Prečo je dôležité v škole rozvíjať sociálne väzby?

Aj učitelia dokážu v škole posilňovať rôznymi spôsobmi sociálne väzby medzi žiakmi. Je to pre ich budúcnosť možno dôležitejšie ako čokoľvek iné.
Aj učitelia dokážu v škole posilňovať rôznymi spôsobmi sociálne väzby medzi žiakmi. Je to pre ich budúcnosť možno dôležitejšie ako čokoľvek iné. / Foto: Bigstock

Keď sa žiaci cítia izolovaní a bezmocní, nevedia sa sústrediť na učenie a často aj kvôli tomu vyrušujú. Nevhodným správaním chcú väčšinou dosiahnuť to, aby si ich niekto všimol a aby na seba obrátili pozornosť. Každý túži zažívať pocit spolupatričnosti, ale pre niektorých žiakov je veľmi ťažké, aby ho v sebe rozvinuli. Problém s tým majú hlavne tí žiaci, ktorí majú nízke sebavedomie, sú bojácni, neistí alebo sa obávajú, že ostatní sa im budú smiať.

Život v kolektíve je prirodzenou súčasťou života mladých ľudí, každý chce niekam patriť, a preto je potrebné tomuto problému venovať pozornosť. Ak sa totiž nechá otvorený a nerieši sa, žiaci, ktorí sa cítia izolovaní a nepochopení, môžu časom získať nedôveru k životu a k svetu. Ak máte v triede takýchto žiakov a máte chuť im pomôcť, môžete na to využiť rozhovory na rôzne témy v komunitnom kruhu, rôzne hry. Chce to veľa trpezlivosti, ale za pokus to vždy stojí. Veď čo je v škole vzácnejšie ako šťastné deti? To, že má zmysel posilňovanie sociálnych väzieb, nám ukazujú faktory a javy, ktoré v žiakoch učiteľ rozvíja, ak sa sociálnym väzbám venuje.

 

Čo robí učiteľ, keď rozvíja sociálne väzby detí?

 

1. Dáva žiakom nádej

Najdôležitejšou úlohou učiteľa alebo vychovávateľa ba malo byť dodávanie odvahy v zmysle, že žiaci môžu svoj život dobre zvládnuť. Je potrebné ich naučiť s nádejou sa dívať do budúcnosti. Nádej dáva silu a vnútorné zdroje.

 

2. Učí žiakov rešpektu

Ak učiteľ podporuje na vyučovaní sociálne väzby, zdôrazňuje zároveň rešpekt a vzájomnú podporu. Je dobré, keď sa žiaci navzájom poznávajú a snažia sa navzájom  si pomáhať. Učiteľ ich takto  učí aj zodpovednosti za svoje správanie.

 

3. Pomáha žiakom jasne myslieť

Hlavne u mladších žiakov je dôležité, aby sa naučili odlišovať medzi myslením a cítením, medzi pravdou a fantáziou.

 

4. Pomáha im správne sa rozhodovať

Niekedy žiaci nevedia odlišovať, čo je dobré a čo zlé. Nevedia posúdiť všetky možnosti, ktoré majú k dispozícii. Učiteľ môže so žiakmi diskutovať o voľbe rôznych možností, môže s nimi precvičovať, ako  sa v kolektíve dopracovať k férovému spoločnému rozhodnutiu.

 

5. Učí žiakov súcitu

Keď majú žiaci možnosť poznávať, čo si iní myslia a čo cítia, keď majú možnosť nacvičovať si empatiu, zároveň sa v nich formuje aj súcit. Môžete žiakom tiež vysvetliť, že existuje veľa možností, ako prejaviť lásku. Povedzte im tiež, že každý človek túži po láske a že niekedy stačí malá pomoc, úsmev, empatický rozhovor a svet je hneď krajší.

 

6. Podporuje žiakov v tom, aby sa učili otvorenosti

Niektorí žiaci majú problém čokoľvek o sebe povedať. Taktizujú, vymýšľajú si. Takto sa vlastne ochudobňujú o realistickú komunikáciu. Tým, že sa otvoria, majú väčšiu šancu sa zaradiť medzi vrstovníkov.

 

7. Učí ich pracovať s agresivitou

Jednoduché je v zlosti niekoho udrieť alebo slovne zaútočiť. Úspešný je ten učiteľ, ktorý dokáže žiakom vysvetliť, že sa to dá riešiť aj ináč a keď jeho žiaci pochopia, že silní nie sú tí, ktorí útočia, ale tí, ktorí dokážu ovládať svoju zlosť. Pomôcť vám môžu aj rôzne hry vhodné na odbúranie agresivity.

 

8. Pomáha žiakom hľadať rovnováhu medzi túžbou po individualite a spolupatričnosti

Súčasný štýl života preferuje hlavne individuálnu slobodu a je zameraný na egoistické záujmy jednotlivca, na jeho túžbu po šťastí, na prianí rýchlo uspokojiť svoje potreby. Všeobecne sa zdôrazňuje konkurencia. Kvôli tomuto však často dochádza k izolácii a neuspokojeniu medziľudských vzťahov. Je dobré žiakov upozorniť na to, že je potrebné hľadať rovnováhu medzi inidividualitou a spolupatričnosťou v kolektíve. Práve spoločná radosť celého kolektívu je často oveľa hodnotnejšia a vzácnejšia ako čokoľvek iné.

 

9. Pomáha žiakom rozvíjať kladné stránky ich povahy

Počas školskej dochádzky je potrebné rozvíjať aj kladné povahové vlastnosti, a to predovšetkým schopnosť vcítiť sa a to, že za svoje skutky musia niesť aj zodpovednosť. Väčšinou trvá veľmi dlho, kým sa toto v žiakoch zakotví. Tieto vlastnosti sú dôležité aj v dospelom veku, keď už budú na pracovnom trhu, kde je potrebné, aby bol človek schopný pracovať v tíme a aby zároveň dokázal pracovať aj samostatne. Už v škole sa žiaci musia učiť nevzdávať sa a nepoľavovať vo svojom úsilí. Len s takýmto prístupom budú aj neskôr úspešní v práci.

 

Každému je jasné, že škola je predovšetkým vzdelávacia inštitúcia a nároky na vedomosti sú veľké. Povinností je veľa a času tak málo. Ale verím tomu, že občas sa v každej triede naskytne možnosť pracovať na posilňovaní sociálnych zručností žiakov. Je to možno dôležitejšie ako čokoľvek iné, pretože práve vďaka týmto zručnostiam si mnohí ľudia dokážu udržať prácu a tiež šťastnú rodinu. Vlastnosti, ktoré pomáhajú prežívať kvalitný život sa neobjavia v dospelosti len tak náhodou. Je potrebné ich rozvíjať už od detstva, a preto aj škola by mala poskytovať dostatočný čas a priestor na aktivity, ktoré sú na tento proces zamerané. Škola by sa mala stať akýmsi protipólom spoločnosti, v ktorej často ide iba o maximálny výkon a spotrebu. Škola by mala tiež venovať pozornosť rozvíjaniu dobra, láskavosti, ľudskosti, zodpovednosti, vnútornej nezávislosti a vzájomnej pomoci. Mala by ukazovať pravdu, lásku a pomáhať žiakom nájsť zmysel ich života.

 


Zdroj: Klaus W. Vopel: Skupinové hry pro život
Zdieľať na facebooku