Učenie spojené s tvorbou otázok

Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci.
Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci. / Foto: Bigstock

Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci. Spolupráca a pocit spolupatričnosti pri učení sú základom  silnej motivácie učiť sa.

 

Metóda čítania spojená s tvorbou otázok je postavená na princípe párového čítania. Jej cieľom je prostredníctvom spolupráce dvojíc prehĺbiť porozumenie textu. Študenti pracujú vo dvojiciach s rôznymi variantami otázok, ktoré smerujú k pochopeniu, interpretácii alebo zapamätaniu konkrétnej informácie alebo učiva. Táto technika sa používa hlavne na štúdium a pomáha pochopiť rôzne učebnicové texty.Túto metódu môžu študenti používať aj v rámci samoštúdia, ale môžu je používať aj učiteľ v triede. Učiteľ využíva hlavne náučné texty, ale občas môže použiť aj umelecké. Aktivity nasmeruje tak, aby dochádzalo k porozumeniu obsahu a upevneniu vedomostí.

 

POSTUP:

Študenti si vytvoria dvojice, aby mohli uplatňovať párový dialóg. V týchto dvojiciach si budú navzájom dávať otázky. Otázky kladené prostredníctvom tejto metódy môžu mať viac podôb. Môžu si dávať napríklad tieto typy otázok:

 

Analytické otázky zamerané na porozumenie textu

Sú to väčšinou otázky, ktoré sú zamerané na interpretáciu textu. Študenti si text rozdelia na odseky. Postupne si študujú učivo, ktoré je uvedené v jednotlivých odsekoch. Snažia sa ho pochopiť. Po preštudovaní si navzájom striedavo kladú otázky.

 

Napríklad:

„Čo si myslíš, že znamená...?“

„Prečo si myslíš, že sa stalo práve toto?“

„Ako daná vec prebiehala?“

„Súhlasíš s tým, že...?“

Počet otázok stanoví učiteľ alebo sa dohodnú študenti medzi sebou sami. Podstatné je aj to, aby sa žiaci v kladení otázok navzájom striedali. V prípade potreby študenti môžu pracovať aj v trojiciach alebo si vytvoria menšie skupiny.

 

Otázky zamerané na preskúšanie

Učivo v odseku si študenti prečítajú a snažia sa ho nielen pochopiť, ale už aj zapamätať. Potom sa snažia vžiť do pozície učiteľa a pripravia si pre spolužiaka vo dvojici otázky tak, ako si predstavujú, že by mohli zaznieť pri skúšaní učiteľom alebo v teste. Zameriavajú sa nielen na interpretáciu textu, ale aj na fakty, reálie, terminológiu alebo dátumy. Pri kontrole odpovedí sa môžu pozerať do textu, aby si boli istí, že spolužiak odpovedal správne.

 

Písomná tvorba otázok

Tento typ môžete použiť pri práci s napísaným rozhovorom, môže byť aj interview. Môžete to urobiť tak, že otázky z rozhovoru vymažete a študentom rozdáte len odpovede. Úlohou študentov je vymysieť otázku k uvedeným odpovediam. Keď doplnia otázky, učiteľ im premietne alebo prečíta pôvodné otázky, ktoré autor textu napísal.

 

Zmena oznamovacej vety na opytovaciu vetu

Táto aktivita je náročná na koncentráciu študentov. Učiteľ rozdá kratší text. Študenti pracujú s textom postupne. Všímajú si každú vetu samostatne. Každú vetu preformulujú na otázku tak, aby pôvodná veta bola jej presnou odpoveďou. Ak pracujú vo dvojiciach, tak si striedajú rolu pýtajúceho a odpovedajúceho.

 

Spoločné učenie v trojici

Učenie pomocou tvorby otázok môžu študenti so sebadisciplínou uplatňovať aj pri domácej príprave. Môžu využiť aj nasledujúce učenie v trojici. Jeho podstatou sú tieto pravidlá:

 • Vzájomne sa pri učení dopĺňajte. Každý študent chápe niečo lepšie, niečo horšie. Každý sa môže stať odborníkom na inú látku, a tak sa vymieňajte pozíciu experta podľa toho, čomu kto najlepšie rozumie.
 • Ak nikto v skupine nejakú tému nepochopí, choďte za vyučujúcim. Ten, keď bude vidieť, že nerozumiete niečomu traja, má väčšiu motiváciu vysvetliť učivo ešte raz.
 • Jeden študent môže o téme referovať, ďalší môžu dávať otázky. Dobré je tiež, keď na spoločné stretnutie prídete aspoň trochu pripravení, to znamená, že si tému aspoň prečítate, aby ste mali predstavu o tom, čo sa vlastne idete učiť.
 • V rámci spoločného učenia si môžete občas urobiť 10-15 minútovú pauzu, počas ktorej pracuje každý sám a napíše otázky, problémy, nápady, ktoré s témou súvisia. Potom si prečítajte, čo ste v priebehu samostatnej práce zaznamenali do zošita.
   

Metóda PQRST využívaná vo dvojici

Názov tejto metódy je odvodený od jednotlivých krokov, z ktorých sa skladá.

 • Preview (prehľad),
 • Question ( otázka),
 • Read (čítanie),
 • Self-recitation (opakovanie),
 • Test ( skúška).

 

Najprv je dôležité získať prehľad. Sledujte nadpisy kapitol, stručné súhrny, obrázky, tabuľky a podobne. Potom si napíšte otázky k textu a položte ich spolužiakovi, s ktorým ste vo dvojici. Ten sa pokúsi na ne odpovedať. Potom nasleduje ešte opakovanie. Pri opakovaní si spomeňte na to najdôležitejšie z celého textu a následne vymyslite otázky pre spolužiaka, s ktorým ste vo dvojici.Vytvorte krátky test. Potom sa otestujte. Vytvorením  si vlastného testu  sa môžete pripravovať na test, ktorý budete neskôr písať v škole.

Prostredníctvom spoločných zážitkov pri učení a komunikácie študenti prežívajú aj množstvo radosti a zábavy a aj vďaka tomu si viac pri učení zapamätajú. Pomocou týchto aktivít môžu hlbšie preniknúť do učiva.

 


Zdroje:
Martin Krengel: Tajemství efektívního učení
Gerhard Schmidt: Efektivní myšlení
Christiane Stenger: Nenechajte svůj mozek zahálet
Robert Čapek: Moderní didaktika
Čítajte viac o téme: Kreativita, Lepšie školstvo, Komunikácia
Zdieľať na facebooku