Ako prestúpiť na inú základnú školu

Prestup na inú základnú školu chcú realizovať z viacerých dôvodov.
Prestup na inú základnú školu chcú realizovať z viacerých dôvodov. / Foto: Bigstock

Uvažujete o zmene základnej školy? Toto sú veci, ktoré musíte absolvovať. 

 

Vyskytnú sa dôvody, že chceme alebo musíme preložiť dieťa na inú základnú školu, akú navštevuje. Bežne táto situácia nastane, keď sa potrebujeme presťahovať. Potom sú tu rôzne dôvody, ako nespokojnosť so školou, šikanovanie, absencia špecificky zameranej oblasti školy. Povedzme, keď chcete, aby sa vaše dieťa rozvíjalo viac v športe alebo jazykoch, hľadáte školy so zameraním na danú oblasť. Ak potrebujete poradiť, ako postupovať a na čo myslieť pri prestupe, čítajte ďalej.

 

Prestup žiaka základnej školy

V prvom rade je dôležité, aby ste o zmene školy vášho dieťaťa boli sami presvedčení. Dieťa môže prestúpiť do inej základnej školy na základe písomnej žiadosti, ktorú predložíte riaditeľovi školy, do ktorej ho chcete prehlásiť. Riaditeľ musí mať voľné miesto v triede príslušného ročníka a musí s prijatím súhlasiť. Odmietnuť žiaka môže len vtedy, ak by bolo v triede príslušného ročníka plne obsadené. V prípade sťahovania je možné uskutočniť prestup v akejkoľvek časti školského roka. Ak chcete dieťa prehlásiť na školu so špecifickým zameraním, väčšinou sa takýto prestup uskutočňuje na začiatku nasledujúceho školské roka.

 

Stiahnite si: Vzor písomnej žiadosti „Prihlásenie žiaka do Vašej školy“.

 

Ako postupovať pri zmene základnej školy?

Ako zákonný zástupca máte niekoľko povinností. Zmenu školy dohadujete s riaditeľom školy, do ktorej má byť dieťa preradené. Na základe písomnej žiadosti, ktorú ste mu predložili, riaditeľ vydá Rozhodnutie riaditeľa o prijatí do školy. Na základe tejto žiadosti podáte písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa z pôvodnej školy. V žiadosti uvádzate dátum, ku ktorému odhlasujete svoje dieťa zo školy a deň, ktorý nastúpi do inej školy. Keď ste splnili všetky administratívne povinnosti, popremýšľajte nad všetkými záväzkami voči škole, ktoré musíte splniť, kým dieťa prestúpi. Týka sa to najmä prevzatia vecí z úložných priestorov v triede (pomôcky na výtvarnú výchovu, telesná výchova), v šatni, vypožičaných kníh zo školskej knižnice, uhradenie prípadných nedoplatkov za stravu v školskej jedálni či odovzdanie školských učebníc.

 

Stiahnite si: Vzor písomnej žiadosti „Odhlásenie žiaka zo školy“.  

 

Tak ako vy i obe školy majú svoje povinnosti. Riaditeľ školy, do ktorej bude žiak preradený, písomne informuje riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa o prijatí nového žiaka a vyžiada si potrebné doklady o žiakovi.

 

Riaditeľ pôvodnej školy je povinný zaslať riaditeľovi novej školy fotokópie vyžiadanej dokumentácie žiaka a túto zmenu nahlási do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov. Rovnako písomne oznámi aj zákonným zástupcom ukončenie vzdelávania v danej základnej škole.

Zdieľať na facebooku