8 pravidiel, ktoré deťom pomáhajú v ťažších situáciách

 Deti sa počas dňa dostávajú do príjemných, ale aj do nepríjemných situácií. Niektoré situácie dokážu zvládnuť samy ,ale niekedy im musia pomôcť rodičia.
Deti sa počas dňa dostávajú do príjemných, ale aj do nepríjemných situácií. Niektoré situácie dokážu zvládnuť samy ,ale niekedy im musia pomôcť rodičia. / Foto: Bigstock

Deti sa denne stretávajú s množstvom ľudí. Sú to jednak spolužiaci, kamaráti, rodinní príslušníci, ale aj neznámi ľudia. Deti sa počas dňa dostávajú do príjemných, ale aj do nepríjemných situácií. Niektoré situácie dokážu zvládnuť samy, ale niekedy im musia pomôcť rodičia. Dnes sa pozrieme na pravidlá, ktoré môžu deťom pomôcť samostatne zvládnuť obtiažne situácie.

 

1 | Naučte dieťa základné princípy asertivity

Dieťa by malo vedieť, že by nikto nemal porušovať jeho práva. Nikto by sa mu nemal vyhrážať, nadávať alebo akýmkoľvek spôsobom zapríčiniť mu bolesť. Malo by vedieť, že ak je to veľmi vážne, môže vždy o pomoc požiadať rodičov, učiteľov alebo iné dospelé osoby. Niekedy problém nie je až taký veľký, a tak by sa dieťa malo pokúsiť ohradiť sa napríklad slovne tak, aby neporušovalo práva iných. Z tohto dôvodu by malo poznať aspoň niekoľko asertívnych pravidiel. Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných. Asertívny človek sa násilne nepresadzuje. Pozná svoje potreby i svoje práva, no rešpektuje i práva a potreby iných. Svoje ciele a záujmy dosahuje pokojným, otvoreným a úprimným spôsobom. Nevynucuje si svoje práva silou ani násilím. Rešpektuje a toleruje ľudí okolo seba. Dokáže osloviť iných ľudí, dokáže ich požiadať o pomoc a spoluprácu. Cieľom asertívnej komunikácie je dosiahnuť obojstrannú spokojnosť a prospech. Asertivita je v istom smere prirodzená protiváha egoizmu.

 

2 | Podporujte u dieťaťa zdravé sebavedomie

Podporujte vo svojom dieťati zdravé sebavedomie, chváľte ho za prejavený osobný názor. Chváľte ho za dobré skutky a naučte ho reagovať na vlastné chyby. Dieťa pochválte, keď je to vhodné a vyjadrite mu uznanie za každý úspech. Aj vďaka tomu  bude mať dostatok sebadôvery. Zdravé sebahodnotenie získané v detstve, má rozhodujúci vplyv na dosiahnutie neskoršej psychickej rovnováhy v dospelosti. Sebahodnota ovplyvňuje mnoho oblastí života. Deti, ktorým sa doma, v predškolských zariadeniach a v škole dostalo dobrej výchovy, sú vhodnými kandidátmi na realistickú predstavu o sebe vo vzťahu k spoločenskému prostrediu, v ktorom žijú. Tieto deti sa lepšie začleňujú do spoločnosti. Rodina popri škole a ďalších sociálnych skupinách je tým najdôležitejším miestom, kde môžeme dať dieťaťu reálny obraz o sebe.

 

Ako môžu rodičia v tejto oblasti pomôcť deťom?

1. Vyvarujte sa negatívneho porovnávania súrodencov, priateľov a príbuzných.

2.  Nikdy nežartujte v súvislosti s výzorom iného človeka alebo v súvislosti s jeho sociálnym postavením či etnickým pôvodom.

3.  Rodičovské očakávania prispôsobte veku a zrelosti dieťaťa.

4.  Nezamieňajte si pomalosť s neschopnosťou. Niektorým deťom totiž trvá dlhšie, kým niečo urobia. Neznamená to však, že im chýbajú rozumové schopnosti.

5. Pozorne sledujte akékoľvek problémy s vyjadrovaním, písaním alebo čítaním, aby ste im mohli v správnej chvíli pomôcť. Skoré odhalenie pomáha skorej náprave.

6. Vyhýbajte sa stresu a chladu. Práve duševný chlad a stres spôsobujú u detí výrazné komplexy menejcennosti.

7. Nenechávajte dieťa dlhú dobu osamotené. Mnohé činnosti môžete robiť spolu s deťmi. Tie veľmi ocenia chvíle s vami a budú ich považovať za najpríjemnejšie v živote.

8. Vyvarujte sa negatívnych poznámok na adresu dieťaťa.

9. Dieťa nestrašte duchmi, démonmi, čertmi, bosorkami. Hlavne pred spaním sa vyvarujte týchto spôsobov zastrašovania.

10. Vyvarujte sa vyvolávaniu pocitov viny. Nevyhlasujte opakovane, že všetko zlé sa deje preto, lebo dieťa sa zle správa. Dieťa pod vplyvom týchto vyhlásení môže uveriť tomu, že jeho zlé správanie je príčinou rodinného nešťastia.
 

3 | Snažte sa dieťa viesť k optimizmu

Učte dieťa všímať si vždy toho dobrého a nelipnúť na tom, čo je zlé. Pre optimistu je ľahšie prijať svet, aký je a priťahuje k sebe rovnako pozitívne naladených ľudí. Vychovávať optimistu vôbec neznamená  pretvárať dieťa na nejakého rojka, ktorý si žije vo svojej radostnej naivite a nevníma svet navôkol. Optimisti si dobre uvedomujú, že svet nie je dokonalý, že je v ňom veľa nedostatkov a trápenia. Ich výhoda však spočíva v tom, že poznajú stratégie, ktoré im umožňujú nad sebou udržať kontrolu a životnú rovnováhu. Optimista je zameraný na dosiahnutie cieľa a na hľadanie riešenia. Problém vníma ako šancu a výzvu. Strach vedie k pasivite a neúspechom. Životný optimizmus a viera vo vlastné sily dokážu zázraky. Výhody optimizmu pre vaše deti:

  • sú úspešnejšie v škole ako ich pesimistickí rovesníci,
  • vedia sa skôr vysporiadať so smútkom,
  • sú odolnejšie voči rôznym problémom,
  • sú sebavedomejšie,
  • sú obľúbené v kolektíve,
  • ľahšie si vytvárajú priateľské vzťahy.

 

Optimistické dieťa väčšinou spoznáte na prvý pohľad. Je veselé a nadšené. Optimistické deti sa neustále na niečo tešia, majú svoju nádej a vďaka tomu ich baví život ako taký. Neboja sa prekonávať prekážky. Sú ich motiváciou k vlastným výkonom a sebauspokojeniu.

 

4 | Povedzte dieťaťu, že má právo na svoj názor

Ak je to vhodné, zapájajte  deti do rozhovorov s rôznymi ľuďmi. Dajte im možnosť utvoriť si a vysloviť svoj názor a naučiť sa viesť rozhovor. Skúsenosť z rozhovorov s rôznymi ľuďmi v rôznych prostredí posilňuje detskú sebadôveru.

 

5 | Bitky, prezývky a posmešky nie sú riešením

Pobiť sa nie je tá najlepšia možnosť. Bitka nepredstavuje spôsob, pomocou ktorého by sa dali vyriešiť problémy. Často situáciu ešte zhorší. Slová sú ďaleko účinnejšie.  Naučte svoje dieťa aj to, že ono aj každý iný človek má svoje meno, ktoré pre každého človeka  je veľkou hodnotou. Hovorí sa, že v ušiach človeka najkrajšie znie jeho vlastné meno. Z tohto dôvodu nie je dobré niekoho prezývať alebo sa mu posmievať.  

 

6 | Normálne je povedať aj NIE

Je dôležité, aby dieťa vedelo, že má voľbu. Že vždy môže odmietnuť a povedať NIE. A čo je dôležité, jeho voľba bude rešpektovaná. Často sa bojíme toho, že druhého človeka sklameme, keď nevyhovieme jeho prosbe. Bojíme sa, že dotyčný človek sa s nami nebude baviť alebo nás nebude mať rád. Ale ak človek uvážene povie NIE, je to jeho právo a ten druhý by to mal rešpektovať bez zbytočných negatívnych emócií. Človek by mal však svoje NIE vyjadriť jasne. Všetci tí, ktorí už NIE vedia používať, svorne tvrdia, že sa im tým uľahčil život. Zistili, že prestali robiť veci, ktoré ich vyčerpávali.

 

7 | Naučte dieťa požiadať o pomoc

Naučte dieťa požiadať o pomoc, ak si samo s niečím neporadí. Väčšinou je to tak, že rodičia, učitelia či iní ľudia sú vždy ochotní pomáhať. Vo všeobecnosti ľudia radi pomáhajú, lebo to v nich vyvoláva pocity šťastia. Je dobré, keď deti o tomto vedia.
 

8 | Veďte dieťa k športu

Šport pozdvihuje sebadôveru,posilňuje psychiku i fyzické zdravie. Učí trpezlivosti a vytrvalosti. Posilňuje tiež odolnosť. Odolnosť predstavuje schopnosť prekonávať prekážky, prispôsobovať sa meniacim sa situáciám, vedieť sa zmieriť s prehrou, naštartovať sa po prehre. Motivuje dieťa k plneniu povinností a formovaniu sebadisciplíny. Celý život musíme plniť určité povinnosti. Samozrejme, tomuto sa dá naučiť aj pri iných činnostiach, ale trénovanie v detstve je akýmsi bonusom ešte navyše. Šport v mnohých rodinách pomohol vytvoriť pevnejšie rodinné väzby. Mnoho rodín zápasí s časom a priestor na spoločne prežité chvíle je niekedy dosť malý. No rodiny, ktoré športovanie svojich detí berú vážne, vedia z tejto skutočnosti vyťažiť maximum. Ako? Napríklad tak, že na turnaje či súťaže chodia spolu s deťmi a sú tak všetci spolu. Môžu spoločne prežívať čas v aute, kde sa môžu rozprávať a po zápase každému dobre padne, keď sa dočká objatia svojich rodičov. Ani mamin úsmev z tribúny počas ťažkého zápasu nie je na zahodenie. A tak šport má aj ďalšiu zázračnú schopnosť, vedie rodiny k spolupatričnosti a k vzájomnej radosti.

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Morálny vývin
Zdieľať na facebooku