Prečo je pre dieťa dôležitý tanec?

Jednou z vhodných športových aktivít pre malé deti môže byť aj tanec.
Jednou z vhodných športových aktivít pre malé deti môže byť aj tanec. / Foto: Bigstock

Pre dieťa je pohyb prirodzenou vlastnosťou, začína sa hýbať skôr, ako vie rozprávať. Pre všetky deti pohyb predstavuje prirodzenú aktivitu, ale nie všetky deti sa pohybujú dostatočne často. Niektoré sa venujú radšej úplne iným činnostiam, napríklad oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je okrem iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská agresivita a množstvo iných problémov. Aj preto by sme sa mali čo najviac usilovať svojim deťom zakomponovať do života pohyb. Pohybových aktivít je neúrekom. Veľa závisí od veku dieťaťa, od jeho daností a záujmov, pre aký šport či cvičenie sa rozhodne. Jednou z alternatív môže byť aj tanec.

 

Ako sa tancu venujú najmenšie deti?

Najvhodnejší vek, kedy začať s tancom a pohybovou prípravou ako takou je, keď sa dieťa naučí chodiť, ale väčšinou do tanečnej prípravky chodia deti od dvoch rokov.  Najmenšie deti si prirodzenou formou rozvíjajú pohybové schopnosti, muzikálnosť, vnímanie hudby a zdravé držanie tela. Dôležitá je  zábavná a hravá  forma tanečnej lekcie. Dieťa sa na hodinách tanečnej prípravy učí rytmike, čo je absolútny základ.

 

Tanečná príprava detí (5 – 7 rokov)

Hodiny 5 – 7 ročných detí sú zamerané na získanie základných pohybových zručností a návykov, zlepšenie koordinácie pohybov a osvojenie si správneho držania tela. Rozvíjajú si pohybovú pamäť a učia sa vnímať rytmus a dynamiku hudby. Príprava detí je založená na zákonitostiach detských hier. Využívajú sa pri nej detské piesne, ktoré sú deťom v tomto veku veľmi blízke. Pohyby väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie zapamätateľné.

 

Tanečná príprava detí (7 – 9 rokov)

Táto tanečná príprava je zameraná na osvojenie základov jednotlivých tanečných techník. Deti sa na hodinách oboznámia so špecifikami týchto tanečných štýlov podrobnejšie. Súčasťou hodín je aj tanečná prax, ktorá pozostáva z vytvárania a nácviku jednotlivých tanečných variácií a choreografií.

Keď sú deti staršie väčšinou sa začínajú špecializovať na konkrétny druh tanca. Môže to byť hip-hop, balet, ľudové tance, jazzové tance, spoločenské tance a podobne.

 

Čo tanec deťom prináša do života?

  • zlepšuje ohybnosť tela,
  • primerane zaťažuje srdca,
  • pomáha pri chudnutí,
  • zlepšuje držanie tela,
  • zlepšuje kondíciu,
  • pomáha zvládať stresové situácie,
  • uvoľňuje myseľ,
  • podporuje jemnú i hrubú motoriku,
  • rozvíja hudobný sluch a rytmus,
  • odstraňuje problémy s chrbticou.

 

Pohyb za zvukov hudby nepomáha len telu, ale aj mozgu

Vplyv hudby na činnosť mozgu ukázal nedávny výskum International Laboratory for Brain, Music and Sound Research pri Montrealskej univerzite. Koordinovala ho talianska vedkyňa Chiara Giacosová z Univerzity života a zdravia San Raffaele v Miláne.

Na rozdiel od toho, čo sa na základe predošlých výskumov súdilo, táto štúdia ukazuje, že tanec a cvičenie na nejaký hudobný nástroj pôsobí na rôzne časti mozgu. Dôležité však je, že obidve činnosti majú pozitívny účinok na telo a mozog. Vedci použili sofistikované nástroje zobrazovania mozgu, aby hodnotili reakcie bielej hmoty mozgovej po štúdiu tanca a hre na hudobný nástroj. „Pozorovali sme, že medzi tým, kto tancoval, a tým, kto hral, boli hlboké rozdiely, pokiaľ ide o bielu hmotu. Zapojené boli aj spoje, ktoré regulujú zmyslové vnímanie a motorickú činnosť, a to už od prvých fáz aktivity," uviedla Giacosová. Tí, ktorí tancovali, vykazovali široké spojenie skupín vlákien, ktoré spájajú dve mozgové hemisféry v oblastiach regulujúcich senzitívne a motorické procesy. Naopak ten, kto hral na hudobný nástroj, mal vlákna viac koncentrované a viac medzi sebou prepojené, ale stále podľa rovnakých nervových dráh.

 

Foto: Shutterstock

 

Hudobno-pohybové činnosti sú súčasťou vzdelávania aj v materskej škole

Hudobno-pohybová zložka estetickej činnosti v materskej škole rozvíja pohyb spojený s piesňou a s hudbou. Spomínaná  oblasť zahrňuje hry so spevom, s hudbou, rytmickým cvičením, tancom, hudobno-pohybové cvičenie podľa hudby a pod. Dieťa nie je pasívnym príjemcom hudby, ale spontánne na ňu reaguje pohybom celého tela, hlasom, mimikou, prejavuje sa všetkými výrazovými prostriedkami. Tým uspokojuje svoje estetické potreby. V predškolskom veku zvládne dieťa koordinovať svoje pohyby, vyjadriť jednoduchým pohybom obsah piesne. Dieťa vníma pieseň ako celok so situáciou s citovým zážitkom. Hudobný rozvoj jedinca značne urýchľuje možnosť hrať sa s hudobnými hračkami a nástrojmi, deti samy objavujú a tvoria zvuky. Ide o inštrumentálnu činnosti. Väčšie deti sa vedia samé sprevádzať piesňami, rýmovačkami.


Čo je to kontaktný tanec?

Deti od troch rokov sa môžu  spolu so svojimi rodičmi venovať aj tzv. kontaktnému tancu. Ten zahrňuje rôzne pohybové hry, cvičenia podporujúce celkový rozvoj fyzických zdatností a motoriky. Predstavuje pre dieťa čas, v ktorom má svojho rodiča len pre seba a môžu si rozvíjať svoj vzťah. Zábavnou formou sa dieťa zoznamuje aj so svojím telom a o tom, ako sa dá telo skrčiť, vystrieť, spevniť či posilniť. Rodič môže byť pre dieťa skvelá lezecká stena, pyramída, bábka alebo partner. Tento tanec podporuje tiež osobnosť dieťaťa a jeho kreativitu.

 

Tanec ako vyjadrenie seba samého

Tanečná pedagogička a bývalá sólistka Pražského komorného baletu Pavla Šmoka Markéta Zemanová v súvislosti s tancom tiež hovorí: „Tanec by mal byť predovšetkým vyjadrením seba samého. Deti by sa nemali učiť len tanečné kroky, ale mali by sa učiť predovšetkým objavovať svoje telo a dušu. Cieľom tanca by malo byť aj to, aby deti precítili svoju dušu, pocity a svoje prežívanie.“ Markéta Zemanová tiež upozorňuje na to, že tanec má špecifickú schopnosť prepájať myslenie a emócie a vďaka tomu sa človek stáva spontánnejším a prirodzenejším aj v bežnom živote, nielen pri samotnom tanci.

V dnešnej dobe sa môžu deti venovať rôznym pohybovým aktivitám. Keď rodič dôsledne pozoruje svoje dieťa, tak vidí, k akému druhu pohybu jeho dieťa inklinuje a podľa záujmu môžu spoločne vybrať pohybovú aktivitu, ktorá mu bude robiť radosť.

Zdieľať na facebooku