Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s vysokým EQ?

Existujú dva odlišné druhy inteligencie: emocionálna a racionálna (IQ). Úspech v živote človeka závisí na obidvoch druhoch.
Existujú dva odlišné druhy inteligencie: emocionálna a racionálna (IQ). Úspech v živote človeka závisí na obidvoch druhoch. / Foto: Bigstock

Emocionálna inteligencia (EQ) je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny.

 

Existujú dva odlišné druhy inteligencie: emocionálna (EQ) a racionálna (IQ). Úspech v živote človeka závisí na obidvoch druhoch. Bez emocionálnej inteligencie nie je intelekt schopný využívať celý svoj potenciál. Rozoznávanie vlastných emócií a vedomé rozpoznávanie citu v okamihu jeho vzniku, je jedným zo základných znakov emocionálnej inteligencie. EQ súvisí aj so zvládaním emócií a tiež s vnímavosťou k emóciám iných ľudí, teda s empatiou. Táto schopnosť sa s rastúcim emocionálnym sebauvedomením prehlbuje. Či má človek uspokojivé medziľudské vzťahy, tiež závisí do značnej miery na tom, či je schopný vcítiť sa do emócií ostatných a prispôsobiť tomu svoje konanie.

 

Emocionálna inteligencia je dôležitá aj na pracovisku

Na prvý pohľad sa nám spojenie pracovisko a emocionálna inteligencia môže javiť ako niečo nezlučiteľné, ale opak je pravdou. Pracovisko už davno nie je len miestom, kde sa človek snaží presadiť za akýchkoľvek podmienok, ale je to aj miesto, kde sa potrebuje cítiť príjemne. A aj v tomto mu práve EQ pomáha. Ale aj samotný úspech je v podstatnej miere ovplyvnený takými charakterovými vlastnosťami, ako sú vytrvalosť, sebakontrola a schopnosť dobre vychádzať s kolegami. Pracovníci s vysokým EQ sú schopní lepšie pracovať v tímoch, prispôsobovať sa zmene a byť flexibilní. Nezáleží na tom, aký druh postgraduálneho štúdia alebo inej kvalifikácie človek má, ak nemá emočné schopnosti, je nepravdepodobné, že bude úspešný. Keďže sa pracovisko naďalej vyvíja a vytvára tak priestor pre nové technológie a inovácie, tieto vlastnosti sa stávajú čoraz dôležitejšími. Vo svojich knihách, Emočná inteligencia: Prečo je dôležitejšia než IQ a Práca s emočnou inteligenciou, Daniel Goleman uvádza päť druhov emočnej inteligencie. Je dobré, keď nimi ľudia disponujú a vedia ich využívať nielen v osobnom živote, ale aj na pracovisku. Sú to tieto vlastnosti:

 

1. Sebapoznanie: Ak má človek zdravé sebavedomie a zmysel pre sebapoznanie, rozumie svojim silným a slabým stránkam, ako aj tomu, ako jeho činy ovplyvňujú iných ľudí. Človek, ktorý pozná sám seba je zvyčajne schopnejší zvládnuť konštruktívnu kritiku a poučiť sa z nej, než ten, ktorý sám seba dobre nepozná.

 

2. Sebaregulačné vlastnosti: Človek s vysokým EQ dokáže dospelo rozpoznať svoje emócie a v prípade potreby ich udržať na uzde. Namiesto toho, aby podľahol výbuchu svojich emócií, je príkladom zdržanlivosti a kontroly.

 

3. Motivácia: Emočne inteligentní ľudia dokážu sami seba ľahko motivovať. Nie sú motivovaní len peniazmi alebo titulom. Keď zlyhajú, sú odolní a optimistickí, zvyčajne poháňaní vnútornou túžbou a ctižiadosťou.

 

4. Empatia: Človek, ktorý má empatiu, má zároveň súcit a pochopenie k ľudskej prirodzenosti a tie mu umožňujú komunikovať s ostatnými ľuďmi na emocionálnej úrovni. Schopnosť empatie umožňuje človeku vynikajúco reagovať na obavy ostatných ľudí a pomôcť im.

 

5. Schopnosť komunikovať s ľuďmi: Ľudia, ktorí sú emočne inteligentní, si dokážu rýchlo vybudovať vzťah a získať dôveru ostatných členov vo svojom tíme. Boju o moc a podrazom sa vyhýbajú. Zvyčajne si prítomnosť iných ľudí užívajú a rešpektujú všetkých ľudí okolo seba.

 

Ako sa prejavujú na pracovisku ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou?

Emocionálne inteligentní ľudia dokážu svoje emócie ovládať a aplikovať ich pri riešení problémov i v komunikácii s inými ľuďmi a sú schopní veľmi efektívne riešiť aj konfliktné situácie. Vedia protistranu upokojiť a stabilizovať. Alebo dokážu pri priateľskom rozhovore pozdvihnúť náladu a vytiahnuť z ľudí pozitívne emócie. Existuje však aj množstvo ďalších stratégií, ktoré si môžete všimnúť u tých kolegov, ktorí majú vysokú emocionálnu inteligenciu.

 

1. Nepripisujú všetkému zámer

Ľudia majú tendenciu brať veci v práci príliš osobne. Predpokladajú, že každá poznámka proti nim je znakom ich nekompetentnosti alebo ešte horšie, znakom toho, že sú zbytoční. Ak niečomu pripisujete zámer, tak predpokladáte, že vždy ide o vás ako o osobu. V skutočnosti to tak ale nie je. Pokiaľ sa obávate, že ste nekompetentní, nevedomky hľadáte dôkazy, ktoré by vám to potvrdili. Emocionálne inteligentní ľudia však dokážu rozlíšiť predsudky od reality.

 

2. Nesnažia sa neustále dokazovať svoju dôležitosť

Ľudia, ktorí sa neustále snažia poukázať na to, akí sú zaneprázdnení a vystresovaní, nenarážajú  vždy len na to, že majú obrovské množstvo práce. Väčšinou  sa snažia zdôrazniť, akí dôležití a potrební sú. To sa môže prejaviť i formou prehnanej kritiky. Ľudia, ktorí vždy poukazujú na to, čo robíte zle, sa chcú dostať do pozície autority a to aj v prípade, že ju nemajú. Emocionálne inteligentní ľudia svoju dôležitosť nemusia dokazovať, pretože o nej jednoducho vedia. Veľmi dobre si uvedomujú, že nemusia hovoriť o tom, aká náročná je ich práca, no radšej ukážu jej konečný výsledok. Tiež vedia, že ako neoddeliteľná súčasť tímu by mali byť pozitívni, nápomocní a dokázať zvládať stres. Podľa nich môže mať preukazovanie vlastnej dôležitosti v skutočnosti opačný účinok.

 

3. Nespájajú celú svoju identitu s prácou

Čo by sa teda stalo, ak by ste prišli o svoje zamestnanie? Ako by ste sa cítili? Zrútil by sa vám celý svet? Pokiaľ je vaša identita úzko prepojená len s prácou, tak by ste si v takýchto situáciách mysleli, že strácate časť seba. Je to práve strach, ktorý bráni vidieť podobné straty ako príležitosti nájsť si novú alebo lepšiu prácu. Strach paralyzuje a je to tak najmä vtedy, keď si myslíte, že pri strate zamestnania strácate seba. To, čo robíte, je len časťou toho, kým vlastne ste. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou si toto uvedomujú.

 

4. Rešpektujú ľudí

Každý človek chce byť v práci rešpektovaný. Dôležité však je rešpekt tiež preukazovať iným ľuďom. Ak máte napríklad kolegov, ktorí vo svojom odbore pracuje už viac ako 30 rokov, a považujete ich  názory za irelevantné, pretože tie vaše sú sviežejšie, tak to nedávajte najavo. Pokiaľ chcete, aby ľudia vaše nápady rešpektovali, tak musíte sami rešpektovať myšlienky ostatných. A to i v prípade, že s nimi vôbec nesúhlasíte.

 

5. Chápu, odkiaľ pochádzajú ich peniaze

Emocionálna inteligencia často súvisí so základnými vedomosťami o tom, ako veci fungujú. Emocionálne inteligentní ľudia často lepšie chápu, ako funguje odmeňovanie. Výplatu teda neberú ako samozrejmosť. Pre nich je to niečo, pre čo musia neustále pracovať, aby to dostali. Snažia sa porozumieť firemnej finančnej štruktúre a uvedomujú si, že nedostanú to, čo sami nedajú.

 

6. Prehry a straty považujú za príležitosti

Väčšina ľudí sa obáva prehier alebo strát, pretože ich vnímajú ako čosi konečné. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou to vnímajú úplne inak. Ak nezískajú povýšenie, tak si uvedomujú, že na na konkrétnu pozíciu neboli tým najvhodnejším kandidátom. Pokiaľ prídu o zamestnanie, tak si uvedomujú, že je pred nimi možno príležitosť začať podnikať alebo si hľadať zamestnanie niekde, kde sa budú cítiť oveľa lepšie. Je to  pre nich príležitosť skúsiť niečo nové.

 

7. Emocionálne inteligentní ľudia zostávajú pokorní

Tou najvýraznejšou a najsilnejšou črtou, ktorú si môžete vo svojej práci zachovať, je pokora. Bez ohľadu na to, akú pozíciu zastávate a koľko peňazí zarábate. Človek, ktorí nie je pokorní, tak sa stáva imúnny voči kritike a myšlienkam ostatných. A to vlastne znamená, že prestáva osobnostne i profesionálne  rásť.

Čítajte viac o téme: Kariéra, Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku