dá realizovať vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Hru možno doplniť aj hudbou, účastníci s fixami voľne tancujú a keď hudba stíchne, riadia sa príkazmi učiteľa, pričom sa dvojice snažia, aby im fixa nespadla.

 

Srdce

Cieľom tejto hry je podporiť  prostredníctvom kresby sebapoznávanie s dôrazom na definovanie vlastných priorít (potrieb, postojov, záujmov a hodnôt), odhaliť črty nielen svojej osobnosti, ale aj iných. Učiteľ rozdá žiakom výkresy. Požiada ich, aby nakreslili obrázok na tému moje srdce a využili všetky pomôcky na kreslenie, minimálne však tri farby. Môžete im poradiť, že srdce môžu rozdeliť na viac častí, do každej časti napíšu to, čo súvisí s ich potrebami, záujmami, hodnotami a podobne. Žiaci, ktorí nechcú kresliť, môžu písať. Po dokončení práce  každý žiak prezentuje svoju prácu vo dvojici, ktoré si žiaci utvoria po dokončení práce. Vo dvojici si žiaci navzájom porozprávajú o tom, čo nakreslili alebo napísali. Vďaka tejto aktivite lepšie spoznávajú seba, ale aj svojich spolužiakov.

 

Zrkadloví dvojníci

Zamyslite sa nad tým, či ste už niekedy mali kamaráta, kamarátku, ktorá sa vám veľmi podobala. Stretli ste niekoho, kto mal podobné pocity a názory ako vy? Povedzte deťom, aby sa dali do dvojíc. Potom sa postavia proti sebe a rozdelia sa na A a B.  Vyzvete „áčka“, aby  robili plynulé a pomalé pohyby tak, aby ich „béčka“ mohli kopírovať. Každá dvojica by sa mala pohybovať synchrónne. Po niekoľkých minútach deti vyzvite, aby si úlohy vo dvojiciach vymenili. Na záver im povedzte, že nikto nebude druhého viesť, ale obaja sa budú rovnako naraz pohybovať. Potom sa ich opýtajte, čo si všimli, keď sa pohybovali súčasne. Aké mali pocity?

 

Čo mi povedal spolužiak?

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. V priebehu 10 minút si navzájom povedia nejaký príbeh, ktorý sa im stal. Po 10 minútach si všetci žiaci sadnú do kruhu a rozprávajú nahlas nie svoj príbeh, ale príbeh svojho spolužiaka, s ktorým pracovali vo dvojici. Pri tejto hre sa dá dobre precvičovať aj aktívne počúvanie.

 

Zrkadlá

Žiaci stoja oproti sebe vo dvojiciach. V každej dvojici prevezme jeden žiak rolu zrkadla, druhý zostáva naďalej žiakom. Hra začína vo chvíli, keď sa človek začne pozorovať v zrkadle, češe sa alebo si upravuje oblečenie. „Zrkadlo“ sa snaží, aby pohyby čo najpresnejšie napodobňovalo. Po niekoľkých minútach si žiaci úlohy vymenia.

Variant na hodiny cudzích jazykov:

Učiteľ povie nejaké frázy alebo slová, ktoré súvisia s bežnými činnosťami. Napríklad príprava jedla, čistenie zubov, česanie vlasov a podobne. Žiaci tieto činnosti potom predvádzajú ako pantomímu.

Pri tejto hre sa žiaci musia na seba naladiť a sústrediť sa, čo vedie k prílivu novej energie.

 

Súboj s balónikmi

Dvaja žiaci si priviažu nafúknutý balónik ku členku pravej nohy rovnako dlhým špagátom (napr. 50 cm). Žiaci okolo seba krúžia a snažia sa jeden druhému na balónik dupnúť. Komu praskne skôr, prehrá.

 

Intuitívne odpovede

Žiaci sedia vo dvojici oproti sebe. Počas hry sa nerozprávajú ani neverbálne nedorozumievajú. Každý hráč dostane zoznam 10 otázok, na ktoré musí nájsť odpoveď bez komunikácie so svojím spolužiakom. Musí sa snažiť vžiť do situácie svojho spolužiaka, jeho pocitov a intuitívne odhadnúť odpoveď. Po ukončení úlohy si navzájom odpovede porovnajú.

 

Preteky na troch nohách

Klasická hra, ktorá núti žiakov  spolupracovať. Pripravte prekážkovú dráhu a žiaci vytvoria dvojice. Žiakom v každej dvojici zviažete k sebe dve nohy tak, aby nemohli bežať každý sám, ale iba spolu. Bude to pre ne dôležitá lekcia, že niekedy je lepšie ťahať spolu za jeden povraz.

 

Ilustrácie k citátom  o priateľstve

Pripravte si pre žiakov niekoľko citátov (prísloví) o priateľstve, ktoré napíšte na lístky a vložte ich do klobúka. Potom žiakov rozdeľte do dvojíc. Každá dvojica si vytiahne z klobúka jeden citát, ku ktorému sa snaží urobiť ilustráciu. Tým, že vytvárajú spoločne ilustrácie, majú čas a priestor na to, aby mohli nad citátom uvažovať.

 

Nakresli svojho kamaráta

Ak máte pred školou dostatočný priestor, tak môžete ísť so žiakmi von a ak je teplo, môžete vyskúšať kreslenie na betón (asfalt). Budete potrebovať farebné kriedy. Žiaci sa rozdelia do dvojíc, ideálne je, keď si utvoria kamarátske dvojice. Najprv si jeden žiak ľahne na betón (asfalt) a druhý žiak ho kriedami obkreslí. Potom sa vymenia. V ďalšej fáze aktivity vymaľujú obrázok svojho kamaráta.

 

Maľujeme potichu spolu

Dvojice žiakov si vyberú miesto, kde budú maľovať (kresliť). Maľovať budú bez toho, aby sa dohovorili na téme a celý čas sú ticho. Sedia alebo kľačia oproti sebe a pravidelne sa v ťahoch štetcom striedajú, ako keď sa hrajú šachy. Nejde pri tom ani tak o výsledok, ako o proces, o to, kto čo prežíva počas maľovania. Keď majú obidvaja pocit (môže to byť aj časovo ohraničené), že je maľba (kresba) hotová, dielo si spoločne pozrite a porozprávajte sa o tom, čo žiaci pri maľovaní (kreslení) prežívali.

 

Zhoď spolužiaka

Túto hru môžete hrať na žinienkach v telocvični. Je vhodná hlavne pre chlapcov. Dvaja žiaci sa postavia čelom proti sebe v dvojmetrovom odstupe. Na povel si objímu svoje nohy tesne nad členkami a začnú sa k sebe približovať poskokmi alebo chôdzou v drepe. Kto sa v zápase prevalí na chrbát alebo na bok, prehral.

 

Vyskoč na konár

Túto hru môžete hrať v lese, v parku alebo na ihrisku. Žiaci sa hrajú pod osamelým stromom, ktorý má vodorovný konár dosiahnuteľný pri výskoku. Dvaja žiaci sa pod konár postavia a čakajú na signál. Keď učiteľ pískne, má sa prvý čo najrýchlejšie zavesiť na konár, ale druhý mu v tom chce za každú cenu zabrániť. Učiteľ stopuje čas.Ak prvý visí na konári alebo uplynú 3 minúty, súboj končí. Po krátkom oddychu začína nové kolo so zmenenými úlohami.

 


ZDROJE:
M. Karnsová: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
Alexová, Sabine – Vopel, Klaus .: Nechaj ma, chcem sa učiť sám
S. Beermann, M. Schubach: Hry na semináře a workshopy
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku