Slovné druhy - opakovanie pre tretiakov a štvrtákov

Pracovný list na opakovanie slovných druhov v treťom a štvrtom ročníku.
Pracovný list na opakovanie slovných druhov v treťom a štvrtom ročníku. / Zdroj: Shutterstock

Možno si budete musieť so svojím dieťaťom opakovať všetky ohybné slovné druhy, ktoré v treťom a vo štvrtom ročníku prebrali, a tak sme pre vás pripravili nasledujúci pracovný list. Pracovný list je určený predovšetkým štvrtákom, ale mnohé z úloh dokážu vypracovať aj tretiaci.

 

Celý pracovný list Slovné druhy - opakovanie pre tretiakov a štvrtákov – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

 

Prehľad učiva

Čo by mali štvrtáci  vedieť o ohybných slovných druhoch.?Pozrime sa na základné informácie.

 

1. Podstatné mená

 • pomenúvajú osoby, zvieratá a veci,
 • VLASTNÉ –  mená osôb, zvierat, miest, pohorí, riek... (Juraj, Hron, Bratislava),
 • VŠEOBECNÉ – pomenúvajú osoby, zvieratá, veci (chlapec, rieka, mesto)
 • pýtame sa: KTO? (na osoby)  ČO? (na zvieratá a veci) a ďalšími pádovými otázkami.

 

2. Prídavné mená

 • pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí,
 • pýtame sa: AKÝ? AKÁ? AKÉ?

 

3. Zámená

 • zastupujú podstatné mená alebo prídavné mená,
 • OSOBNÉ – ja, ty, on, ona, ono,
 • PRIVLASTŇOVACIE – môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich,
 • OPYTOVACIE – ktorý, ktorá, ktoré, aký, aká, aké,
 • UKAZOVACIE – ten, tá to, tí, tie,
 • ZVRATNÉ – sa, seba, si, sebe.

 

4. Číslovky

 • určujú a pomenúvajú počet a poradie,
 • ZÁKLADNÉ – počet (sedem, tisíc, sto...),
 • RADOVÉ – poradie (tretí, dvanásta...).

 

Podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky SKLOŇUJEME.

 

URČUJEME:

ROD: mužský (TEN), ženský (TÁ), stredný (TO

ČÍSLO: jednotné (singulár), množné (plurál)

PÁD: Nominatív:            KTO? ČO?

          Genitív:                 od KOHO? Od ČOHO?

          Datív:                    KOMU? ČOMU?

          Akuzatív:              KOHO? ČO?

          Lokál :                  o KOM? o ČOM

          Inštrumentál :        s KÝM? s ČÍM?

 

5. Slovesá

 • pomenúvajú, čo robia osoby, zvieratá a veci,
 • pýtame sa – ČO ROBÍ (maľuje, písali, budú speivať...),

 

Gramatické kategórie slovies:

OSOBA – 1. (ja, my), 2. (ty, vy), 3. (on, ona ono, oni, ony)

ČÍSLO – jednotné (singulár), množné (plurál)

ČAS – PRÍTOMNÝ (teraz)

MINULÝ (včera - bolo)

BUDÚCI (zajtra - bude)

 

Cvičenia pre deti

1. Urči, či je slovo osoba, zviera alebo vec.

  mama   zebra medveď kniha líška lepidlo husle maliar
                 


2. K všeobecnému podstatnému menu doplň vlastné podstatné meno.

rieka          _________________________

pohorie      _________________________

jaskyňa      _________________________           

mesto         _________________________

more          _________________________

 

3. Spočítaj prídavné mená vo vete.

V malej izbe mám štyri farebné autíčka anovú volejbalovú loptu. ___________

 

4. Podčiarkni zámená.

Ja a môj brat Juraj pôjdeme do kina. Otec nás odvezie. My si kúpime pukance. Otec nám objedná ovocný džús. On potom pôjde domov. Jaa bratsi pozrieme film. Po filme nás otec odvezie domov.

 

5. Napíšk prídavným menám prídavné mená opačného významu.

studený ___________   svetlý ____________   tupý ___________

dobrý    ___________  pekný ____________   malý ___________

 

6. Napíš číslice slovom. 

 2 _____________         7.  _____________        3. ________________

 8. _____________        7  _____________         20 ________________

 

7. Doplň do viet vhodné zámená podľa pomôcky v zátvorke.

To sú ________ knihy ( ja).  Je to ________bicykel(ty). Sú to _______ nohavice (mama).  To sú ______ perá (brat). Je to ______trieda (prváci).

 

8. Správnu odpoveď zakrúžkuj.

Podstatné mená označujú:       A. mená osôb, zvierat a vecí

                                                    B. vlastnosti osôb, zvierat a vecí

                                                    C. činnosti osôb a vecí

 

Prídavné mená označujú:        A. mená osôb, zvierat a vecí

                                                    B. vlastnosti osôb, zvierat a vecí

                                                    C.  činnosti osôb a vecí

 

Číslovkami vyjadrujeme:         A.počet osôb, zvierat a vecí

                                                    B. počet a stav osôb, zvierat a vecí

                                                    C. počet a poradie osôb, zvierat a vecí

 

9. Vo vetách podčiarkni slovné druhy: podstatné meno - zelenou, prídavné meno – modrou,  sloveso - červenou.

Kamarát býva v zelenom dome. Moja nová kamarátka je milá. My sme  dobrá trieda. Zajtra pôjdeme na nové kúpalisko. Uvaríme chutný obed.

 

10. Daj do krúžku ohybné slovné druhy.

podstatné mená,príslovky,predložky,  prídavné mená, spojky, častice, zámená, číslovky, slovesá , citoslovcia

 

11.Podstatné mená roztrieď podľa pádov: trieda, o knihe, od speváka, s učiteľom, sukňu, kuchárke

 

 

12. Ktorý ohybný slovný druh chýba v uvedenej vete?

V piatok večer dvaja veselí chlapci  hrali futbal.

A. prídavné meno

B.  číslovka

C.  zámeno

D. sloveso

 

13.Doplň do vety slovo podľa zadania slovného druhu.

 

Ktoré _______________ chceš navštíviť v lete ?  (podstatné meno)

 

Kúpila som si ___________________  šaty s bodkami. (prídavné meno)

 

Z dovolenky v Tatrách sme  sa vrátili pred  _____________ dňami.  (číslovka)

 

 

14. K podstatnému menu napíš aspoň  3 prídavné mená.

mačka___________________________________________________________

dievča___________________________________________________________

lopta____________________________________________________________

15. Doplň do viet slovesá.

Strom    _________________ .

Vietor    _________________ .

Ryby     _________________ .

Lietadlo _________________ .

Lekár     _________________ .

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku