Najefektívnejšie terapie a podpora pre autistické deti

Najefektívnejšie terapie a podpora pre autistické deti
Najefektívnejšie terapie a podpora pre autistické deti / Foto: Shutterstock

Zistenie, že vaše dieťa má poruchu autistického spektra (PAS), môže byť šok. Môžete sa cítiť rozrušený a dokonca sa báť o jeho budúcnosť. Ale je dôležité si uvedomiť, že každé dieťa má svoje silné a slabé stránky, dieťa s autizmom nie je výnimkou. Existuje mnoho liečebných postupov, ktoré môžu pomôcť deťom s PAS získať nové zručnosti a prekonať rôzne vývinové výzvy. Pomáhajú zlepšiť schopnosť týchto detí socializovať sa a hrať sa, fungovať akademicky a pohybovať sa každodenným životom s adaptačnými schopnosťami.

 

Dostupné typy terapie a podpory pre deti s poruchou autistického spektra

Niektoré terapie autizmu sa zameriavajú na redukciu problematického správania a budovanie komunikačných a sociálnych zručností, zatiaľ čo iné sa zaoberajú problémami zmyslovej integrácie, motorickými zručnosťami, emocionálnymi problémami a citlivosťou na jedlo. Pri toľkých možnostiach je mimoriadne dôležité urobiť si prieskum a porozprávať sa s odborníkmi. Myslite však na to, že si nemusíte vybrať len jeden druh terapie. Cieľom terapie by malo byť liečenie jedinečného súboru symptómov a potrieb týchto detí. To si často vyžaduje kombinovaný liečebný prístup, ktorý zahŕňa niekoľko rôznych typov terapie.

 

Behaviorálne terapie a podpory

Behaviorálne terapie a podpory pre autistické deti využívajú špecializované, štruktúrované techniky, ktoré pomáhajú deťom  naučiť sa nové správanie a zručnosti . Tieto terapie a podpory sa vo všeobecnosti označujú ako  prístupy aplikovanej analýzy správania (ABA). Behaviorálna terapia je bežne používaná, ktorej cieľom je podporiť požadované správanie a znížiť nežiaduce správanie. Väčšina behaviorálnych terapií sa riadi technikami stanovenými aplikovanou analýzou správania (ABA). Cieľom je im pomôcť pochopiť súvislosť medzi správaním a následkami. V terapii založenej na ABA sa pozitívne posilňujú pokusy o požadované správanie. Terapeut môže napríklad pochváliť, keď sa dieťa pokúsi zdvorilo požiadať o pomoc. Keďže za správaním nasleduje odmena, dieťa s väčšou pravdepodobnosťou akciu zopakuje. Na druhej strane, ak má dieťa výbuch hnevu, žiadna odmena sa nedáva. ABA je prístup založený na dôkazoch. Je tiež vysoko prispôsobivý, takže dokáže splniť potreby každého dieťaťa. Štúdie ukazujú, že dlhodobá intenzívna terapia môže zlepšiť životné zručnosti, intelektuálne schopnosti a sociálne zručnosti detí.

 

Metoda ESDM (Early Start Denver model)

ESDM je terapeuticko-intervenčným programom, ktorý najlepšie funguje pre deti vo veku 12 až 48 mesiacov a dodržiava postupy ABA. Integruje v sebe niekoľko prístupov Stretnutia sa točia okolo prirodzenej hry a spoločných aktivít s terapeutmi a rodičmi. Spev by sa mohol použiť na povzbudenie dieťaťa s PAS, aby vokalizovalo, alebo by sa mohla použiť hra s mimikou, aby sa dieťa naučilo identifikovať časti tela. ESDM prebieha v hre, v rámci ktorej terapeuti pracujú s technikami, ktoré podporujú vývoj detí a rozvoj zručností z rôznych vývojových oblastí (receptívna a expresívna komunikácia, imitácia, zdieľaná pozornosť, hra, kognícia, sociálne zručnosti, jemná a hrubá motorika a sebaobslužné zručnosti).

 

Kognitívno-behaviorálna terapia

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) môže pomôcť deťom pochopiť, ako myšlienky ovplyvňujú správanie. Terapeut im ukazuje, ako rozpoznať, prehodnotiť a regulovať emócie ako je úzkosť. Tento typ terapie je užitočný na to, aby sa deti naučili zvládať ťažké sociálne situácie a iné životné výzvy. Rovnako ako iné možnosti liečby autizmu, aj KBT stretnutia sú prispôsobené potrebám dieťaťa.

 

Arteterapia

Umenie bolo vždy spôsobom, ako sa deti vyjadrovali. Keďže pre deti s autizmom je zvyčajne náročné komunikovať s ostatnými ľuďmi ústne, umenie môže byť pre ne užitočné. Výskumy zistili, že arteterapia môže byť prospešná pre deti s autizmom v rôznych aspektoch ich života – sociálne, mentálne, emocionálne a fyzicky. Celkovo vzaté, arteterapia môže byť účinnou metódou, ktorá pomôže deťom s autizmom bez stresu vyjadriť svoje potreby, emócie a myšlienky.

 

Muzikoterapia

„Tam, kde slová zlyhávajú, prehovorí hudba,“ povedal spisovateľ Hans Christian Andersen. Pre deti s autizmom je muzikoterapia považovaná za spôsob podpory predverbálnej komunikácie prostredníctvom zlepšenia spoločnej pozornosti, motorickej imitácie a synchrónneho rytmu. Muzikoterapia sa tiež používa na zlepšenie niektorých kognitívnych funkcií ako je pozornosť alebo pamäť. Hudobná terapia môže tiež pomôcť zlepšiť spoločenskú schopnosť.

 

Rodinné terapie a podpory

Rodinné terapie a podpora pre autistické deti zdôrazňujú myšlienku, že  zapojenie rodiny do terapie je kľúčové pre uspokojovanie vývinových potrieb detí. Predovšetkým sú založené na myšlienke, že rodičia by mali byť zapojení do rozhodovania a používania terapií a podpory pre svoje deti. Rodinné terapie a podpory vedú, školia a informujú rodiny autistických detí. Myšlienka je, že autistickým deťom sa darí najlepšie, keď sú podporované ich rodiny. 

 

Pri skúmaní možností liečby pamätajte na úroveň pohodlia vašich detí. Deti s PAS majú tendenciu prospievať, keď dodržiavajú konzistentný rozvrh. Vždy, keď je to možné, dodržujte rutinu, ktorá zahŕňa terapeutické sedenia, a dajte im vedieť, kedy sa plán môže zmeniť.

Čítajte viac o téme: Autizmus
Zdieľať na facebooku