Logopedické riekanky na rozvoj reči

Riekanky sú vhodným nástrojom pri rozvíjaní detskej reči. Ak však máte podozrenie na vážnejší problém, nenechávajte to na náhodu a ukážte dieťa logopédovi.
Riekanky sú vhodným nástrojom pri rozvíjaní detskej reči. Ak však máte podozrenie na vážnejší problém, nenechávajte to na náhodu a ukážte dieťa logopédovi. / Foto: Bigstock

Naša reč sa stáva pre dieťa prvým návodom, ako hovoriť. Je to však dlhá a namáhavá cesta, aby sa dieťa dopracovalo k tomu, že vysloví správne svoje prvé hlásky, slová či ucelené vety. K tomu, aby sa dieťa naučilo správne rozprávať, mu môžu aktívne dopomôcť i rodičia.

Jednou z možných ciest je využívať logopedické riekanky, ktoré dokážu deťom pomôcť pri rozvoji ich reči predovšetkým v období fixácie výslovnosti hlások a tiež v etape automatizácie hlások a ich zaradenia do bežnej reči. Tieto obdobia sú náročné na opravu, keďže dieťa sa musí učiť zabúdať na nesprávnu výslovnosť, ktorú si osvojilo a použiť hlásku nanovo správne. Malé deti je v tomto období veľmi ťažké motivovať, a preto je vhodné, ak sa aj rodič zapojí do snahy o ich správne učenie.

Pre deti predškolského veku sú na fixovanie nových hlások ideálne rytmické riekanky, básničky alebo vyčítanky, ktoré si dieťa vďaka rytmu ľahko zafixuje.

 

Vývin detskej reči

Reč sa u detí začína vyvíjať okolo prvého roka života. Za prvé slová sa už pokladajú slabiky alebo skupiny slov, ktoré dieťa vyslovuje v spojitosti s určitým javom. Napr. hav-hav vyjadrí psíka alebo mňau označí mačičku.

Ročné dieťa už zvládne asi 6-8 slov, jeden a polročné dieťa asi 30 slov. Dvojročné dieťa využíva už asi 200 slov a od dvoch rokov sa už púšťa do tvorenia viet. Väčšina trojročných detí už plynule používa asi 1000 slov a dokážu pomenovať bežné predmety.

Okolo 4. roku hovoríme o intelektualizácii reči. Tu dochádza k spresneniam vo vyjadreniach. Zlepšuje sa gramatika, aj obsah viet a rastie slovná zásoba.

Päť ročné dieťa už disponuje približne 2000 slovami a šesťročné asi 3000 slovami. Dokáže zreprodukovať svoje zážitky a zvládne opísať, čo sa deje na obrázku a je schopné o tom vytvoriť príbeh. V tomto veku by už výslovnosť dieťaťa mala byť bezchybná.

 

Nepokazte toho ešte viac

Podľa Františka Kábaleho je najčastejším omylom rodičov detí s nesprávnou výslovnosťou názor, že takémuto dieťaťu treba často hovoriť slová s problematickými hláskami, vety a riekanky s hláskou, ktorú nevie vysloviť a tým sa to naučí. Takéto dieťa sa však často opakovaním naučí vyslovovať hlásku v slove kŕčovito a s prehnaným dôrazom. Nesprávne vyslovovanie hlásky si pripomínaním rodičmi ešte viac zafixuje alebo ju začne vyslovovať iným nesprávnym spôsobom. Napomínanie rodičov je u dieťaťa prvým krokom k vytvoreniu neurózy, koktavosti, rečového negativizmu až neurotickej mlčanlivosti mutizmu.

Logopedická riekanka je vhodná na rozvíjanie detskej reči len v tom prípade, ak je vhodne napísaná a použitá. Podľa odborníkov je vytvorenie dobrej riekanky naozaj ťažké a oveľa ťažšie sú pre tvorcov logopedické riekanky.

Riekanka by mala mať zaujímavú motiváciu, logický a zrozumiteľný obsah primeraný veku dieťaťa. Má mať výrazové prostriedky, určitú literárnu úroveň a zároveň častejší výskyt precvičovanej hlásky v rôznych hláskových skupinách a spojeniach. Najpodstatnejšie je, že v takejto logopedickej riekanke nenájdete žiadne iné hlásky, ktoré sú artikulačne náročnejšie ako precvičovaná hláska. Mnohé známe riekanky sa práve z toho dôvodu v logopedickej praxi nepoužívajú.

 

Najčastejšie problémy mávajú deti s hláskami C, S, Z, Č, Š, L, R.

 

Prečítajte si tiež:

Logopedické cvičenia - výslovnosť B

Logopedické cvičenia - výslovnosť Č

Logopedické cvičenia - výslovnosť S

Logopedické cvičenia - výslovnosť R

Logopedické cvičenia - výslovnosť Š

Logopedické cvičenia - výslovnosť P

 

V praxi sa osvedčilo spájanie grafomotorických cvičení a riekaniek, piesní alebo slabík.

 

Príklady kreslenia a použitia logopedickej riekanky

Kreslenie kruhov s riekankou: „Čári-mári, nakreslím si krúžok malý.“

Kreslenie zvislých čiar s riekankou: „Prší, prší, to je vody, nebojme sa nepohody.“

Kreslenie vodorovných čiar s riekankou: „Tu je jedna cestička, ide po nej mamička.“

Kreslenie oblúkov: „Tu je jeden kopec, ide po ňom otec.“

Kreslenie vlniek: „Žblnky, vlnky, žblnky, vlnky, plávame si ako člnky.“

 

Pozrite si niekoľko tipov logopedických riekaniek, ktoré s deťmi môžete trénovať a zľahka ich reč správne rozvíjať. Ak však máte podozrenie na nesprávnu výslovnosť niektorých hlások, určite sa zastavte aj v logopedickej poradni.

 

Tipy na logopedické riekanky

Hláska P

Popletený pavúčik:

Kedy sa to naučí?

Pletie siete v papuči.

Pletie piate cez deviate.

Ja sa asi popučím!

------------------------------

Ide pavúk po písanke,

Na písmenká stúpa Anke.

Ide pavúk svetom,

pletie hlavy deťom.

D. Hevier ( upravené)

------------------------------

Popadali oblaky,

popadali do mláky.

Keby som mal veľkú sieť,

jeden by som chytil hneď.

(J.Navrátil)

 

Hláska B

Bubnujeme na bubon,

poďte deti, poďte von.

Bubnujeme bum, bum, bom,

budeme mať nový dom.

A kto s nami nepôjde,

ten v ňom bývať nebude.

(F.Kábele)

 

Hláska M

Malinké medvieďa

z medu si ujedá.

Medvieďa malinké,

túli sa k maminke.

(J.Sabol-upravené)

 

Hláska F

Fujavica, fujavica,

líca štípu, pália líca.

Snehuliak sa smeje,

jemu zima nie je.

(R.Dobiáš-upravené)

------------------------------

Fiú, fiú, fiú, zimný fujak fúka,

kto sa sa bojí fujavice,

nech zostane dnuká.

Fiú, fiú, fiú, zimný fujak fúka.

Nafúkala fujavica snehu ako múka.

 

Hláska N

Eniki, beniki, kliki bé,

abo, fobo, domine.

Nono, nana, num,

aja baja bum.

------------------------------

En ten tíny,

Kde sú mlyny?

Ja som mlyny nevidel.

Ja som videl Nelu,

mlela za odmenu.

 

Hláska J

Jojká zajko ojojoj,

zjedol som aj obed tvoj.

Keď si zjedol obed môj,

neplač potom ojojoj.

 

Hláska K

Klipi, klapi, klapi-klop,

klope dáždik na oblok.

Poleje nám kvietky,

kvitnúť budú všetky.

(M. Benčaťová)

------------------------------

Kujem, kujem podkovičku,

koníkovi na nožičku,

kujem, kujem vesele,

zo železa z ocele.

------------------------------

Kukulienka kde si bola,

keď tá tuhá zima bola.

Hajaja kukuku,

sedela som na buku.

 

Hlásky Ď,Ť,Ň

Medvede a medvedíky

majú v zime sladké sníky.

Aj ja mám sny medvedie,

sníva sa mi o mede.

(J.Navrátil)

------------------------------

Náš dedo je z dediny,

má na hlave šediny.

Kde máš dedo hnedý vlas?

Nemám. Ani jediný.

(D.Hevier)

------------------------------

Ďobe ďateľ vyďobáva,

na jabloni ďob, ďob, ďob.

Kto v jabloni, kto v nej býva?

Poď na chvíľu, poď von, poď!

(J.Sabol)

 

Hláska CH

Muchy sem, muchy tam,

všetky vás pochytám.

Čaká na vás lapka, pani mucholapka.

(J.Jakubovec-upravené)

------------------------------

Chacha chacha, chichi, chichi,

chichoce sa chlapec tichý.

Pošteklil mi, ichuchú otec ľavú pazuchu.

(F.Kábele)

------------------------------

Chystal sa pes na muchu,

chytil blchu v kožuchu.

Už má blchu v bruchu a na uchu muchu.

(J.Smrek)

 

Hláska C

Ovce moje ovce,

máte pekné zvonce,

Chodíte cengajúc

popod tamtie domce.

------------------------------

Cencelence bom, bom, bom,

tu je zvonec tu je zvon.

Cencelence bom, bom, bom,

kto uhádne pôjde von.

 

Hláska S

Hádali sa líšky v lese,

aké majú spievať piesne.

Nôtili si každá svoju,

nevedeli spievať spolu.

(O.Nagaj)

------------------------------

Seje, seje, semená,

do pôdy i kamenia.

Sadiť je mu bežné,

čo naseje nežne.

(vietor) (J.Turan-upravené)

------------------------------

Ide slimák po moste, bosý k svojej neveste.

Pýta sa ho pani osa:

„I nevesta chodí bosá?“

(K.Bendová-upravené)

------------------------------

Idú húsky po moste,

húsky, húsky, bosé ste?

Do vodenky do vody,

v topánkach sa nechodí.

(J.Pavlovič-upravené)

------------------------------

Stojí, stojí stĺp,

pod stĺpom je sud.

Sused doňho spadol,

keď sa díval nadol.

(J.Sabol)

------------------------------

Na snehu sú stopy,

ten sneh sa nám topí.

Už nevidím stopu,

mám len vody kopu.

(J.Belašičová)

 

Hláska Č

V čom to lienky cvičia?

v bodkovaných cvičkách.

Bodkované cvičky,

majú od mamičky.

(O Nagaj-upravené)

------------------------------

Tu pichliače, tam pichliače,

s pichliačmi sa ťažko skáče.

Do klbka sa stočí,

zmizne z tvojich očí.

(ježko)

------------------------------

U nás taká obyčaj, že nám nosia čajky čaj.

Od pondelka do nedele,

nosia nám čaj do postele.

(Š.Moravčík-upravené)

 

Hláska Š

Šuchta-buchta šušušu,

pošuškám ti do ušú:

Tu na tomto ušku,

chytil som ti blšku.

(J.Smrek)

------------------------------

Ide vláčik, ide ťažko,

vezie samých smiešnych šaškov:

Šaša Jaša, šaša Vaša, šaša Meša Semeteša.

Šašovia sa tešia, tešia,...

(D.Hevier – upravené)

------------------------------

Šušká mušľa mašli:

My dve sme sa našli!

Šušká mašli mušľa:

Nie, aby si ušla!

Pošuškám ti do uška,

že si moja kamoška!

(M.Štefanková-upravené)

 

Hláska Ž

Šije líška kožušky, šepká deťom pošušky:

V kožuchoch sa neváľajte,

po špine sa nešmýkajte.

(J.Belašičová-upravené)

------------------------------

Ide vláčik, šašováčik,

Z Holešova do Šišova,

zo Šišova do Kašova,

kde nevedia šuškať slová.

(D.Hevier-upravené)

------------------------------

Lejak vylial z oblohy,

Žabe vodu na nohy.

zakvákala, lejak chváli,

vody sa jej stále máli.

Po slniečku netúži,

lebo žije v kaluži.

------------------------------

Beží k veži ocko jež, malý ježko beží tiež.

Bežia, bežia,  až sa ježia,

vo veži vždy ježe ležia.

(J.Belašičová-upravené)

 

Hláska R

Ryba ráta, neporáta,

vždy je jedna zvyšná.

Poď rybička von z rybníčka,

nebuď taká pyšná.

(M.R.Martáková)

------------------------------

Zapoj sa do tejto hry,

Rátaj s nami raz, dva, tri.

Robko, Riško, Radka, Ria,

Počítajú všetcištyria.

A kto s nami neráta?

Iba Roman, Renáta.

(E.Jamborová)

------------------------------

Nový sused – malý Radko

Býva vedľa nás len krátko.

O Radkovi, ale vieme,

Že v ňom veru huncút drieme.

(E. Jamborová-upravené)

 


Zdroj: B.Pipíšková. Logoriekanky: Používanie riekaniek pri rozvíjaní detskej reči
Zdieľať na facebooku