Ako sa vyvíja detská kresba?

  Foto: Bigstock

Kresby nie sú len umeleckým prejavom malých detí. Napovedajú toho mnoho o celkovom vývoji dieťaťa. Rovnako ako dieťa, aj jeho kresba prechádza vývojom. Súvisí so skúsenosťami dieťaťa, rozvojom jeho emocionálnych i intelektuálnych schopností a tiež jeho motorickými schopnosťami. Existujú určité vývojové štádiá, kedy dieťa kreslí určitým spôsobom. Nie všetky deti ho však dosahujú v rovnakom čase. O vývoji vo všetkých smeroch dieťaťa to však čosi vypovedá a aj preto patrí kresba ľudskej postavy pre škôlkarov pri zápise do školy medzi povinné úlohy.

Na vývoj kresby u dieťaťa vplýva v značnej miere aj jeho okolie. Podpora rodiny, nadanie a osobnostné zameranie ovplyvnia, ako šikovne sa dieťa dokáže na papieri vyjadriť. Vývoj detskej kresby možno zaradiť do 3 základných štádií z pohľadu zobrazovania:

 

Prvé štádium kresby

Je to nezobrazujúce obdobie, kedy sa dieťa iba oboznamuje s podstatou kreslenia a vytvára prvé čarbanice, ktoré nemajú žiadny zmysel. Deje sa tak okolo  11 – 20 mesiaca jeho života. Dieťa sa teší zo samotnej tvorby, že je schopné zanechať po sebe akúsi hmatateľnú stopu.

 

 

Druhé štádium kresby

Je obdobie, kedy dieťa začína formovať na papieri tvary a prechádza do štádia izolovaných predstáv. Dokáže už kresliť postavy, predmety, ktoré nie sú súčasťou nejakého deja alebo priestoru, napriek tomu, že dieťa to tak vníma. Vidí svoje postavy ako živé a konajúce. ( Dieťa môže o svojej postave tvrdiť, že je to mamička, ktorá ide práve na nákup, alebo auto, ktoré je na pretekoch.)

 

Foto: Calvin Photopgrahy

Tretie štádium kresby

Predstavuje ho situačná kresba. Dieťa už dokáže cielene spojiť viaceré objekty do jedného celku a vytvára z nich kompozíciu.

 

Viacerí odborníci prirovnávajú tieto vývojové štádiá k vývoju detskej reči. Prvé kresby sú ako detské hravé džavotanie, ktoré sa neskôr zdokonaľuje a vznikajú z neho ucelené vety. Sú akýmsi vnútorným detským vyjadrením, keď nedokáže dieťa povedať, čo cíti. Je to z pohľadu odborníkov istá forma komunikácie. Prakticky nahrádza písmo. Túto teóriu psychológov podporuje aj fakt, že akonáhle začne dieťa rozprávať a dokáže sa na vysokej úrovni písomne vyjadriť, stráca záujem o kresbu. Deje sa tak okolo 10 -11 roku života, kedy mnohé deti napríklad začnú tvoriť svoje prvé denníky.

 

 

Vývoj kresby podľa veku dieťaťa

Okolo 1 roka

Dieťa okolo jedného roka zisťuje, že ceruzka alebo štetec s farbou zanecháva určitú stopu. Spočiatku dokáže vytvárať iba bodky alebo škvrny, neskôr sa dostáva k čmáraniu. Vytvára si prvé skúsenosti a aj vďaka nim sa vo vývoji posúva vpred.

 

Okolo 2 rokov

Dieťa v tomto období už dokáže zvládať čmáranice rôzneho druhu. Dokáže už rozpoznávať rozdiely vo svojich čmáraniciach a je preň obyčajný krúživý pohyb v rýchlom tempe uspokojivý. Neskôr sa toto tempo spomalí. Dieťa sa naučí časom vytvoriť uzavretý objekt, ovál. Hoci pre dospelého človeka tieto čmáranice nemajú žiadny význam, resp. nedokáže ich k ničomu prirovnať, deti v tom majú úplne jasno. Dokážu povedať, čo nakreslili a zmeniť tento obsah aj niekoľko krát. Typická je emocionalita,  ktorá sa prejavuje aj silným tlakom ceruzky dieťaťa na papier.

Vo veku 1,5 – 2 roky už po prvý krát dokáže dieťa vymyslieť konštrukciu skutočnosti. Svojím pozorovaním a vnímaním vzťahov okolo seba sa snaží o ich zachytenie. Zdokonaľuje sa u neho spojenie oka, mozgu a ruky.

 

Okolo 3 rokov

Už 2,5 ročné dieťa je schopné hrať sa s kľukatou čiarou, z ktorej neskôr vytvorí abstraktný ornament. Pred tretím rokom života spoznáva tvary ako je kruh, špirála a pod. Dieťa potrebuje zminimalizovať automatizmus. Aj keď celkom sa to nikdy nepodarí, čím viac sa zapája rozum, tým skôr automatizmus ustupuje. Dieťa začne hľadať rovnováhu a objaví ďalšie dva tvary, štvorec a trojuholník. Tieto pratvary je možné už zmysluplne kombinovať, obmieňať a vyberať z nich jednotlivosti - uhly a krivky. Cvičí sa ruka, oko i myseľ.

Okolo tretieho roku dieťa kreslí univerzálne postavy ľudí - hlavonožcov. Postava je vyjadrená kruhom predstavujúcim hlavu aj trup súčasne. K nemu prirobí dieťa dve čiarky - nohy. Niekedy prikreslí ešte ruky. Ako dieťa rastie, na postave mu pribúdajú detaily. V tvári pribudnú oči, ústa, nos. V 3. roku prechádza čmáranie do uzavretej formy. Tvar je už ohraničený a podobá sa na človeka. Z čmáraníc sa začne formulovať tvar a dieťa sa prehupne do obdobia izolovaných predstáv.

 

Zdroj: Bednárová, Šmardová: Školská zrelosť

 

Okolo 4 rokov

Dieťa skúša kresliť na papier svoje predstavy. Rozvíja si vnímanie pre proporcie. Dokáže zakresliť menší tvar do väčšieho, oči na tvár a gombíky na košeľu. Malý umelec už nie je sám, kto vie, čo namaľoval. Už aj dospelý dokáže rozpoznať, o akú kresbu sa jedná.

Jemná motorika tu zohráva veľkú rolu, pretože práve jej stupeň vývoja dokáže rozhodovať o presnosti čiar. Vyfarbovanie v rámci objektu a nevychádzanie spoza jeho hraníc tiež napovedá o jemnej motorike.

Dieťa sa snaží prostredníctvom svojich kresieb komunikovať s okolím a zachytáva svoje zážitky, spomienky, priania. Zobrazuje ešte predmety a ľudí, ktorí nie sú zasadení do priestoru, ani deja, aj keď ich tak dieťa popisuje. Akonáhle je schopnosť kritizovať u dieťaťa vyvinutejšia ako jeho schopnosť kresliť, dieťa sa môže začať kresleniu vyhýbať. V kresbe možno pozorovať aj rozdiely medzi dievčatami a chlapcami, aké predmety si vyberajú na zobrazovanie. Chlapci napríklad autíčka a dievčatá domčeky, kvety.

Do 4. roku dieťa zobrazuje asi 5-6 detailov. Po dovŕšení 4. roku dieťa už zobrazuje 7 detailov (podľa poradia výskytu): hlavu, oči, nohy, trup, ruky, ústa a nos.

 

Okolo 5 rokov

V zobrazení ľudskej postavy nastane veľký pokrok medzi 4. a 5. vekom. Dieťa začína rozlišovať hlavu a trup, ktoré sú priamo spojené. Začínajú používať už aj krk. Trup môže mať rôzne tvary: kruhový, oválny, štvorcový, alebo obdĺžnikový. Hlava je skoro vždy výrazne väčšia.

Dieťa často končatiny kreslí ešte jednodimenzionálne- teda jednou čiarou. Existujú tu však medzi deťmi rozdiely, kedy u niektorých už v tomto veku možno badať dvojdimenzionálne kreslenie rúk, nôh a iné deti majú kresbu obohatenú napríklad o prsty, vlasy, uši, pupok a pod.

 

Okolo 6 rokov

V tomto veku už zvláda dieťa zobraziť postavu človeka kompletne. Má všetky končatiny i detaily na správnom mieste.

Dvojdimenzionálna kresba je v tomto veku už častejšia a postavy sú proporcionálnejšie. Podľa štúdie, ktorú uverejnila Roseline Davido, 71,5% päťročných detí kreslí končatiny ako čiarky. U 33% päť až šesťročných sú ruky k telu pripojené na správnom mieste, 4,3% z nich vyznačujú ramená.

Ľudská postava je zreteľne členená na hlavu a trup. Ruky sú nasadené k trupu a smerujú von do strán a lebo hore. Hlava už býva pokrytá vlasmi, detaily v tvári sú pravidlom.

Zdroj: Bednárová, Šmardová: Školská zrelosť


Okolo 7 roka

Dieťa začína kresliť, čo vidí. Kresba sa nachádza v období tzv. vizuálneho realizmu. Dochádza k zlepšovaniu proporcií ľudského tela. Nohy majú postavy bližšie k sebe, paže sú vo výške ramien, znázorňujú už aj krk. Oblečenie, vlasy a pod. je viac prepracované. Postupne začína záujem dieťaťa o kresbu v tomto období klesať.

 

 

Odborníci tvrdia, že porovnávanie kresby dieťaťa s danými štandardmi by nemalo byť pri jeho posudzovaní psychológmi jediné. Upozorňujú, že aj medzi deťmi, ktoré majú podpriemernú kresbu sa môžu nachádzať nadpriemerne inteligentné deti. Posudzovať tak ich vyspelosť iba podľa kresby je problematické, resp. nedostatočné.

 


Zdroj: J. Bednárová a V. Šmardová: Školská zrelosť / M. Bóriková: Detská kresba ako diagnostický prostriedok v materskej škole
Čítajte viac o téme: Výskum, Detská kresba
Zdieľať na facebooku