Dať dieťa do školy skôr? Poriadne to zvážte

Rovnako ako o odklad školskej dochádzky, môže rodič požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Rovnako ako o odklad školskej dochádzky, môže rodič požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. / Foto: Bigstock

Vstup dieťaťa do školy je jedným z najdôležitejších vývinových úloh v živote človeka a predstavuje mimoriadnu udalosť v živote každého dieťaťa. Končí sa bezstarostné obdobie, kedy hlavnou činnosťou bola hra a začína sa etapa prvých vážnych povinností. Do popredia sa dostáva učenie. Na to, aby školu bez ťažkostí zvládlo, musí byť zrelé a na školu pripravené.

 

Školská zrelosť a školská pripravenosť

Pripravenosť na školu predstavuje úroveň predchádzajúcej prípravy schopností a spôsobilostí dieťaťa, ktoré získalo vplyvom prostredia a výchovy. Na rozdiel od toho, pri školskej zrelosti hovoríme o dosiahnutí takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho) dieťaťa, ktorý mu umožní úspešné zvládnutie školských povinností a nárokov.

 

Prvou podmienkou nástupu do školy je dovŕšenie 6. roku života k 1. septembru.

 

Zrelé a pripravené dieťa pred 6. rokom?

Rovnako ako pri odklade povinnej školskej dochádzky má rodič možnosť požiadať aj o predčasné zaškolenie dieťaťa. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti sú odporúčania od všeobecného lekára pre deti a dorast a od príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

V každom veku je dieťa pripravené riešiť určité situácie. Sú deti, ktoré sú skutočne pripravené spĺňať nároky kladené na školáka ešte pred dovŕšením 6. roku života. V tomto prípade by bola škoda im túto príležitosť odoprieť v tom správnom čase, keď ju vlastne prirodzene očakávajú. Nestačí však keď majú ruku pripravenú na písanie a hlavu na počítanie, dôležitejšia je emocionálna a sociálna oblasť.

 

Kedy je dieťa emocionálne a sociálne zrelé na školu?

 • primerane kontroluje svoje emócie a impulzy,
 • je schopné odpútať sa od rodiny a byť v kolektíve,
 • dokáže prijať svoju novú rolu žiaka a spolužiaka,
 • dokáže sa podriadiť a rešpektovať autority,
 • má kladný postoj ku škole, k učiteľom aj spolužiakom,
 • je motivované učiť sa,
 • je schopné orientovať sa v okolitom prostredí a svete.

 

Rozdiel v predčasnom zaškolení môže vyzerať aj takto...

Anetka

Anetka mala dovŕšiť 6. rok na konci septembra. Rodičia požadovali predčasné zaškolenie. Po psychologickom vyšetrení sa im neodporúčalo zaškolenie pred šiestym rokom z viacerých dôvodov. Anetka poznala celú abecedu, počítala do 1000, zaujímala sa o zvieratá, vesmír, bola motivovaná učiť sa, lenže... bez matky neurobila ani krok, bola často chorá a plačlivá, úchop ceruzky bol zlý a grafomotorika bola na výrazne podpriemernej úrovni. Rodičia sa rozhodli navštíviť iného psychológa a vybaviť si odporúčanie na zaškolenie. Podarilo sa im to. Dieťa nastúpilo do prvého ročníka ako 5-ročné. Problémy sa začali hneď po nástupe. Anetka sa nevedela zadaptovať, nedokázala sa odpútať od matky, nevedela sa zaradiť do kolektívu a nerešpektovala žiadnu autoritu, odmietala sa učiť a svoje emócie dávala najavo neprimeraným spôsobom (miestami až agresívne). V škole často vynechávala, bola často chorá. Po dlhšom čase sa za pomoci psychológa v spolupráci s učiteľmi zadaptovala, avšak nechutenstvo ku škole zostalo. V súčasnosti je v druhom ročníku.

 

Peter

Peter mal 4 roky. Na psychologické vyšetrenie prišiel s rodičmi na odporúčanie učiteľky z materskej školy. Rodičia z toho neboli veľmi nadšení, ale súhlasili. Učiteľka sa vyjadrila, že Peter je pokojné dieťa, má svojich stálych kamarátov, avšak so svojimi rovesníkmi sa málo hrá. Najlepšie sa mu rozpráva s učiteľkami, kým sa ostatné deti hrajú. Peter si ako tri a polročný začal sám čítať časopisy, encyklopédie a rôzne detské knižky. Počítal na úrovni prváka, písal do písaniek pre druhákov. Samozrejme, rodičia mu pomáhali a vo všetkom ho podporovali. Venovali sa mu čo najviac ako len mohli. Na psychologickom vyšetrení sa ukázalo, že Peter je mimoriadne nadané dieťa s nadpriemernou motiváciou k učeniu. Po zvážení a konzultácií s pedagógmi mu bolo odporúčané predčasné zaškolenie. Do základnej školy nastúpil ako 4-ročný. V súčasnosti je vynikajúci žiak, rýchlo sa zadaptoval a dosahuje excelentné výsledky.

 

Je potrebné si uvedomiť, že samotný fakt, že dieťa je vedomostne na nadpriemernej úrovni, nemusí znamenať celkovú pripravenosť na školu. V niektorých prípadoch môžeme hovoriť o nadaní, avšak častokrát sa to zamieňa so šikovnosťou.

 

Nadané verzus šikovné dieťa

  Šikovné dieťa: Nadané dieťa:
  odpovedá na otázky kladie ďalšie otázky
  zaujíma sa je zvedavé
  má dobré nápady má nezvyčajné nápady
  je vodcom skupiny je samostatné, väčšinou pracuje samo
  prijíma informácie využíva informácie
  kopíruje zadané riešenie vytvára vlastné a nové riešenia
  učí sa jednoducho a rýchlo už vie

 

Ako postupovať, ak sa nám dieťa javí zrelé na školu skôr?

 • odborné psychologické a pediatrické vyšetrenie,
 • zvážiť zrelosť v jednotlivých oblastiach vývinu dieťaťa,
 • sledovať vývin dieťaťa, jeho záujmy a záľuby,
 • poskytovať mu podporu a dostatok pestrých podnetov, ktoré potrebuje na rozvoj,
 • rozvíjať jednotlivé oblasti avšak nie urýchľovať – všetko má svoj prirodzený priebeh,
 • komunikácia s učiteľkami v materskej škole.

 

Konečné rozhodnutie a posledné slovo má stále rodič. Odborné vyšetrenia poskytujú len odporúčanie, avšak je dobré ich zvážiť. Samotný fakt, že sa dieťa teší do školy, je motivované učiť sa je veľkým krokom k úspešnému štartu.

Čítajte viac o téme: Školská zrelosť
Zdieľať na facebooku