Sociálne a emočné učenie či meditácie všímavosti, to všetko môže ovplyvňovať výsledky vzdelávania

Meditácia všímavosti (mindfullness) môže prebiehať aj v triede.
Meditácia všímavosti (mindfullness) môže prebiehať aj v triede. / Zdroj: mindfullifeproject.org

Psychológovia Matthew Kilingswoth a Dan Gilbert z Harvardskej univerzity vo svojom výskume z roku 2010 dokazujú, že 47 percent času sa naša myseľ túla. A tak je to aj s mysľou žiakov. Učiteľ potrebuje žiakovu pozornosť, potrebuje, aby sa žiak sústredil, aby dával pozor, ale nikto ho to neučí. Je potrebné si uvedomiť, že práve pozornosť je jedným zo základných prvkov vzdelávania, a preto je potrebné ju u žiakov systematicky kultivovať. Dnes je to o to ťažšie, že sociálne siete, reklamy, tablety či počítačové hry neustále detskú pozornosť rušia.

Jednou z metód, ktorá nás učí s pozornosťou pracovať a uvedomovať si ju, je všímavosť. Všímavosť je bdelá pozornosť, uvedomovanie si prítomného okamihu alebo tiež privádzanie pozornosti do súčasnej chvíle.

V susednom Česku sa problematike všímavosti a sociálnemu i emočnému učeniu venuje lektorka Monika Stehlíková, ktorá organizuje semináre pre triedy a tiež učiteľské kolektívy.

Sociálne a emočné učenie je učenie, v priebehu ktorého si žiaci osvojujú zručnosti a postoje potrebné k porozumeniu a zvládnutiu vlastných emócií, k stanovovaniu reálnych a pozitívnych životných hodnôt a cieľov, k vytváraniu kvalitných a zmysluplných vťahov, empatie a spolupráce. Sociálne a emočné učenie prispieva k pozitívnej a nenásilnej atmosfére v škole, je prevenciou šikanovaniu, ponižovaniu, urážaniu, výsmechu, bitkám či iným problémom v škole. A čo je tiež veľmi dôležité, sociálne a emočné učenie zlepšuje študijné výsledky o 11 percent.

V školách, v ktorých sa emočnému a sociálnemu učeniu venujú, začína byť bežnou záležitosťou uskutočňovanie meditácií všímavosti. Meditácia všímavosti je vedecky potvrdený koncept, ktorý výrazne znižuje stres, napätie, úzkosť, agresivitu, nespokojnosť, prispieva k rozvoju pozitívnych emócií, ale i lepšieho zdravotného stavu, ba dokonca podporuje kreativitu a koncentráciu.

Školy, v ktorých sa začínajú sociálnemu a emočnému učeniu venovať, sa nazývajú aj všímavé školy.

 

Obsahom emočného a sociálneho učenia je:

Sebauvedomovanie

Žiaci sa učia uvedomovať si svoje emócie, učia sa ich pomenovať, rozprávať sa o nich so spolužiakmi. Patrí sem aj sebaúcta a poznávanie vlastných silných a slabých stránok.

 

Sebaovládanie

Sebaovládanie súvisí s reguláciou emócií a správania. Sem patrí práca so stresom, úzkosťou a strachom. Tiež sem zaraďujeme prácu s vlastnými impulzami, pohnútkami, vnútornou motiváciou a schopnosťou stanoviť si pozitívne ciele.

 

Sociálne uvedomenie

Techniky sociálneho uvedomovania podporujú v žiakoch súcit, empatiu, altruizmus a spoluprácu.

 

Zručnosti v oblasti vzťahov

Tento aspekt vytvára v žiakoch rešpekt k iným, učí ich, ako vytvárať rovnocenné a zmysluplné vzťahy, ako efektívne komunikovať, aktívne počúvať a podobne.

 

Zodpovedné rozhodovanie

Rozvíja schopnosť konštruktívneho a rešpektujúceho rozhodovania s ohľadom na vlastné potreby a potreby iných v súlade s etickými hodnotami i s uvedomovaním si možných dôsledkov svojho rozhodnutia.

Sociálne a emočné učenie sa opiera  o vedecké poznatky z oblasti neurovedy, emočnej a sociálnej inteligencie, pozitívnej psychológie a meditácií všímavosti (mindfulness).

 

Ako uskutočňovať meditáciu všímavosti v triede?

Uskutočňovanie meditácie všímavosti v triedach posilňuje kladné emócie, empatiu a prosociálne správanie. Pokoj a stíšenie  pomáha deťom lepšie nájsť cestu k zdroju svojich schopností a vedomostí. Vďaka technikám všímavosti sa žiaci lepšie učia koncentrovať a bojujú tak aj proti stresu. Tieto cvičenia nezaberajú veľa času. Niekedy stačia tri minúty na začiatku hodiny a má to svoj účinok. Výskumy z neurovedy jednoznačne poukazujú na to, že keď sú deti pokojné, dosahujú lepšie študijné výsledky. Krátka meditácia sa môže robiť aj na konci hodiny, aby si nové vedomosti lepšie zapamätali. Aj v priebehu hodiny, keď učiteľ cíti, že pozornosť žiakov upadá, môže s nimi uskutočniť meditačnú chvíľku. Stačí  napríklad zavrieť oči, dať dlane na lavicu a sústredene sa niekoľkokrát nadýchnuť a vydýchnuť. Žiaci by nemali myslieť na nič iné len na svoj výdych a nádych. Potom môžu zamerať pozornosť na svoje ruky, cítiť ich a premýšľať o nich . Upokojenie prichádza hneď.

 

Ďalšie cvičenia všímavosti (mindfullness):

LIENKA SEDEMBODKOVÁ

Toto cvičenie sa hodí pre deti na 1. stupni. Deti sa sústreďujú na to, čo sa deje v jednotlivých častiach tela. Všímajú si aj telesné pocity a premýšľajú o nich. Deti sa uvoľnene posadia alebo si ľahnú a zavrú oči. Učiteľ im povie, že majú na tele lienku sedembodkovú. Lienka postupne prechádza po celom tele. Po rukách, nohách, trupe, hlave...Dieťa si počas toho predstavuje, že lienka naozaj chodí po jeho tele. Takto si dieťa uvoľní napätie, stres a odstráni nepohodu.

 

KONCENTRÁCIA NA DYCH

Toto cvičenie sa hodí pre staršie deti i stredoškolákov. Deti si zavrú oči a pohodlne sa usadia. Uvedomujú si, čo sa deje v ich vnútri, obrátia pozornosť na seba, na svoje telo, emócie, myšlienky, ktoré sú v nich v prítomnom okamihu. Pozorujú nádych a výdych. Zo začiatku sa môžu zamerať na tlkot svojho srdca a až potom na dych. Takto vydržia aspoň 3-5 minút. Z hľadiska neurovedy tieto cvičenia dokážu  preto uvoľniť napätie a obnoviť silu, lebo pri meditačných cvičeniach sa zapája i tzv. vzostupný systém mozgu, ktorý obvykle nevyužívame a ktorý práve spôsobuje uvoľnenie a je tiež zdrojom tvorivosti a predstavivosti. Prebiehajúce procesy utíšia ľavú mozgovú hemisféru a uprednostnia funkcie tej pravej.

 

POČÚVANIE ZVUKOV

Ďalšou technikou môže byť aj počúvanie zvukov. Deti napínajú uši a snažia sa vypočuť čo najviac zvukov, často aj tie, ktoré bežne nevnímame. Princíp techniky spočíva v rozvoji všímavosti a pozornosti, ale zároveň táto technika odvádza pozornosť od hodnotiacej, posudzujúcej a analyzujúcej činnosti v mozgu, čím deti chránime pred preťažením a únavou.

 

Viac o všímavosti sa dozviete aj v prednáške Moniky Stehlíkovej:

 

 


Zdroje: mindfullifeproject.orgrodicevitani.czrodicevitani.czmonikastehlikova.cz
Čítajte viac o téme: Meditácia
Zdieľať na facebooku