Opakujeme s tretiakmi na polroku - slovenský jazyk

Testy zo slovenského jazyka pre tretiakov, ktoré môžete využiť na opakovanie aj doma.
Testy zo slovenského jazyka pre tretiakov, ktoré môžete využiť na opakovanie aj doma. / Foto: Shutterstock

Keď sa blíži čas písomiek, mnohí rodičia opakujú prebraté učivo so svojimi deťmi aj doma. Ak aj vy patríte medzi nich, možno vám pri opakovaní pomôže aj niekoľko nasledujúcich cvičení so slovenského jazyka.

 

1. Do slov doplň i, í, y, ý.

hod__n__  b__jú, m__  sa šm__kame, vid__m m__dlo, ab__, b__vajú

v B__tč__, nechcem sa pom__liť, kob__lka, ob__lie, m__šlienka,

b__l__nk__, násob__lka, m__š__čka, ob__čaj je zvyk, b__č, b__k,

hm__z sa hm__ri, náb__tok, dob__jem  mob__l, um__váreň, b__tkár z

B__strice, studňa  v__s__chá, nev__dí kr_ky a ob_lie, s__nček.

 

2. Z dvojice slov označ správne napísané slovo, nesprávne prečiarkni.

V bite/byte bol nový nábitok/nábytok.

Vymíšľame/vymýšľame si pekné rozprávky.

Pri vode sa hmíri/hmýri veľa hmizu/hmyzu.

Po lúke behá bistrá/bystrá kobilka/kobylka a m_š.

Podaj mi/my rozprávkovú knihu!

 

3. Zoraď názvy miest podľa abecedy.

Košice, Prešov, Galanta, Poprad, Žilina, Bratislava, Trenčín, Brezno,

Fiľakovo, Humenné, Michalovce, Senica

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Rozdeľ slová na slabiky.

o v o c i e,   r y b k a,   s v i e t n i k,   p r i a t e ľ,   b r a t,   s l n k o,  š k o l a,

k a m i e n o k,   p o t ô č i k,   v ŕ z g a n i e,   p s í k,   s t r o m č e k,   k l b k o,

j a b ĺ č k o, d a r č e k y,   s l a d k o s t i,  l a v i c a,  m a č i č k a, v i e t o r

 

5. Dopíš  ia, ie, iu / ja, je, ju

s v __ a t o k,   __ a n u á r,     v __ e t o r,    m o __ u,   __ a v o r,   p __ e s e ň,   k r a j š __ u,    z __ e m e,   v o __ a c i,    p __ a t o k,    z v __ e r a,   __ a h o d a,     z á __ a z d,    h r e __ e,   k r á __ a m e,   __ u r k o,   c __ e ľ,  s p __e v a, __a n k a, V__e r k a, z b __e r k a, __e s e ň

 

6. Jeden riadok básne sa nazýva   _________________________________ .

V básni sa slová na konci riadku   _______________________________ .

Postava v rozprávke či v príbehu môže byť   __________________  alebo

_____________________ .

 

7. Vymysli a napíš krátku vetu so slovom:

BIŤ  __________________________________________________________

BYŤ  __________________________________________________________

BYDLO________________________________________________________

BIDLO_________________________________________________________

MY   __________________________________________________________

MI    ___________________________________________________________

MYKAŤ________________________________________________________

MIHAŤ _________________________________________________________

 

8.Slová rozdeľ do skupín podľa toho, z koľkých slabík sa skladajú.

jazyk, chlp,  krokodíl, ucho, deň, vráta,  cibuľa, vlk, prskavka, machuľa, kniha

 

JEDNOSLABIČNÉ

DVOJSLABIČNÉ

TROJSLABIČNÉ

 

 

 

 

9. Vymysli 5 slov, ktoré súvisia s ročným obdobím zima a potom ich zoraď podľa abecedy.


________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Napíš, ktoré 3 písmena chýbajú v abecede


 

Chýbajú :

 

11. Spoj slová opačného významu.

veľký                                    biely

silný                                      tučný

chorý                                     zdravý

chudý                                    malý

čierny                                    vysoký

nízky                                     slabý

 

12. Od ktorých vybraných slov sú odvodené slová.

prepych              ___________________

hmyzožravec      ___________________

rybník                 ___________________

syrokrém            ___________________

zlozvyk              ___________________

 

13.Napíš, čo je oznámenie a správa.

Stručná a výstižná informácia o niečom, čo sa stalo.  Je to     _________

Stručná a výstižná informácia o udalosti, ktorá sa stane. Je to _________

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Testy
Zdieľať na facebooku