Domáce úlohy, ktoré pomáhajú deťom nielen opakovať, ale ich motivujú aj k tvorivosti

Povinností v rámci online učenia je veľa. Myslím si však, že keď je to len trochu možné, občas je potrebné dať žiakom aj nejakú tvorivú alebo zábavnejšiu úlohu.
Povinností v rámci online učenia je veľa. Myslím si však, že keď je to len trochu možné, občas je potrebné dať žiakom aj nejakú tvorivú alebo zábavnejšiu úlohu. / Foto: Bigstock

V rámci online vzdelávania majú učitelia, rodičia aj žiaci veľké množstvo povinností. Všetci sa snažia vysvetliť či precvičiť veľké množstvo učiva. Myslím si však, že keď je to len trochu možné, občas je potrebné dať žiakom aj nejakú tvorivú alebo zábavnejšiu úlohu. Tieto typy úloh žiakov väčšinou veľmi bavia. Možno sa vám niekedy podarí  niektoré z nasledujúcich aktivít vyskúšať.

 

Vyber si citát (príslovie)

Učiteľ pošle žiakom niekoľko citátov alebo prísloví. Každý žiak si vyberie citát, respektíve príslovie, ktoré vyjadruje myšlienku, s ktorou žiak súhlasí alebo si vyberie citát, ktorý určitým spôsobom charakterizuje jeho osobu. Tento citát alebo príslovie vysvetlí, napíše, čo si o ňom myslí, prečo si ho vybral a podobne. Aktivitu môžete využiť pri opakovaní malých foriem ľudovej slovenosti.

 

Opis obľúbenej  filmovej postavy/ postavy z počítačovej hry/literárnej postavy

V tomto mimoriadnom období, keď sa deti učia doma, predpokladáme, že aj viac čítajú alebo pozerajú filmy. Túto skutočnosť môžu učitelia využiť aj na to, aby svojich žiakov motivovali k tomu, aby opísali obľúbenú postavu z knihy alebo postavu z filmu. Takýmto spôsobom si môžu zopakovať opisný slohový postup. Pre deti je takáto téma zaujímavejšia, ako keby mali len opísať napríklad nejaký predmet, ktorý majú niekde doma alebo v okolí. S tou postavou sú viac prepojené ich city, a preto je to pre nich príťažlivejšie.

 

Fotografie z detstva

Povedzte žiakom, aby si v albume našli svoju  fotografiu z detstva. Môžu urobiť opis dieťaťa (teda seba napríklad vo veku jeden rok), ktoré vidia na fotografii alebo môžu napísať príbeh, ktorý mohlo prežiť dieťa na fotografii. Takto si môžu žiaci precvičiť opisný alebo rozprávací slohový postup.

 

Obrázky,  fotografie, portréty

Na rozvíjanie tvorivosti v rámci domácej úlohy môžete využiť aj rôzne obrázky, fotografie a portréty, ktoré sa nachádzajú priamo v učebniciach. Aj tieto môžete využiť na rozvoj detskej predstavivosti a tvorivosti. Môžete to napríklad urobiť tak, že poviete žiakom, aby sa stali súčasťou nejaké obrázka alebo fotografie. Môžete im povedať, aby si predstavili, kde by sa na obraze nachádzali, čo by mali oblečené, obuté, čo by držali v rukách a podobne. Ďalšia možnosť je tá, že učíme žiakov podrobne premýšľať nad obrazmi a fotografiami. Môžete im dať nasledujúce otázky, na ktoré môžu písomne odpovedať: „Aké ročné obdobie je na obraze? Ako sa postava na obraze asi cíti? Na koho alebo na čo asi myslí? Cítite nejakú vôňu? Počujete nejaké zvuky? Počujete nejaké slová? Čo by ste povedali postave, keby ste sa ocitli na obraze pri nej? Ako by ste sa asi cítili? Čo myslíte, že sa stalo v priebehu dňa, keď autor maľoval obraz?“

Niekedy môžete žiakov motivovať aj tak, že im ukážete fotografiu pre nich doteraz neznámeho autora, dáte im určitý čas na rozmyslenie a oni majú premýšľať nad tým, o čom asi písal. Potom sa s nimi o ich názoroch porozprávajte, napríklad cez videočet. Žiaci sa dostanú do určitého napätia, lebo pri rozhovore nevedia, aká je skutočná pravda. Využijete ich zvedavosť a predstavivosť. Po takomto rozhovore s nimi môžete  prečítať úryvok z učebnice.

 

Päť slov

Učiteľ pošle žiakom  napríklad e-mailom  päť slov. Povie im, aby napísali krátke rozprávanie  tak, že v ňom použijú okrem iných slov aj tie slová, ktoré im poslal učiteľ.

 

Prejav

Povedzte žiakom, že na chvíľku budú niekým iným, ako v skutočnosti sú. Majú si predstaviť, že sú napríklad:

 • kráľovnou krásy,
 • vodcom nejakej skupiny,
 • najmúdrejším na svete,
 • superstar.

Úlohou žiakov je potom napísať prejav v role vybranej osoby. Túto aktivitu môžete využiť pri opakovaní slávnostného prejavu.

 

Zmeny  žánrov

Môžete dať žiakom pretransformovať novinový článok na rozprávku, povesť, báseň, krátky dramatický útvar. Alebo to môže byť transformácia populárno-náučného článku na ódu, lyrickú báseň, sonet a podobne. Ďalšie možnosti sú:

 • zmena balady na rozprávku,
 • zmena rozprávky na báseň,
 • dotvoriť záver príbehu,
 • smutný záver zmeniť na veselý a naopak ,
 • vymýšľanie vlastnej melódie na text básne.
   

Štvorlístok šťastia

Povedzte žiakom, aby si do zošita nakreslili veľký štvrlístok. Do jedného lístka si napíšu slovo RADOSŤ, do druhého VĎAČNOSŤ, do tretieho ODPUSTENIE a do štvrtého DOBRÉ SKUTKY. Počas jedného týždňa si do každého lístka priebežne zapisujú, kedy cítili radosť, komu poďakovali a za čo, komu dokázali odpustiť a aké dobré skutky urobili.
 

Kto som?

Navrhnite žiakom, aby každý nakreslil sám seba. Po dokončení kresieb ba sa mali pokúsiť napísať básničku o sebe pod názvom Kto som. Báseň sa nemusí rýmovať. Motivujte ich k tomu, aby písali o tom, čo radi robia, čo ich baví, čo sa im páči a nepáči, po čom túžia a podobne.  Pre žiakov nie je nič zaujímavejšie ako oni sami, a preto ich táto téma určite zaujme. Starším žiakom môžete navrhnúť, aby sa pokúsili napísať dve básničky. V prvej nech sa zamerajú na situáciu pred touto problematickou dobou a v druhej sa môžu zamerať na to, ako sa zmenili počas tejto neobvyklej doby.
 

Píšeme list sami sebe

Povedzte žiakom, aby napísali list sami sebe. Nech začnú oslovením „Drahé JA“. Nech napíšu, čo majú na sebe radi takým spôsobom, akoby to písali niekomu inému. Toto cvičenie je dôležitou technikou, ktorá pomáha dvíhať sebavedomie, pretože rozvíja pocit hrdosti na vlastné pozitívne vlastnosti a úspechy. Toto cvičenie je veľkým povzbudením pre tých žiakov, ktorí majú nedostatočnú sebadôveru.
 

Kreslíme svoje pocity

Povedzte žiakom, aby nakreslili, ako sa práve cítia. Môžu nakresliť rôzne tvary, čiary, vzory alebo súvislé obrazy. Keď kresbu dokončia, môžu napísať niekoľko viet o tom, čo je  v nej obsiahnuté. Pre deti je niekedy náročné vyjadriť, ako sa cítia. Dospelí to väčšinou zvládajú ľahko, ale deťom musíme v tomto pomôcť. Treba im tiež vysvetliť, že keď sa stretnú so zlými pocitmi, tak sú to vždy len pocity. Neznamená to, že sú zlí ľudia. To len pocity sú zlé. Pocity sa vďaka kresleniu, písaniu a rozprávaniu uvoľňujú, a tak majú deti menej dôvodov na to, aby sa správali agresívne.
 

Píšeme príbehy podľa obrázkov

Pošlite žiakom e-mailom napríklad pohľadnice alebo rôzne iné obrázky, ktoré nájdete napríklad na internete alebo si ich preskenujete. Na obrázkoch môžu byť zobrazené udalosti, osoby, ale tiež krajiny a predmety. Čím menej sú konkrétne, tým viac spravidla podnecujú predstavivosť. Každý žiak si potom vyberie jeden z obrázkov a buď ho opíše, alebo napíše príbeh, ktorý by sa mohol na obrázku stať. Vďaka tejto aktivite sa dá opkaovať rozprávací aj opisný slohový postup.
 

Reklama na seba

Každý žiak napíše inzerát o sebe. Mal by to byť inzerát, ktorým si robí tak trochu  reklamu, zdôrazňuje svoje zvláštne schopnosti, pozitívne vlastnosti a spôsoby správania. Aktivita je vhodná pri opakovaní reklamy.

Zdieľať na facebooku