Chcete podporiť žiakov v kritickom myslení? Vyskúšajte metódu tichá pošta

Ak chceme žiakov v škole neustále motivovať, musíme mať k dispozícii množstvo aktivizujúcich metód
Ak chceme žiakov v škole neustále motivovať, musíme mať k dispozícii množstvo aktivizujúcich metód / Foto: Bigstock

Ak chceme žiakov v škole neustále motivovať, musíme mať k dispozícii množstvo aktivizujúcich metód. Jednou z nich aj metóda tichá pošta.

 

Metóda tichá pošta je zameraná na rozvoj schopnosti pochopiť a zrozumiteľne reprodukovať obsah textu druhým. Jej cieľom je na princípe reťazového rozprávania informácií formovať u žiakov  zmysel pre detail a presnosť odovzdávania informácií. Považuje sa aj za jednu z metód kritického myslenia. Podstata spočíva v tom, že žiaci najprv prečítajú text samostatne potichu  a potom obsah rozprávajú spolužiakom  tak, aby aj oni ho neskôr mohli presne odovzdávať iným. Tichá pošta je zároveň aj metódou, ktorá podnecuje  k práci vo dvojici a k skupinovým diskusiám. Je to hravá forma kooperatívneho učenia.

 

Ako môžete na vyučovaní využiť metódu tichá pošta?

Učiteľ si pripraví dva podobné texty, napríklad životopisy Martina Kukučína a Jozefa Gregora Tajovského. Obaja autori sú predstaviteľmi literárneho realizmu a obidvaja písali poviedky z dedinského prostredia. Obidvaja začínali ako učitelia a potom robili niečo iné. Kukučín sa však narodil na Orave a potom žil v zahraničí, Tajovský žil väčšinou na Slovensku. Samozrejme, podobnosti a odlišnosti žiaci nehľadajú len v živote autorov, ale aj v ich tvorbe. Dôležité je, aby hľadali  podobné a odlišné prvky v ich živote a diele.

 

Postup:

1.Rozdeľte žiakov do dvojíc a každý z dvojice dostane jeden z textov. Teda jeden žiak dostane text o Kukučínovi a druhý o Tajovskom. Najprv si texty samostatne preštudujú. Starší žiaci môžu pracovať aj s viacerými zdrojmi.

 

2.Po prečítaní si každý z dvojice pripraví zhrnutie pre partnera vo dvojici. Povie mu to vlastnými slovami. Sústredí sa na podstatné veci. Jeden žiak teda rozpráva a ten druhý si robí poznámky z toho, čo mu ten prvý hovorí.

 

3.Nakoniec si každý z dvojice pripraví na základe poznámok prezentáciu o danom autorovi.

 

Metódu môžete využiť aj v rámci skupinového vyučovania

V rámci skupín si môžu žiaci viac rozvíjať svoju spoluprácu. Kratšie texty môžete využiť napríklad v diskusnom kruhu. Žiaci si sadnú do kruhu a  učiteľ môže robiť moderátora diskusie. Najprv zoznámi žiakov s témou a povie im, že k téme sa môžu vyjadrovať napríklad jednu minútu.Zároveň by mal povedať žiakom, že platí pravidlo originality. To znamená, že k tomu, čo už bolo raz povedané, sa nebudú vracať.Žiaci môžu na zdôraznenie svojich tvrdení používať aj pomôcky, a to odborné knihy, encyklopédie, internetové zdroje, slovníky, noviny a časopisy.Diskusia by mala trvať dovtedy, kým svoj názor nepovedia všetci žiaci.

 

Výhodou tichej pošty je i to, že učí žiakov počúvať. Motivuje ich k tomu, aby sa zamerali aj na detaily.Učí ich tiež pracovať s viacerými zdrojmi, ktoré žiaci porovnávajú a overujú ich pravdivosť. Metóda ich tiež nabáda  k tomu, aby sa vhodne pýtali a formulovali správne otázky v prípade nejasností.Precvičujú si tak aj dialógy. V konečnom dôsledku sa tak prirodzeným spôsobom formuje u žiakov sebadôvera, kritické myslenie, schopnosť logicky uvažovať a zdravo pochybovať.

 


Zdroje:
P. Hladík: 111 her pro atraktivní výuku angličtiny
D. Sieglová: Konec školní nudy
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku