Spojená škola Novohradská v Bratislave je jediná škola na Slovensku, kde môže vaše dieťa študovať v angličtine bezplatne

EVA ŽITNÁ je zástupkyňa riaditeľky pre medzinárodné programy na Spojenej škole Novohradskej. Tento náročný program vedie od jeho vzniku.
EVA ŽITNÁ je zástupkyňa riaditeľky pre medzinárodné programy na Spojenej škole Novohradskej. Tento náročný program vedie od jeho vzniku. / Foto: Z. Gránska

Mnoho rodičov si myslí, že ak chcú, aby ich dieťa na Slovensku študovalo v angličtine, muselo by navštevovať súkromnú školu. Štúdium na súkromnej základnej škole v anglickom jazyku sa na žiadaných bratislavských školách pohybuje okolo 1000 eur mesačne a na strednej škole sa školné vyšplhá aj na 2000 eur mesačne. Za jedno dieťa tak rodičia zaplatia od materskej školy až po ukončenie gymnázia približne 200 tisíc eur. To prirodzene väčšinu rodičov hneď v úvode odradí. Na Spojenej škole Novohradskej v Bratislave však existuje anglický program, ktorý je ako jediný financovaný štátom. Rodičia za takéto štúdium svojich detí nemusia platiť nič. Deti tu študujú v angličtine v medzinárodných programoch IB, a to v PYP – Primary Years Programme, MYP – Middle Years Programme a v DP – Diploma Programme, ktoré zastrešuje  Gymnázium Jura Hronca. Na záver štúdia získajú celosvetovo uznávaný IB diplom, ktorý je vstupenkou na mnohé zahraničné univerzity.

Rozprávali sme sa so zástupkyňou riaditeľky pre medzinárodné programy na Spojenej škole Novohradskej  -  EVOU ŽITNOU. Prezradila nám, za akých okolností ich anglický program vznikal, prečo je aj po rokoch na Slovensku stále ako jediný podporovaný štátom a aké výhody deťom jeho štúdium prináša.

 

Kedy tento medzinárodný program na vašej škole vznikol a za akých okolností?

Anglický program na našej škole má dlhú tradíciu. Do mladších vzdelávacích programov (PYP a MYP), ktoré sú na úrovni základnej školy, sa dostal až neskôr. Začali sme pôvodne s IB diplomovým programom, ktorý končí medzinárodnou maturitou, v roku 1994. Vyhrali sme výberové konanie na tento program, ktoré sa robilo pod vedením zahraničných zástupcov IB organizácie v spolupráci s Ministerstvom školstva. Videli u nás kvalitných a nadšených učiteľov a myslím, že to nakoniec rozhodlo. O desaťročie neskôr akosi prirodzene vznikla požiadavka otvoriť takýto program už od základnej školy. Vstúpili sme do EÚ, rodičia boli viac rozcestovaní a začali tlačiť na to, aby takýto program v Bratislave vznikol. My sme neboli proti, keďže sme mali skúsenosti už s tým najnáročnejším stredoškolským programom. Od roku 2005 teda poskytujeme aj program v anglickom jazyku pre deti od 6 -11 rokov - Primary Year Programme (PYP) a  program pre deti od 11-16 rokov Middle Year Programme (MYP). Na základnej škole takisto vznikli aj slovenské triedy s touto filozofiou, pretože naša škola mala vždy vysokú reputáciu a aj o slovenské štúdium je u nás stále vysoký záujem.

 

Vznikal tento anglický program na podnet diplomatov?

Impulzom mohli byť rodičia, ktorí pracovali pre Európsku úniu a jej inštitúcie, ale nebolo to primárne myslené pre nich. Je tu veľa slovenských rodičov z rôznych sfér, ktorí si uvedomujú potrebu anglického jazyka a chcú, aby ich deti študovali neskôr na zahraničných univerzitách. Vyhľadávajú to aj rodičia v manažérskych pozíciách, ktoré si vyžadujú cestovanie s rodinou. Tento program umožňuje deťom kdekoľvek na svete nadväzovať na rovnaký spôsob učenia a rovnakú filozofiu.

 

Prečo za tie roky na Slovensku neposkytuje takýto program viac štátnych škôl? Minimálne v Bratislave by ten dopyt určite bol.

Je to veľmi náročný program. Škola, ktorá dokáže zabezpečovať takýto program, musí byť vnútorne silná a mať naozaj motivovaných učiteľov. Hlavne v podmienkach štátneho školstva je to komplikované. Samozrejme, že máme o niečo navýšený rozpočet, ale stále je to málo na tak náročný program. Musíme napríklad posielať vzdelávať našich učiteľov do zahraničia. To je podmienka IB organizácie. Zároveň je mimoriadne ťažké v dnešnej dobe získať kvalitných a kvalifikovaných učiteľov. Takíto učitelia musia mať okrem množstva predpokladov silnú chuť vzdelávať sa a musia mať vynikajúcu angličtinu. Zabezpečiť takúto kombináciu dnes naozaj nie je jednoduché. Dokonca ani my sme si nemohli dovoliť otvoriť viac tried ako aktuálne máme, hoci vnímame zvýšený záujem. Navyše na to nemáme ani priestorové kapacity.

Keď sme chceli spustiť program pre mladších žiakov, museli sme opäť požiadať IB organizáciu o autorizáciu na PYP a MYP program. Nešlo to automaticky. Každý z týchto programov má svoje špecifiká. Vyžadovalo si to tvorbu množstva materiálov, získanie kvalifikovaných učiteľov. Hoci tieto programy majú spoločnú filozofiu, schvaľujú sa IB organizáciou individuálne. Toto všetko si bežná štátna škola nevie zabezpečiť. My sme tiež nevedeli na začiatku, do čoho ideme.

 

Koľko detí každoročne prijmete do anglického programu na základnej škole a aký je záujem?

Záujem je asi 4-násobný. Otvárame vždy jednu triedu pre 20 detí. Hlási sa nám ich okolo 90.

 

O tomto programe sa šepká, že má pre škôlkarov veľmi náročné prijímacie pohovory. Z čoho pozostávajú?

Neprijímame k nám deti na základe klasického zápisu. Selekciu detí robíme na základe predškolských zručností a úrovne anglického jazyka. Výberové konanie pozostáva z 3 častí. Prvá časť predstavuje počúvanie s porozumením. Je to testovanie predškolských zručností, ale aj porozumenia inštrukcií v angličtine. Deťom učiteľky čítajú v angličtine inštrukcie a ony musia na to reagovať. Niečo musia zaznačiť, nakresliť do papiera a pod. Druhá časť je psychologická. Tá testuje intelektuálnu úroveň dieťaťa. Sú tam aj úlohy na jemnú motoriku. Tretia časť predstavuje interview v anglickom jazyku. Deti si posledné roky museli pripraviť príbeh na základe obrázkov, ktoré dostanú po vstupe do triedy. Tu sa tiež mapuje úroveň anglického jazyka v ústnom prejave.

 

Menili ste skladbu prijímacích pohovorov počas rokov vášho fungovania? Niečo sa vám osvedčilo a niečo naopak nie?

Principiálne nie. Od začiatku to bol takýto druh testovania, kde sme sa zameriavali na pochopenie inštrukcií a úroveň angličtiny predškolákov. Trošku neskôr pristúpila do toho aj psychologička.

 

Aký je pomer slovenských detí a cudzincov medzi prijatými deťmi?

Povedala by som, že okolo 80 percent tvoria slovenské deti, ktoré boli vzdelávané v anglických škôlkach, kde sa hovorí celodenne v angličtine. Ostatné deti sú z bilingválnych rodín a sem-tam deti cudzincov.

 

Nemáte v triedach viac dievčat? V predškolskom veku sú dievčatá prirodzene šikovnejšie, no neskôr sa to vraj otáča. Nenarážate na tento problém pri vstupnom výbere?

To je určite pravda, že dievčatá sú hlavne sociálne zrelšie, ale nerobili sme žiadne kvóty. Ani sme to zatiaľ neprehodnocovali. Je pravda, že niekedy vznikli triedy, kde boli len 4 chlapci, ale inokedy zase také, kde je to pekne vyvážené. Nechávame to momentálne prirodzene na výsledky výberového konania.

 

Z akých materských škôl sa k vám deti hlásia?

Sú to anglické škôlky, kde sa hovorí celodenne v angličtine, nie iba niekoľko hodín. Väčšinou majú ako učiteľov cudzincov.

 

Snažíte sa pri výbere sústrediť na nadané deti? Viete vyhodnotiť za tie roky, či sa vám tento výber darí?

Už skladba výberového konania predurčuje, že vybrané deti budú nadané a myslím, že sa nám to darí. Nikdy však nemožno garantovať, že všetky vybrané deti budú školu zvládať aj po akademickej stránke počas celých 13 rokov štúdia. Mali sme deti, ktoré sa ukázali, že im tento program po akademickej stránke až tak nevyhovuje. Vybrali sa umeleckým smerom. To pri výbere tak malých detí ešte úplne neviete identifikovať.

 

Čo, keď sa časom ukáže, že dieťa na takýto program nemá? Čo s ním potom?

Žiakov nevylučujeme, keďže zákon ukladá každému žiakovi povinnú školskú dochádzku. V PYP programe dokonca nerobíme na túto tému cielene ani pohovory s rodičmi. Dieťa môže mať sociálne problémy, alebo sa musí integrovať kvôli inému problému, ale tú akademickú stránku na tomto stupni nezvykneme oficiálne riešiť. Skôr až v programe MYP môže nastať akademický problém. Ak sú výsledky slabé, odporučíme rodičom, aby zvážili iný typ školy, aby sa dieťa netrápilo.

 

Nejaké oficiálne pretestovanie, ktoré by deti mohlo vyradiť z programu, ich pred nástupom do náročného diplomového IB programu nečaká?

Plánujeme takéto pretestovanie robiť v budúcnosti v ročníku MYP 3, ktorý je na úrovni posledného ročníka základnej školy. Bude pozostávať z matematiky a anglického jazyka. Budeme brať do úvahy aj ich predchádzajúce študijné výsledky a ak pôjde o slabšieho študenta, odporučíme mu inú cestu, aby mal možnosť byť prijatý na inú školu štandardne do 1. ročníka strednej školy. Istú selekciu robiť musíme, aby sa na náš IB diplomový program naozaj dostávali iba deti, pre ktoré je ten program vhodný po akademickej aj osobnostnej stránke. Snažíme sa viesť deti od nástupu do prvého ročníka PYP programu tak, aby zvládali neskôr akademické požiadavky náročného IB diplomového programu, nakoľko toto štúdium má už črty vysokoškolského štúdia. Naším cieľom je, aby dokázali na konci získať medzinárodne uznávaný IB diplom.

 

Momentálne teda postupujú do vášho diplomového IB programu vaše deti z programu MYP plynule. Prijímate žiakov aj zvonka?

Áno, tieto naše deti postupujú teraz automaticky. Robia síce cvičné prijímacie testy, ale doposiaľ sme to riešili iba dohovorom, ak sa niekto ukázal ako slabší. Na druhom stupni základnej školy, teda v programe MYP, zvyšujeme počet detí v triede na 24 detí a prijímame 4 deti. Na našej webovej stránke nájdu rodičia na konci decembra resp. začiatkom januára aktuálne prihlášky do všetkých medzinárodných programov – PYP, MYP, DP. Tieto treba vyplniť a mesiac pre termínom výberového konania ich zaslať na adresu školy.

Okrem výberového konania do PYP a doplňovacieho výberového konania do MYP, sa zároveň v IB diplomovom programe otvára jedna kompletne nová trieda pre 24 nadaných žiakov. Vznikne výborný mix z nových študentov a našich študentov, ktorí boli predtým v MYP programe. Títo študenti sa pomiešajú na jednotlivých vybraných predmetoch podobne, ako to máte na vysokej škole. Vzájomne sa obohacujú, pretože všetci sú lepší v niečom inom.

 

Koľko žiakov dnes u vás celkovo študuje IB program?

Máme 5 PYP tried po 20 detí, v MYP máme 5 tried po 24 žiakov a 4 triedy v IB diplomovom programe po 24 študentov. Celkovo tak máme v anglickom programe okolo 300 študentov.

 

Môžete povedať viac o PYP a MYP programe? Aká je ich filozofia a v čom sa tieto programy odlišujú od klasickej slovenskej základnej školy?

PYP program je pre deti základnej školy vo veku 6-11 rokov, teda ak by sme to porovnali so slovenským systémom, tak ide o ročníky 1-5. Základným rozdielom sú asi „units of inquiry,“ teda témy na bádanie. Predmety sa deti neučia klasicky ako na slovenských základných školách, ale učia sa jednotlivé vedy cez témy, ktoré sú medzipredmetové. Sú tam napr. také základné otázky ako „kto sme?“, „kde sa nachádzame v priestore a čase?“ Deti každú z týchto tém skúmajú 6 týždňov na každom predmete. Prejdú tak omnoho intenzívnejšie jednotlivé témy a lepšie si ich zapamätajú. Je to také zážitkové učenie, kde dieťa samo príde na isté veci. Fakty sa mu nepodávajú na tácke. Deti nemajú klasické známky, ale hodnotia sa verbálne aj na vysvedčení. Učia sa okamžite od prvého ročníka vystupovať, prezentovať, robiť projekty a pod.

PYP a MYP program má spoločnú filozofiu v tom, že chceme z týchto detí budovať komplexné osobnosti. Chceme, aby to boli ľudia bádajúci, zodpovední a tvoriví. Na úrovni MYP už pribúda aj známkovanie. Každý predmet má svoje kritériá, takže žiaci vedia, z čoho sú známkovaní. Napr. jazyk má rôzne kritériá pre písomný alebo ústny prejav. Dôležitý dôraz tu kladieme okrem toho akademického aspektu na samostatné projekty a prezentácie. Zaujímavosťou je možno aj to, že počas štúdia sa žiaci MYP zúčastňujú dobrovoľníckej činnosti. Sami si vyberú aktivitu, ktorou nejakým spôsobom pomáhajú komunite.  Celý program končí na úrovni 2.ročníka gymnázia a po jeho absolvovaní študenti pokračujú v 2-ročnom IB diplomovanom programe. Na záver programu študenti robia tzv. Osobný projekt. Jeho cieľom je vytvoriť hlbší sofistikovanejší projekt, ktorý súvisí s hocijakou problematikou, napr. vedou alebo s jazykom. Výber je na študentovi. Musí to však prezentovať jeho hlbšie bádanie. Teda to, k čomu bol počas celého programu vedený. Cieľom je však, samozrejme, úspešne zvládnuť nasledujúce 2 roky štúdia, urobiť medzinárodnú maturitu a získať IB diplom.

 

Akí učitelia u vás učia? Sú to Slováci či cudzinci?

Máme anglicky hovoriacich slovenských učiteľov, aj cudzincov. Sú tu aktuálne lektori napr. z Južnej Afriky, Británie a USA.  Na to, že sme štátna škola a nemáme zďaleka podmienky ako konkurenčné súkromné školy, myslím, že máme aj kvalitných učiteľov, ktorí sú u nás spokojní. Niektorí sú u nás vďaka dobrej atmosfére a tímu ľudí prakticky od začiatku programu.

 

Vašu školu navštevujú aj deti politikov či úspešných podnikateľov a manažérov. Narážate niekedy na vysoké požiadavky týchto ľudí a obmedzenosť vašich možností v štátnom školstve?

Stretávame sa niekedy s tým, že boli rodičia zvyknutí na súkromné školy a dostávali lepší servis. Tu sa musia vyrovnať s tým, že sme štátna škola a naši učitelia robia naozaj maximum v rámci svojich možností. Občas sa stane, že niektorým rodičom treba objasniť, v akých podmienkach pracujeme.

 

Na druhej strane sú tu aktívni rodičia, ktorí sa zapájajú do chodu školy?

Máme tu veľa aktívnych rodičov. Teraz sa to tiež ukázalo, keď sme robili zbierku na školské ihrisko. Možno v rámci svojich každodenných povinností neprichádzajú s nápadmi spolupráce a pomoci škole sami, ale vždy, keď ich vyzveme, tak sa aktívne zapoja.  Ale vďaka rekonštrukcii ihriska prevzali iniciatívu vlastne rodičia. Oni majú veľkú zásluhu na tom, že veci sa pohli, organizujú charitatívne akcie a podobne.

 

Ako jedna z mála škôl ste vo veľkej miere účastní na všetkých učiteľských štrajkoch, dokonca ich viacerí vaši učitelia napomáhajú spoluorganizovať. Ako ste na tom s financiami, keďže nároky sú asi vysoké.

Keďže sme medzinárodná škola, náš rozpočet musí byť nevyhnutne navýšený. Sme za to, samozrejme, vďační. Na druhej strane naši učitelia chodia do zahraničia na podobné školy v rámci workshopov a vidia, že tam majú tieto programy lepšie podmienky ako máme my. Zároveň to postavenie učiteľov je lepšie ako u nás, sú finančne nezávislí a to nám tu veľmi chýba. Potrebujeme zlepšiť finančné, ale aj morálne postavenie učiteľov v spoločnosti.

 

Čítajte viac o téme: Rozhovory, Bilingválne vzdelávanie, IB program
Zdieľať na facebooku