Čo sa učia deti v nultom ročníku?

Úlohou nultého ročníka je pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ.
Úlohou nultého ročníka je pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ. / Foto: Shutterstock

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok.

Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

„Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy." (Zákon 245/2008 Z.z., § 19, odstavec 6.)

O tom, ako vlastne nultý ročník funguje, v čom je v porovnaní s predškolskými triedami v materskej škole odlišný, porozprával v Českom rozhlase riaditeľ školy Daniel Kaiser.

 

Čo je úlohou nultého ročníka?

Úlohou nultého ročníka je pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ.

Nultý ročník zriaďuje zriaďovateľ školy /obec, cirkev.../, ktorým to umožňuje metodický pokyn Ministerstva školstva. Trieda sa zriaďuje pri minimálnom počte 8 detí, maximum je 16 žiakov. O prijatí rozhodne riaditeľ školy, odporučiť to môže aj materská škola na základe psychologického vyšetrenia, no vždy so súhlasom rodiča. Do nultého ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahnu fyzický vek 6 rokov. Podmienkou prijatia je odborné psychologické vyšetrenie a odporučenie obvodného všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Čím sa líši práca žiakov v nultom ročníku od práce detí v materskej škole v predškolskej triede?

Základný rozdiel je v počte detí. V nultom ročníku je 8 až 16 žiakov. Najvyšší počet detí v triede materskej školy je:

 • 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,
 • 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,
 • 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,
 • 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.

 

Vyučovanie v nultom ročníku prebieha v klasických vyučovacích hodinách alebo v blokoch podľa potrieb detí. Nultý ročník patrí pod školu, preto dieťa vstupuje do školského prostredia. Náročnosť je preto často vyššia ako v škôlke. Rodičia si však musia premyslieť, či sa ich dieťa do tohto prostredia hodí a či by mu nebolo ešte rok lepšie v materskej škole, ktorej prostredie dôverne pozná. Niektoré detí sú v materskej škole veľmi spokojné a niekedy je zmena iba na škodu. Predčasná zmena prostredia je nevhodná hlavne pri deťoch, ktoré sú citlivé a neisté alebo majú ďalšie problémy.

Keď dieťa po odklade zostáva naďalej v materskej škole, nemení prostredie, čo je pre niektoré deti vyhovujúce, ale na druhej strane, keď deti po odklade navštevujú nultý ročník základnej školy, spoznávajú protredie, v ktorom prežijú ďalšie roky povinnej školskej dochádzky. Zoznamujú sa aj s novými učiteľmi. Po vyučovaní deti z nultého ročníka môžu navštevovať aj školský klub.

 

Deti v nultom ročníku majú tieto predmety:

Rozvíjanie komunikačných schopností

Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova

Zmyslová výchova a základy matematických predstáv

Telesná výchova

Hudobno-pohybová výchova

Pracovná výchova

Súčasťou vyučovania sú rôzne námetové, didaktické a pohybové hry

 

Čo sa dieťa má naučiť v nultom ročníku?

Hlavnou úlohou a cieľom nultého ročníka je pripraviť dieťa na školu, školské povinnosti, usmerniť jeho vývin a napredovanie tak, aby bolo po jeho absolvovaní schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu základnej školy a zvládlo všetky požiadavky prvého ročníka bez výraznejších problémov.

Dieťa sa má naučiť:

 • rozvíjať slovnú zásobu,
 • zvýšiť úroveň hygienických a samoobslužných činností,
 • spolupracovať s deťmi a komunikovať s dospelými,
 • prekonávať prekážky a byť zodpovedný sáamo sa seba,
 • byť zrelšie ako osobnosť,
 • základy matematiky,
 • rozvíjať svoju tvorivosť.

 

Na rozdiel od predškolských ročníkov v materských školách v 0. ročníku vyučujú kvalifikované učiteľky pre 1. stupeň ZŠ, ktoré s deti  často učia ešte v 1.a 2. ročníku. Malí nulťáčikovia sa zúčastňujú na všetkých podujatiach a aktivitách školy, naučia sa spolupracovať so staršími deťmi a prechod do 1. ročníka je potom len prirodzeným pokračovaním školského života, pretože školské prostredie a režim školského dňa už predsa dôverne poznajú. Nulté ročníky sú výborné aj preto, že dieťa chodí do školy aj keď má odklad. Začne preberať prvácke učivo a o rok ho potom zvládne bez problémov. V nultom ročníku sa zároveň odstraňujú nedostatky – školská nezrelosť detí.

 

Ďalšie výhody pre dieťa:

 • príjemné podnetné nestresové prostredie,
 • lepšia adaptabilita so školským prostredím,
 • kontakty s rovesníkmi,
 • lepšie podmienky pre rozvíjanie reči, jazykových schopností, jemnej motoriky, zrakových a sluchových vnemov, pamäte, myslenia detí,
 • príprava na čítanie,
 • kvalitná individuálna výučba,
 • vytvorenie pozitívneho vzťahu ku škole, učiteľom, spolužiakom,
 • deti majú poskytnutý priestor a čas zvládnuť všetky požiadavky, ktoré sa na ne kladú (bez stresu a obáv zo zlyhania),
 • celkový lepší štart do prvého ročníka.

 

Ak si môže rodič vybrať medzi nultým ročníkom a predškolskou výchovou v materskej škole, musí predovšetkým zvážiť, či nechá svoje dieťa v dôverne známom prostredí materskej školy alebo radšej vyberie prostredie základnej školy, kde v nultom ročníku dieťa spozná nielen priestory, iných žiakov, ale i učiteľov.

 


Zdroje: slovensko.skspecialnazs.skminedu.sk
Zdieľať na facebooku