Meditácia v triedach: Zábava či nevyhnutnosť pri zlepšovaní vzdelávania?

Meditácia v triedach: Zábava či nevyhnutnosť pri zlepšovaní vzdelávania?
Meditácia v triedach: Zábava či nevyhnutnosť pri zlepšovaní vzdelávania? / Foto: Bigstock

Každým rokom sa meditácia stáva väčším trendom medzi známymi úspešnými podnikateľmi či celebritami, ktorí sa verejne priznávajú, že im pomáha v každodennom živote. Používajú ju na odbúravanie stresu a priveľkého množstva podnetov, ktoré vedú k prepracovaniu pri ich práci.

V posledných rokoch sa však tento trend upriamenia pozornosti na vlastné vnútro začína dostávať i do škôl. Značná pozornosť sa venuje v školách a škôlkach sebaovládaniu. Stále viac učiteľov si začína uvedomovať, ako veľmi je sebaovládanie potrebné pre ich pohodu, ale aj dobrý výkon. Ovplyvňuje ich usmerňovanie myšlienok, konanie i emócie detí. Zároveň má významný dopad aj na vývin dieťaťa. Výskumy odhalili, že u predškolákov predpovedá mieru ich pripravenosti na školskú dochádzku a neskôr odráža pravdepodobnosť úspechu, či naopak spáchania trestného činu.

 

Aj sebaovládanie je potrebné trénovať

Výskumy nielen poukazujú na dôležitosť sebaovládania pre vývin dieťaťa, ale podporujú snahu zlepšiť túto schopnosť pomocou „tréningu mozgu“. Takýto tréning prostredníctvom vedie ku zlepšeniam správania a k mozgovým zmenám. Tréning sebaovládania môže prinášať množstvo benefitov vďaka ktorým sú deti pozornejšie, formujú si pozitívne vzťahy s učiteľmi a rovesníkmi, sú viac motivované a ľahšie sa učia.

 

Ako vyzerá meditácia detí v triedach?

Jedna z kategórií zameraná na zlepšenie schopnosti sebaovládania je založená na trénovaní rozjímania ako je meditácia alebo jóga. Táto metóda sa momentálne začala výrazne objavovať v školách a škôlkach v Spojených štátoch amerických a Kanade. Nadšenie pochádza z výskumov, ktoré boli robené na dospelých. Ich výsledky ukázali zlepšenia v oblasti kontroly pozornosti, emočnej regulácie a empatie. Postupne sa však objavujú už aj výskumy u detí a adolescentov, ktoré naznačujú výhody techník rozjímania v ranom veku.

Napr. v San Franciscu školy, ktoré sa podieľali na programe Quiet Time, Transcendental Meditation program, mali 2 krát vyššie skóre v teste z angličtiny ako podobné školy, ktoré sa programu nezúčastňovali. Na Visitacion Valley Middle School napr. znížili absenciu žiakov počas prvého roka, ako vstúpili do programu, až o 45 percent. Účasť v škole dosiahla 98 percent a škola zaznamenala najvyšší level šťastia medzi školami v San Franciscu v každoročnej ankete California Healthy Kids Survey.

Metóda rozjímania zahŕňa zameranie pozornosti zmysluplným a neprerušovaných spôsobom či už na vnútorné zážitky (myšlienky, pocity, dych) alebo tie vonkajšie (zvuk zvonca, obrázok, iní ľudia). Ako príklad môže byť bežná technika zamerania pozornosti na vlastný dych ako pevný bod v prítomnosti. Rozjímanie je často prevádzané v stoji alebo v sede, prípadne vo forme kráčajúcej meditácie. Ľudia sa pokúšajú rozjímať rôzne: sústredením sa na určitý objekt, časom stráveným v prírode alebo zapájaním sa do aktivít súvisiacich s umením a pod.

 

Foto: Cole Garside

 

Meditačné programy prispôsobili deťom

Meditačné cvičenia pre dospelých sú náročné na pozornosť a vyžadujú relatívne zrelé kognitívne zručnosti. Preto je dôležité vyriešiť počiatočnú otázku prispôsobenia týchto úloh na úroveň detí. V posledných rokoch sa týmto problémom zaoberalo niekoľko štúdií, čo viedlo k vzniku popredných programov pre deti a adolescentov ako sú napr.  iRest for Kids, Inner Kids, Mindful Schools, MindUp, Learning to Breathe, the Mindfulness in School Project, Stressed Teens, Wellness Works in Schools, Sfat Hakshew, Little Flower Yoga a iné ďalšie. Hodiny pre deti podľa týchto programov zahŕňajú paletu krátkych formálnych meditačných cvičení spestrených aktivitami zostavenými na podporu sebareflexie (vnímania vlastného dychu, prežívania, emócií a myšlienok) a na zlepšenie vnímania okolia (uvedomovanie si ostatných, uvedomovanie si podnetov v prostredí). V porovnaní s hodinami pre dospelých, sú tieto venované deťom omnoho kratšie – napríklad meditácia v sede trvá u dospelých 45 až 60 minút, zatiaľ čo u detí je to len pár minút.

 

iRest for Kids

Program je určený pre deti a mládež vo veku od 4-18 rokov a môže byť prezentovaný individuálne alebo v skupinách.

Deťom poskytuje:

  • Rozvoj a podporu emočnej a kognitívnej inteligencie zoznamovaním sa s rozsahom emócií a myšlienok, s ktorými sa môžu v živote stretnúť.
  • Zvyšovanie sebavedomia a sebadôvery poukázaním na ich schopnosť vytvárať riešenia problémov, či už samostatne alebo v spolupráci s inými.
  • Podporu uvedomovania si vlastného tela, čo umožňuje lepšie kontrolovať reakciu na impulzy, priaznivo pôsobí na pozornosť a jej koncentráciu.
  • Zvyšuje zmysel pre empatiu pri spoznávaní a pracovaní s ostatnými.
  • Podporuje sociálne zručnosti.
  • Podporuje vnútornú silu, stabilitu a bezpečie.
  • Napomáha subjektívnej pohode, šťastiu a zvedavosti

 

Little Flower Yoga

Projekt Little Flower Yoga vyzýva žiakov učiť sa novým spôsobom, vytvárať vzťahy a rozpoznať ich úžasnú kapacitu, ktorú môžu dosiahnuť. Učitelia sa snažia každodenne poskytnúť deťom nástroje na to, aby boli pripravené učiť sa a dávajú rodičom a učiteľom stratégie na podporu týchto nástrojov. Ich metodiku tvorí päť elementov a to: spojenie, dýchanie, pohyb, pozornosť a oddych.

 

Still Quiet Place

Tento program hovorí, že v každom z nás sa nachádza miesto mieru a šťastia. Stačí len zavrieť oči a dýchať. Je to web, ktorý odporúča návštevu, keď sa cítite zle, vyčerpaní, unavení, nahnevaní, vystrašení, či opustení. Odporúča, aby deti trénovali tzv. mindfulness, teda vnímanie prítomného okamihu, kedy dokážeme vnímať svoje myšlienky a pocity.

 

Zlepšenie vidieť aj pri meditácii učiteľov

Výskum v oblasti meditačných cvičení a takéhoto vzdelávania je zatiaľ v úplných začiatkoch. Vzrastajúci počet štúdii ale ukázal, že učitelia, ktorým bol poskytnutý meditačný tréning hovorili o značnom zlepšení ich vlastnej pohody a klímy v ich triede, čo má potenciálne výhody aj pre deti, aj keď sa priamo na týchto aktivitách nezúčastnili. Rovnako môže podporiť vývin sebadisciplíny u detí aj účasť rodičov, prípadne celej rodiny, na meditačných cvičeniach.

 


Zdroj: Shapiro, S.L., Lyons, K.E., Miller, R.C. et al. Educ Psychol Rev (2015) 27: 1. doi:10.1007/s10648-014-9265-3
Čítajte viac o téme: Meditácia
Zdieľať na facebooku