Čo je Integrované tematické vyučovanie?

Integrované tematické vyučovanie je orientované na žiaka a podnecuje v ňom radosť z učenia.
Integrované tematické vyučovanie je orientované na žiaka a podnecuje v ňom radosť z učenia. / Foto: Bigstock

Zaujala vás škola, v ktorej sa uplatňuje model Integrovaného tematického vyučovania a uvažujete, že do nej prihlásite vaše dieťa? Prečítajte si podrobne, ako takéto vyučovanie vyzerá.

 

Integrované tematické vyučovanie (ITV) je teoretikmi označované ako na žiaka orientované, humanistické a skúsenostné vzdelávanie. Tento vzdelávací model vznikol v USA a vytvorila ho Susan Kovalik v spolupráci s Karen Olsen. Autorka ho nazvala vzdelávaním pre 21. storočie.

Na Slovensku tento spôsob učenia zastrešuje Asociácia Susan Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku /ASK/. Je to mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 vzdeláva pedagógov, študentov vysokých škôl, pracovníkov s deťmi a mládežou v inovačných edukačných programoch. Odborne garantuje zavádzanie inovačného edukačného programu Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie (VEU/ITV). Program je  overený  Štátnym pedagogickým ústavom a je akreditovaný MŠ SR. ASK spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti inovácií vzdelávania. Ucelený vzdelávací program Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie bol na Slovensku overovaný deväť rokov, a to  od roku 1992 do roku 2001.

 

Základné princípy ITV

ITV je model, ktorý sa vo svojich východiskách opiera o tri oblasti. Sú nimi poznatky z výskumov mozgu (z neuro-psychologického aspektu), príprava kurikula a vyučovacie postupy ako základ vzdelávania.

 

Prvý princíp – výskum ľudského mozgu

Jedným z najdôležitejších poznatkov z výskumov mozgu predstavuje členenie jeho funkcií do troch úrovní: mozgový kmeň, limbický systém a mozgová kôra. Z výskumov amerických vedcov McLeana, Harta a iných vyplýva, že mozog pri svojej činnosti „prepína" medzi spomínanými úrovňami. Mozgový kmeň je charakterizovaný ako vývojovo najstaršia štruktúra, ktorá pracuje rovnako aj u živočíchov. V zjednodušenej podobe sa dá povedať, že zodpovedá za reakcie typu „útok - útek". Zvyčajne, ak sa cítime byť niečím ohrození, naše reakcie sú veľmi rýchle, nepremyslené a z pohľadu sociálneho správania sa často aj nevhodné. Táto úroveň spracovania informácií má však nesmierny význam vtedy, ak je potrebné rýchlo reagovať, napríklad v situáciách ohrozenia života. Na tejto úrovni teda mozog pracuje veľmi rýchlo, preto nezostáva čas na ukladanie informácií a jedinec si často po uplynutí situácie nepamätá, čo sa vlastne stalo.

V bežnom živote sa človek dostáva aj do situácií, kedy sa necíti dobre alebo naopak je taký nadšený, že sa na nič iné nevie sústrediť. Je potrebné, aby tieto pocity v človeku pominuli, až potom je schopný rozmýšľať reálne, teda tak, že dokonale zvažuje svoju následnú reakciu. Spomínaní autori hovoria, že mozog pracuje v úrovni limbického systému. Táto úroveň myslenia je sprevádzaná pocitmi alebo emóciami. Nepopierateľným prínosom pre jedinca je to, že dokáže cítiť. Pocity a city sú dôležité na jeho existenciu v sociálnom rozmere. Avšak emocionálna nestabilita či pocity nie sú pre učenie sa tým najlepším východiskovým bodom. V citovom rozpoložení alebo v prípade, že nie sú uspokojené ani základné potreby, nie je jedinec schopný učiť sa efektívne. Americkí vedci túto úroveň nazývajú aj prestupnou stanicou,  teda miestom, kedy by mal z pohľadu učenia učiteľ dosiahnuť „prepnutie" do vyššej úrovne, ktorou je mozgová kôra. Až vtedy, ak sú vytvorené všetky podmienky pre učenie sa, môžeme hovoriť o tom, že žiak sa nachádza v stave, kedy sa môže učiť. Mozgová kôra stojí na najvyššej úrovni vývinu mozgu a z tohto pohľadu je to najmladšia časť mozgu. Je najpomalšia, ale dochádza v nej k dlhodobému ukladaniu informácií. Treba dodať, že efektívne učenie prebieha výhradne v bezpečnom prostredí, nielen z aspektu fyzického a fyziologického, ale aj sociálneho. Dosahovanie takéhoto neohrozujúceho prostredia je v modeli ITV označované ako vytváranie mozgovo-kompatibilného (mozgovo-súhlasného) prostredia.

 

Druhý princíp – postupy učiteľa

Ideálne je, keď učiteľ vie pracovať so žiakmi rozličnými spôsobmi a súčasne dokáže v triede vytvoriť príjemnú atmosféru a dobré vzťahy. V rámci ITV učiteľ dáva dôraz aj na tieto veci.

 

Tretí princíp – kurikulum

Významnou zmenou oproti tradičnému vyučovaniu v triede s ITV je kurikulum, ktorého príprava je ponechaná úplne na učiteľovi. Učiteľ nepracuje len s učebnicou. Materiály pripravuje v súlade  so záujmami a charakterom žiakov.

 

Charakteristika mozgovo-súhlasného prostredia

Kľúčom k účinnosti modelu ITV je osem zložiek mozgovo súhlasného prostredia, ktoré sú navzájom úzko prepojené. Mozgovo súhlasné prostredie v triede je také prostredie, ktoré človeku umožňuje primerane sa učiť.

Potrebné sú tieto podmienky:


Neprítomnosť ohrozenia

Charakterizuje ho vytvorenie pozitívnej sociálnej klímy ako nevyhnutnej podmienky pre efektívne učenie.

 

Významnosť obsahu

Dáva si za cieľ ponúknuť učebné osnovy spracované učiteľom tak, aby ich obsah mal pre žiaka význam v jeho osobnom živote.

 

♦ Primeraný čas

V ITV sa vyčleňujú dlhšie časové úseky (vyučovacie bloky), v ktorých sa striedajú činnosti a kombinujú sa s telesným pohybom, aby sa dosiahol žiadaný účinok a aby sa dodržala psychohygiena. Osvojenie učiva je vtedy primerané, ak si žiak osvojí danú vlastnosť či zručnosť tak, že je schopný ju samostatne použiť.

 

♦ Možnosť výberu

Model ITV ponúka metódy a postupy, pomocou ktorých sa učivo predkladá spracované do rôznorodých aktivít alebo úloh, z ktorých si žiaci podľa svojej preferencie môžu vybrať.

 

♦ Obohatené prostredie

Predpokladá vytvorenie optimálneho vonkajšieho prostredia školskej triedy tak, aby trieda charakterizovala to, o čom sa žiaci učia. Je plná podnetov, ktoré odrážajú skutočný život.

 

♦ Spolupráca

ITV ponúka a využíva metódy a postupy nácviku sociálnych zručností a práce v skupine, ktoré sú dobrou prípravou na tímovú spoluprácu a uplatnenie detí v budúcom pracovnom živote.

 

♦ Okamžitá spätná väzba

Poskytuje vecnú informáciu o momentálnom zvládnutí učiva.

 

♦ Dokonalé zvládnutie

Je v podstate kombináciou všetkých predchádzajúcich zložiek. Ide v nej o stratégie, pomocou ktorých žiak preukáže v situáciách skutočného sveta svoju schopnosť použiť naučené poznatky.

 

Každý učiteľ je jedinečný a každý vkladá do spôsobu učenia svoje vlastné predstavy a je samozrejmé, že vyučovanie vo všetkých triedach neprebieha úplne rovnako. Vaše dieťa sa však pravdepodobne stretne napríklad s nasledujúcimi skutočnosťami.

 

Absoluvuje:

Vyučovanie v blokoch

Klasické 45-minútové hodiny sú v ITV nahradené dlhšími časovými úsekmi, približne  90-minútovými blokmi. Spájajú sa  2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na stanovenú tému.

 

Vyučovanie podľa tém

Predmety sa obsahovo prepájajú podľa danej témy. O väčšine javov a vecí sa deti učia prakticky, priamo, prostredníctvom exkurzií, nielen abstraktne – z kníh, čo zároveň podporuje záujem i lepšie zapamätanie si učiva.

 

Bude pracovať v priateľskej atmosfére

Pri tomto spôsobe vzdelávania býva  menej detí v triede. Prevládajú  užšie vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi i medzi učiteľmi a rodičmi.

 

Zažije viac voľnosti

ITV umožňuje  slobodnejší pohyb detí po triede, možnosť krátkeho relaxu aj počas vyučovania.

 

Menej domácich úloh

ITV charakterizuje aj menej domácich úloh a viac tvorivosti. Deti vypracúvajú samostatné alebo tímové projekty, doma precvičujú len to, čo je nevyhnutné.

 

Permanentná etická výchova

Každá trieda má dohodnuté pravidlá spolunažívania, každé ráno sa deti s učiteľom pred vyučovaním stretnú v kruhu, aby sa porozprávali o zážitkoch alebo o problémoch. Pozitívnym nástrojom je aj využívanie postupov alebo akýchsi receptov na pozitívne zvládnutie bežných a opakujúcich sa situácií v triede. Deti vedia, ako sa v tej-ktorej situácii zachovať, čo bude nasledovať a prečo mohlo prísť ku konfliktu. Veľmi často deti ovládajú tento postup na diskusiu:

  • Používaj životné zručnosti a pravidlá.
  • Mimoriadnu pozornosť venuj aktívnemu počúvaniu a nezhadzovaniu.
  • Zdvihni svoju ruku, keď chceš vysloviť svoj názor.
  • Hovor hlasno a jasne.
  • Hovorí len jeden.

 

Pozitívna motivácia detí k práci a spolupráci

ITV je charakterizované aj častejším  slovným hodnotením, ktoré zdôrazňuje úspechy či snahu a poukazuje alebo radí, čo je potrebné precvičovať.

 


Zdroje:
Babiaková - Ďurošová: Inovatívna pedagogická koncepcia - Integrované tematické vyučovanie
Miron Zelina: Alternatívne školstvo
Čítajte viac o téme: Alternatívne školy
Zdieľať na facebooku