Ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny?

Učiteľ musí mať veľmi dobre premyslené, ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny.
Učiteľ musí mať veľmi dobre premyslené, ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny. / Foto: Bigstock

V súčasnosti je dosť náročné zaujať žiakov. Sú zvyknutí na množstvo podnetov z okolia, a tak učenie v triede často považujú za niečo veľmi statické a nezáživné. Učiteľ musí neustále premýšľať a plánovať výber motivačných a aktivizujúcich metód. Tiež musí mať veľmi dobre premyslené, ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny.

 

Niekedy práve prvé minúty rozhodujú o tom, ako bude prebiehať vyučovacia hodina a koľko sa toho žiaci naučia. Zaujať a motivovať žiakov od prvej sekundy a navrhnúť aktivity tak, aby boli v očakávaní či v napätí si vyžaduje prax a niekoľko pokusov a omylov, ale skúsení učitelia tvrdia, že stojí za to vynaložiť námahu, aby ste to urobili správne. Pomôcť vám v tom môžu aj nasledujúce aktivity.

 

ÁNO-NIE

Niekedy žiakov hneď na úvod rozprúdi netradičné opakovanie toho, čo sa učili na predchádzajúcej hodine. Trieda stojí v kruhu. Učiteľ položí každému žiakovi otázku, ktorá súvisí s preberaným učivom. Na túto otázku sa dá odpovedať len ÁNO alebo NIE. Na odpoveď má každý žiak stanovený limit 10 sekúnd.  Žiaci si takto nielen zopakujú nové učivo, ale zároveň sú vystavení určitému tlaku a musia sa rozhodovať čo najrýchlejšie. Aktivita je tak veselá a má rýchly priebeh.

 

Loptička

Žiaci stoja v kruhu. Každý žiak si premyslí otázky súvisiace s preberaným učivom. Učiteľ začne aktivitu tým, že hodí nejakému žiakovi loptičku. Žiak, ktorý ju chytí, si vyberie jedného spolužiaka, hodí mu loptičku a zároveň mu položí otázku z učiva. Hráč, ktorý loptičku chytil, odpovedá na otázku. Ak nevie, pýtajúci žiak povie odpoveď za neho alebo mu nejako pomôže. Žiaci si takto navzájom pomocou loptičky dávajú otázky dovtedy, kým sa všetci nevystriedajú. Žiaci si vďaka tejto aktivite mnoho vecí zopakujú. Zvýšená je aj ich motivácia, pretože oni sami sú zodpovední za otázky. Aj mierny pohyb im pomáha pri koncentrácii a prekrvení mozgu. Takto sa pripravia na prijímanie nových informácií na vyučovacej hodine.

 

Reťazové skúšanie

Ďalšou aktivitou môže byť reťazové skúšanie. Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako sú žiaci pripravení na vyučovanie a ako zvládli preberanú tému na predchádzajúcej hodine. Takto sa žiaci môžu pozitívne naladiť na prijímanie nových informácií.

 

Trieda skúša žiaka

Pri ďalšej aktivite trieda skúša žiaka. Toto skúšanie prebieha tak, že jeden žiak príde pred tabuľu a ostatní žiaci mu dávajú otázky z učiva. Ak odpovedá dobre, učiteľ ho môže oznámkovať.

 

Žiak skúša triedu

Opačnou aktivitou je tá, pri ktorej žiak skúša triedu. Keď vie žiak položiť vhodné otázky  a opraviť žiakov pri ich odpovediach, to je jasný signál pre učiteľa, že učivo ovláda.

 

Predstavy

Učiteľ napíše tému učiva, s ktorým chce na hodine zoznámiť žiakov. Potom majú žiaci niekoľko minút na to, aby sa k téme napísali čo najviac informácií, ktoré o nej vedia. Nemusia to byť len presné informácie. Učiteľ im môže povedať, aby napísali aj svoje domnienky, predstavy, neoverené fakty. Môžu napísať aj napríklad len otázky, na ktoré by chceli poznať odpoveď. Učiteľ vedie žiakov k tomu, aby sa nehanbili položiť aj absurdnú otázku.

 

Zaujímavá motivácia

Niekedy žiakov hneď na úvod dokážu zaujať krátke zaujímavé videá, videoklipy, podcasty, zaujímavé fotografie, vtipy, citáty a podobne. Samozrejme, všetky tieto formy motivácie musia nejakým spôsobom súvisieť s preberaným učivom a aktivovať predchádzajúce vedomosti. Pre žiakov si môžete pripraviť napríklad tieto otázky:

Na čo poukazuje video (fotografia, vtip, citát...)

Čo je na ukážke jedinečné?

Čo užitočné si našiel?

Ako video (vtip, fotografia, citát...) súvisí s tým, čo sme sa už učili?

 

Voľné písanie

Učiteľ napíše na tabuľu tému, ktorú bude so žiakmi preberať. Potom povie žiakom, aby za určitý čas napísali do zošita všetko, čo o téme už vedia, ale zároveň čo by ešte o téme chceli vedieť. Píšu voľne, bez zastavenia, niekoľko minút. Občas si môžete zošity pozbierať a prečítať, čo napísali. Ak máte menej času, povedzte aspoň niekoľkým žiakom, aby svoje vety prečítali nahlas. 

 

Zaujímavá otázka

Vyvolávajte medzi žiakmi diskusiu a záujem o učebnú látku, preto im položte na úvod hodiny nejakú zaujímavú, špekulatívnu otázku.

 

Predstierajte hlúposť

Občas skúste predstierať „hlúposť“ a využiť svoje herecké nadanie. Niekedy na upútanie pozornosti žiakov využite nejaký nevšedný predmet alebo neobvyklú hudbu. Pracujte s rôznymi záhadami. Prineste do triedy v taške nejaký predmet vzťahujúci sa k danej látke. Neprezraďte im, čo sa v taške ukrýva. Je to výborný spôsob, ako u žiakov vyvolať dohady, ktoré môžu viesť k diskusii alebo k písaniu slohovej práce

Čítajte viac o téme: Motivácia, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku