3 kroky, pomocou ktorých môžete pomôcť introvertom pracovať v skupine

Pre introvertov je dôležité byť v prostredí, ktoré ich dokáže správne stimulovať.
Pre introvertov je dôležité byť v prostredí, ktoré ich dokáže správne stimulovať. / Foto: Bigstock

Kým v klasickom vyučovaní každý žiak pracuje samostatne, pod vedením učiteľa, v skupinovom vyučovaní nepracuje individuálne, ale v skupine žiakov. Takýto spôsob práce je pre žiaka prirodzenejší, zodpovedá základným psychologickým požiadavkám a podporuje prirodzenú aktivitu. Ako však motivovať žiakov introvertov, ktorí po práci v skupine veľmi netúžia?

 

V prostredí, ktoré nahráva extrovertom, to introverti nemajú jednoduché. Keď prídete do školskej triedy základnej školy, lavice sú často rozmiestnené tak, aby boli pripravené na skupinovú prácu. Aj v osnovách škôl sa dôraz kladie na skupinové projekty a v moderných príručkách sa to pojmami ako tímová spolupráca len tak hemží. Pozitívne aspekty skupinovej spolupráce boli vedecky podložené mnohokrát. Zaoberali sa nimi  napríklad takí známi psychológovia, ako sú Jean Piaget alebo Lev Vygotsky. Ako však do skupinovej práce začleniť introvertov, ktorých je tretina až polovica celkovej populácie?

 

Charakteristika skupinového vyučovania

Skupinovým vyučovaním sa okrem iných odborníkov zaoberal aj  C. Kupisiwicz, ktorý ho definuje takto:

1. Žiaci v triede sa delia do niekoľkých skupín po troch až šiestich členoch. Skupiny spoločne pracujú na riešení teoretických alebo praktických úloh na hodine a v niektorých prípadoch i v mimovyučovacej práci.

 

2. Skladba skupín je stála. Žiaci ju tvoria sami, skupiny sú utvorené podľa záujmu, zvláštností učenia. Učiteľ dbá na to, aby každá skupina mala svojho vedúceho, aby v skupine boli žiaci dobrí i slabší.

 

3. Prácu skupiny riadi predseda. Jeho funkcia spravidla nie je stála.

 

4. Všetky skupiny pracujú na hodine pod vedením učiteľa, buď riešia rovnaké problémy, alebo každá skupina rieši iný problém. Výber možnosti, voľba iných možností, závisí od učiteľa, cieľa, témy hodiny a pod.

 

5.Forma skupinovej práce môže byť uskutočňovaná po celý rok alebo podľa potreby na jednotlivých hodinách. Skutočnosťou je, že pri niektorých problémoch je vhodnejšie pracovať s celou triedou ako so skupinami. V iných prípadoch môže byť vhodnejšia skupinová práca.

 

6. Žiaci si navzájom pomáhajú, a to podľa individuálnych zvláštností.

 

7. Výsledky získané skupinou referuje na pokyn učiteľa jeden zo žiakov, spravidla najslabší, hoci to nemusí byť pravidlom. V prípade potreby ostatní opravia jeho odpoveď.

 

8. Základnou metódou skupinovej práce je diskusia pri riešení problémov.V priebehu diskusie lepší alebo rýchlejšie postupujúci v učení pomáhajú v práci slabším spolužiakom.

 

9. Skupinovej práci na riešení problémov predchádza diskusia alebo beseda s celou triedou. V tejto časti hodiny sa obyčajne špecifikuje téma, delí sa na podtémy, na ktorých žiaci pracujú v skupinách atď. Po skončení skupinovej práce sa začína hromadné vyučovanie. Jeho úlohou, realizovanou hlavne besedou, je utriedenie a zosumarizovanie výsledkov práce všetkých skupín a utvrdenie prebraného materiálu.

 

Introverti väčšinou neradi pracujú v skupinách

Lenže nemali by sme zabúdať, že v našej spoločnosti nie sú zastúpení len extroverti, ale aj introverti a že tým môže veľké množstvo skupinových aktivít život sťažovať. Často sa stáva, že ich názory a komentáre nie sú dostatočne vypočuté a učitelia sa tak o ich schopnostiach a znalostiach nemajú šancu dozvedieť a správne ich ohodnotiť. Príliš častá skupinová práca komplikuje ich učenie. Susan Cain vo svojej prednáške na konferencii TED v roku 2012 spomenula niekoľko dôvodov, ktoré introvertom pri častej spolupráci s inými môžu prekážať.

 

1. Extroverti túžia po veľkej stimulácii, zatiaľ čo introverti sa cítia najlepšie, keď sú v tichom, stlmenom prostredí.

 

2. V procese tvorivosti túžia byť sami. Nevedia si predstaviť, že svoje hlboké myšlienky by mali zdieľať spolu so skupinou.

 

3. Introverti neradi napodobňujú iných, chcú hľadať vlastné riešenia problémov.

 

4. Pre introvertov je dôležité byť v prostredí, ktoré ich dokáže správne stimulovať.

 

Ako uľahčiť začlenenie introvertov do skupiny?

V súčasnosti je naozaj veľmi silný tlak na to, aby žiaci pracovali v skupinách. Ak máte v triede introvertov, tak im prácu v skupine môžete uľahčiť nasledujúcim spôsobom:

 

1. Dovoľte im vybrať spolužiakov  v skupine

Dovoľte žiakom vybrať si, s kým chcú spolupracovať. Aj tí najtichší introverti sa cítia pohodlnejšie, keď môžu na úlohe pracovať s niekým, s kým si viac rozumejú a komu môžu lepšie veriť.

 

2. Individuálna a skupinová zodpovednosť

Ak každému z členov skupiny pridelíte konkrétnu úlohu, nestane sa, že tí priebojnejšie prevezmú všetky iniciatívy a zodpovednosť do svojich rúk. Výsledky vzdelávania by sa nemali týkať len skupiny ako celku, ale aj jednotlivcov. Každé z detí môže zastávať inú úlohu, tým sa podporí ich rovnomerné zapojenie do plnenia úlohy.

 

3. Povzbudzujte hlavne introvertov

V prostredí, v ktorom sarkastické alebo urážlivé poznámky nie sú vítané, je ďaleko jednoduchšie vyjadriť svoj názor a svoje nápady. Ak sa vám také prostredie spolu so žiakmi podarí v triede vytvoriť, pomôže to aj introvertom, ktorí tak pred sebou budú mať o jednu prekážku menej. Dôležité je tiež oceniť ich výkony a povzbudiť ich, ak uvidíte, že sa do výučby aktívne zapájajú.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku