Prečo je učiteľ tak dôležitý v živote dieťaťa?

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Škola, učitelia a rodičia zohrávajú zásadnú úlohu v rozvoji detí. Rodičia sú prvým mentorom dieťaťa a učitelia druhým. Obaja majú nesmierny prínos a zodpovednosť pri formovaní osobnosti detí. Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu pri ovplyvňovaní a formovaní ich budúcnosti. Poskytujú im pevný základ vzdelania a povzbudenie, ktoré potrebujú, aby vydržali a uspeli vo svojom úsilí. Tým, že učitelia nasmerujú deti správnym smerom, umožnia im stať sa užitočnými a produktívnymi členmi spoločnosti. Niektorí učitelia majú schopnosť zanechať na svojich žiakoch naozaj silnú stopu. Získavajú miesto v ich srdciach svojimi činmi, povzbudivými slovami a vecami, ktoré ich učia aj mimo triedy. Učitelia majú najdôležitejšiu prácu na svete - pomáhať deťom dosiahnuť ich sny, aby jedného dňa dokázali niečo výnimočné.

 

Prečo je učiteľ tak dôležitý v živote dieťaťa?

1. Poskytuje vedomosti a vzdelanie

Získanie všestranného vzdelania pomáha dieťaťu nájsť jeho silné stránky a záujmy, pripravuje ho na život učenia sa a dáva mu základ pre budúcu kariéru. Učiteľ umožňuje žiakovi uspieť zavádzaním aktivít a projektov podľa jeho veku a schopností. Poskytuje mu základné informácie, prináša nové nápady a témy a snaží sa rozšíriť jeho záujmy. Tým, že ho učí čítať pomáha dieťaťu rozšíriť jeho perspektívu a obohatiť jeho nápady. Učiteľ je navyše špeciálne vyškolený na vysvetľovanie zložitých myšlienok jasnými, no zároveň zábavnými spôsobmi. Okrem faktov, príbehov a matematických princípov ich cieľom je tiež vzbudiť vášeň pre učenie, ktorá bude vášmu dieťaťu slúžiť po celý jeho život.

 

2. Je  vzorom sociálnej interakcie  pre dieťa

Dieťa sa učí príkladom od ľudí okolo seba, a ak má v ranom živote pozitívne vzory, je pravdepodobnejšie, že bude napodobňovať dobré správanie, ktoré pozoruje. Učiteľ, ktorý sa drží na vysokej úrovni správania, má pozitívny vplyv na život dieťaťa. Robí to tak, že sa k ostatným správa láskavo, čestne, súcitne a ohľaduplne. Keď je učiteľ schopný opraviť chyby urobené počas vyučovacej hodiny alebo sa ospravedlniť, povzbudzuje dieťa, aby sa snažilo učiť, zlepšovať sa a niesť zodpovednosť za úroveň svojej práce. 

 

3. Ovplyvňuje a formuje dieťa

Prostredníctvom tradičných hodín na vyučovaní a mimoškolského vzdelávania, ako je umenie, hudba, tanec, dráma, vystupovanie na verejnosti a šport, učiteľ pomáha dieťaťu stať sa kreatívnejším, sebestačnejším a odolnejším. Náročný učiteľ si nájde čas, aby pochopil silné a slabé stránky každého dieťaťa, o ktoré sa stará, a usmerní ho, aby zlepšil svoj charakter, posunul svoje hranice a stal sa lepším a optimistickejšou ľudskou bytosťou. Poskytuje mu základ, ktorý potrebuje na to, aby malo dobre nastavený osobný život a mohlo byť užitočným prínosom pre spoločnosť, v ktorej žije. Umožňuje mu vytvárať si vlastné názory, ovplyvňovať ostatných a má pozitívny vplyv na formovanie budúcnosti jeho vlastného života. 

 

4. Usmerňuje dieťa

Učiteľ môže byť tiež dôveryhodným zdrojom rád pre žiaka, ktorý zvažuje dôležité životné rozhodnutia. Môže pomôcť žiakovi pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní, preskúmať kariérne príležitosti a súťažiť v podujatiach, o ktorých by si inak ani nemyslel, že by bol schopný. Dieťa sa často pozerá na svojho učiteľa ako na mentora so skúsenosťami a znalosťami. 

 

5. Učiteľ môže byť oporou, keď dieťa túto oporu doma nemá

Mnoho detí má úžasných rodičov, ktorí ich podporujú. Niekedy však môže byť domáci život dieťaťa skutočne ťažký. Učiteľ môže tomuto dieťaťu pomôcť a byť jeho obhajcom.  

 

6. Učiteľ poskytuje bezpečný emocionálny priestor

Emocionálny rast dieťaťa je rovnako dôležitý ako jeho akademické schopnosti. Milý a vrelý učiteľ môže pomôcť vášmu dieťaťu poskytnúť nástroje na pochopenie vlastných emócií. Ak sa dieťa cíti váhavo alebo frustrovane, učiteľka mu môže pomôcť nájsť slová, ktorými sa vyjadrí. Zatiaľ čo sa dieťa učí, získava aj zručnosti v oblasti emocionálnej inteligencie a posilňuje svoju odolnosť a odhodlanie. 


 

7. Poskytuje rodičom každodennú podporu

Rodičovstvo je ťažká práca. Predškolské zariadenia s láskavými a kompetentnými učiteľmi môžu rodičom poskytnúť priestor na vlastnú prácu tým, že im uvoľnia čas v rozvrhu. Rodičia, ktorí sú dobre oddýchnutí a schopní venovať sa svojim vlastným potrebám, môžu byť trpezlivejší a prítomní so svojimi deťmi, keď sú spolu. Učitelia poskytujú bezpečnú a povzbudzujúcu oporu pre deti mimo domova, čo je nesmierne cenné.

 

Rodičia a učitelia majú vo všeobecnosti spoločný cieľ pozitívne zmeniť život dieťaťa, o ktoré sa starajú. Spoluprácou s učiteľom vášho dieťaťa môžete prevziať aktívnejšiu úlohu v jeho vzdelávaní, lepšie si uvedomiť, čo sa deje v jeho živote, a zistiť, čo musíte urobiť, aby ste mu pomohli a nasmerovali ho k lepšiemu výkonu. Spolupracujte s učiteľmi na plánovaní efektívnych učebných stratégií, ktoré môžu zvýšiť sebavedomie a sebadôveru vášho dieťaťa a rozvíjať jeho vzdelávacie schopnosti. 

  • Zdieľajte relevantné informácie o svojom dieťati - informujte učiteľa o temperamente vášho dieťaťa, jeho zvykoch, denných rutinách a o tom, čo sa deje doma a v škole, najmä ak sa zdá, že dieťa má sociálne problémy alebo má problémy s úlohami. Môžete spolupracovať na spôsoboch, ako mu pomôcť vybudovať pevnejšie vzťahy s rovesníkmi a prekonať problémy s jeho školskými úlohami. 
  • Zistite, v čom je vaše dieťa dobré - zistite, v ktorých predmetoch vaše dieťa vyniká a v ktorých nie, a potom sa porozprávajte s učiteľom dieťaťa o možnosti osvojiť si rôzne prístupy k učeniu, ktoré mu pomôžu lepšie pochopiť zložité koncepty.
  • Diskutujte o záujmoch svojho dieťaťa s učiteľom - s týmito informáciami môže učiteľ začleniť tieto záujmy do svojich hodín, aby upútali jeho pozornosť a urobili témy príťažlivejšími.
  • Zistite, čo môžete robiť doma - opýtajte sa učiteľa svojho dieťaťa, aké vzdelávacie stratégie, aktivity a projekty môžete implementovať doma, aby ste zvýšili zručnosti svojho dieťaťa a pomohli mu stať sa lepším a vyspelejším žiakom v škole.
  • Ukážte svoju podporu - povedzte svojmu dieťaťu, že ho vy a jeho učiteľ podporujete v jeho vzdelávacom úsilí a že od neho očakávate, že vynaloží odhodlané úsilie na zlepšenie. 
Zdieľať na facebooku